Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Zeewolde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyreglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Zeewolde
CiteertitelGBA Privacyreglement gemeente Zeewolde
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie Zeewolde vastgesteld op 3 augustus 2010 wordt per 1 december 2011 ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 2. Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2011nieuwe regeling

15-11-2011

Zeewolde Actueel, 22-11-2011

V096

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Zeewolde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van afdeling Publieksservice d.d. 3 november 2011;

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 

Besluiten

 

vast te stellen het Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Zeewolde.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

 • a.

  wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  verordening: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, vastgesteld door de gemeenteraad d.d 17 december 2009;

 • c.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • d.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  basisadministratie: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Zeewolde als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • f.

  GBA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;

 • g.

  beheerder: een daartoe ingevolge de beheerregeling, bedoeld in artikel 14 van de wet, aangewezen gemeenteambtenaar of diens plaatsvervanger die is belast met het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • h.

  bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt gevoerd;

 • i.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente is opgenomen;

 • j.

  binnengemeentelijke afnemer: binnengemeentelijke afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • k.

  authentiek gegeven: een in de basisadministratie opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt.

Artikel 2. Beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • 1.

  Beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is het hoofd afdeling Publieksservice.

 • 2.

  Bewerker van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de gemeente Harderwijk

 • 3.

  De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a.

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  • b.

   (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

  • c.

   verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie;

Artikel 3. Authentieke gegevens

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, worden tenminste de authentieke gegevens verstrekt aan alle binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de GBA nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

Artikel 4. Rechtstreekse toegang tot de bevolkingsadministratie

 • 1.

  Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens hebben:

  • a.

   de beheerder en de door hem aangewezen medewerkers van de Servicebalie en de backoffice Burgerzaken;

  • b.

   de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente Zeewolde;

  • c.

   voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet de in Bijlage 1 bij dit reglement vermelde binnengemeentelijke afnemers.

 • 2.

  De in bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke afnemers hebben rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 3.

  Zij hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

Artikel 5. Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in Bijlage 2 vermelde binnengemeentelijke afnemers de in die tabel aangegeven gegevens systematisch verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

Artikel 6. Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1.

  Op grond van artikel 96 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan de in Bijlage 3 genoemde gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

 • 2.

  De betreffende gegevens kunnen in een convenant worden vastgelegd.

Artikel 7. Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

Aan buitengemeentelijke afnemers, verplichte derden, als bedoeld in artikel 98 van de wet, en andere gemeenten worden telefonisch slechts in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de beheerder, inlichtingen verstrekt.

Artikel 8. Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in Bijlage 4 bij deze verordening aan te geven overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 9. Terugmeldplicht

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, gemeentelijke basisadministraties persoonsgegevens van andere gemeenten of de GBA-V, doet hiervan mededeling aan de beheerder.

 • 2.

  De beheerder regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan;

 • 3.

  De beheerder regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een melding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het Besluit.

 • 4.

  In bijlage 5 worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangegeven wordt welke gegevens het betreft.

Artikel 10. Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vastgestelde Informatiebeveiligingsplan.

Artikel 11. Slotbepaling

 • 1.
  • Dit reglement wordt aangehaald als GBA Privacyreglement gemeente Zeewolde.

 • 2.

  Het reglement ligt ter inzage in gemeentehuis.

 • 3.

  Het reglement treedt in werking op 1 december 2011.

 • 4.

  Het Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie Zeewolde vastgesteld op 3 augustus 2010 wordt per 1 december 2011 ingetrokken.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 15 november 2011.

de secretaris, de burgemeester,

R.C. van Nunspeet G.J. Gorter

Bijlage 1

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Zeewolde hebben rechtstreekse toegang tot de basisadministratie:

Organisatieonderdeel

Wettelijk kader

Gegevensset

Afdeling Facilitaire Diensten en Digitalisering

Publiekrechtelijke taken

Belastingwetgeving c.a.

Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Persoonsgegevens,

Oudergegevens

Huwelijksgegevens

(geslachtsnaam partner)

Inschrijvingsgegevens

Adresgegevens en

Kindgegevens

Afdeling Publieksservice

Wet op het primair onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wet op het voortgezet onderwijs

Persoonsgegevens

Oudergegevens

Adresgegevens

Afdeling Ontwikkeling

Ruimtelijke Ordening zaken, Diverse projecten,

Wet kinderopvang

Persoonsgegevens, Oudergegevens, , Overlijdensgegevens en Adresgegevens

Afdeling Veiligheid

Handhaving, Integrale Veiligheid en Crisisbeheersing

Woningwet

Persoonsgegevens

Oudergegevens

Adresgegevens

Medewerkers afdeling Publiekszaken gemeente Harderwijk

Bewerkersovereenkomst GBA en de DVO houdende uitvoeringsafspraken tussen gemeente Harderwijk en backoffice Burgerzaken gemeente Zeewolde.

