Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Wsw Zeewolde
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 84
 2. Gemeentewet, art. 86
 3. Gemeentewet, art. 147
 4. Wet sociale werkvoorziening, art. 2 lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2008nieuwe regeling

18-12-2008

Onbekend.

V134

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wsw Zeewolde

?De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2008;

gelet op de artikelen 84, 86 en 147 van de Gemeentewet en de artikel 2, derde lid van de Wet sociale werkvoorziening;

gehoord de commissie Onderwijs en Welzijn d.d. 3 december 2008;

 

Besluit

 

vast te stellen de navolgende Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening;

Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen
 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

  • b.

   gemeente: de gemeente Zeewolde;

  • c.

   Wsw-geïndiceerden: ingezetenen van de gemeente die voor de Wet sociale werkvoorziening geïndiceerd zijn of hun wettelijk vertegenwoordigers;

  • d.

   cliëntenraad Wsw: de door het college ingestelde cliëntenraad van Wsw-geïndiceerden;

  • e.

   Wsw: de Wet sociale werkvoorziening;

  • f.

   Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 2 Bevoegdheden en reikwijdte

In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw wordt een cliëntenraad Wsw ingesteld, die het college gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die de totstandkoming, uitvoering en de evaluatie van Wsw-beleid betreffen, voor zover het niet gaat om individuele situaties, bedrijfsvoering en wachtlijstbeheer.

Artikel 3 Doel

Het doel van de cliëntenraad Wsw is het bewerkstelligen en waarborgen dat Wsw-geïndiceerden vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, de uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke beleid inzake de Wsw.

Artikel 4 Advisering
 • 1.

  Het college vraagt de cliëntenraad Wsw in ieder geval om advies bij de onderwerpen als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het uitgebrachte advies meegenomen kan worden in het besluitvormingsproces.

 • 3.

  Wanneer het college afwijkt van het advies van de cliëntenraad Wsw, worden de redenen daarvan meegedeeld aan de cliëntenraad Wsw.

 • 4.

  Het college verstrekt aan de cliëntenraad Wsw tijdig, en desgevraagd schriftelijk, alle inlichtingen en gegevens die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.

 • 5.

  De aan de cliëntenraad Wsw gevraagde adviezen worden binnen vijf weken na het verzoek daartoe uitgebracht.

Artikel 5 Samenstelling cliëntenraad Wsw
 • 1.

  De cliëntenraad Wsw wordt door het college ingesteld.

 • 2.

  De cliëntenraad Wsw bestaat, met inachtneming van lid 3, uit een vertegenwoordiging van Wsw-geïndiceerden en een voorzitter.

 • 3.

  De cliëntenraad bestaat uit drie leden, inclusief de voorzitter.

 • 4.

  De leden worden door het college benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn herbenoembaar.

Artikel 6 Overleg en werkwijze
 • 1.

  Tenminste eenmaal per jaar wordt overleg gevoerd met de wethouder inzake de in artikel 2 en 3 genoemde aangelegenheden.

 • 2.

  Voor het in het eerste lid bedoelde overleg kunnen beide partijen onderwerpen agenderen.

 • 3.

  De cliëntenraad Wsw benoemt uit zijn midden een secretaris.

 • 4.

  De cliëntenraad Wsw regelt voor het overige zijn eigen werkwijze in een daartoe op te stellen reglement.

 • 5.

  In de in artikel 7 bedoelde situatie kan ervoor gekozen worden om het in het vorige lid bedoelde reglement te doen bestaan uit een deels of geheel van overeenkomstige toepassing verklaard reglement van de cliëntenadviesraad Wmo.

Artikel 7 Cliëntenraad Wsw gevoegd met cliëntenadviesraad Wmo
 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 6 kan het college ervoor kiezen om de leden van de cliëntenraad Wsw te benoemen uit de Zeewolder cliëntenadviesraad Wmo, zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning. In dat geval geldt - in aanvulling op het bepaalde in artikel 5, vierde lid - dat de benoemingstermijn eindigt op het moment dat de benoemingstermijn voor het lidmaatschap in de cliëntenadviesraad Wmo eindigt

 • 2.

  In de in het vorige lid bedoelde situatie is een gevoegde interne vergadering van beide adviesraden toegestaan, mits uit de notulen en uit de ondertekeningen van de adviezen blijkt dat de adviezen in het kader van de Wsw zijn opgesteld door de leden van de cliëntenraad Wsw. Adviezen die door overige aanwezigen of mede door overige aanwezigen zijn opgesteld worden geacht niet te zijn uitgebracht.

 • 3.

  Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op de overlegvergaderingen met de wethouder.

Artikel 8 Faciliteiten
 • 1.

  Het college stelt vergaderruimte en faciliteiten beschikbaar ten behoeve van de cliëntenraad Wsw.

 • 2.

  het college stelt een vaste jaarlijkse onkostenvergoeding voor de leden beschikbaar ten behoeve van het gebruik van een eigen computer, telefoon etc. ten bedrage van € 50,- (jaarlijks te indexeren).

Hoofdstuk II. Slotbepalingen

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie Wsw Zeewolde.

Artikel 10 Beslissing college van burgemeester en wethouders

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 18 december 2008.

de griffier, de voorzitter,

B.J. Schouten G.J. Gorter