Alle gegevens

 

Uitvoering WMO, voorzover dit de taken betreffen die zijn neergelegd in de samenwerkingsovereenkomst

Persoonsgegevens

Oudergegevens

Huwelijksgegevens

Overlijdensgegevens

Inschrijvingsgegevens en

Adresgegevens

De verantwoordelijke (= het college van burgemeester en wethouders) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle binnengemeentelijke afnemers beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

Bijlage 2

Lijst van binnengemeentelijke afnemers waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de GBA

Organisatieonderdeel

Waarvoor

Gegevensset

Mutatieberichten omtrent:

Afdeling Publieksservice

Uitvoering Wet en Verordening WMO

Overlijden

Bijlage 3

Lijst van binnengemeentelijke afnemers waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt.

Registratie

Waarvoor

Gegevensset

BRS

Diverse gemeentelijke taken

Alle gegevens van de persoonslijst

Bijlage 4

Lijst van vrije derden waaraan gegevens worden verstrekt.

Wie

Waarvoor

Welke categorie

Welke gegevens

Geheimhouding

Leges

Basis

Bibliotheek

(geen onderdeel van de gemeente)

Voor de bijhouding van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

(zeer beperkte verstrekkings mogelijkheden)

Buitenlandse EU-overheden

Ter uitvoering van de opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

(zeer beperkte verstrekkings mogelijkheden)

Buitenlandse niet EU-overheden (met passend beschermingsniveau Art. 76 WBP)

www.cbpweb.nl

Ter uitvoering van de opgedragen taken en er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang!

Advies: toestemming burger vragen.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Art. 76 WBP

(zeer beperkte verstrekkings mogelijkheden)

Buitenlandse rechtspersonen (Voorbeeld: instellingen voor sociale zorg en zekerheid)

Ter uitvoering van de opgedragen taken en er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang!

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

(zeer beperkte verstrekkingsmogelijkheden)

Crematoria, begraafplaatsen

(niet-gemeentelijke)

Voor de bijhouding van registraties verband houdende met het begraven en cremeren.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Culturele organisaties

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Fondsverwervende organisaties

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Instellingen/organisaties ten behoeve van:

-Maatschappelijke dienstverlening

-Algemene/geestelijke gezondheidszorg

-Kinderopvang

-Jeugdwelzijnswerk

-Ouderenzorg

-Gehandicaptenzorg

-Werkvoorziening

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Juridisch loket (Indien de vraag komt van een advocaat van het Juridisch loket t.b.v. een gerechtelijke procedure = verplichte berde)

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Kerken

(niet zijnde de SILA)

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Kredietbank

(privaatrechtelijk, bijvoorbeeld een stichting)

Voor de aan deze organisatie opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Inburgeringsbureaus

(niet gemeentelijk)

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Migrantenorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Natuurlijke personen

Vooraf schriftelijke toestemming betrokkene (persoon/gezaghouder)

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Onderwijsinstellingen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Ouderenorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Patiëntenverenigingen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Pensioenfondsen

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Plaatselijke afdelingen van politieke partijen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Reclassering/verslaafden-zorg

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Sportorganisaties en

-verenigingen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Thuiszorgorganisaties

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Vakorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Verenigingen en stichtingen met maatschappelijk of filantropisch doel

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Vrouwenorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Woningbouwverenigingen/woningcorporaties

Ten behoeve van de bijhouding van de huurdersadministratie en de woningtoewijzing

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Ziekenhuizen

Voor het uitoefenen van patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en het innen van rekeningen ivm die zorg

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Bijlage 5

Lijst van binnengemeentelijke afnemers, die zijn aangewezen tevens mededeling te doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn.

Organisatieonderdeel

Gegevens

In de gemeente Zeewolde niet van toepassing

 

Bijlage 6 behorende bij artikel 4 van het Privacyreglement GBA 2011

 

De door de beheerder aangewezen medewerkers van de Servicebalie en de backoffice Burgerzaken:

C.F.F. Polderman, C.A.M. Verhoeve, A. van der Veen, I.C. Kruiper-Postuma, L.C.A. Visser, K. van der Veeken, A. Bras-Straaijer, H.C.M. van Dijk-Hemmelder, I. Kok, A. Vos, H.J.M. Brockhoff en J. van Rooijen.

Zeewolde,

 

De beheerder,

S.N. Buddingh