Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Nadere regels voor terrassen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor terrassen 2012
CiteertitelNadere regels voor terrassen 2012
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels voor terrassen 2011, zoals vastgesteld op 14 december 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening 2010, art. 2:10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-08-2012nieuwe regeling

24-07-2012

Zeewolde Actueel, 14-08-2012

12I0003031

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor terrassen 2012

De burgemeester van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van afdeling BMO d.d. 10 juli 2012;

overwegende dat het wenselijk is ter bescherming van het bepaalde in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening 2010 (Apv) nadere regels te stellen met betrekking tot het hebben van een terras als bedoeld in artikel 2:10 van de Apv;

 

Besluit

 

vast te stellen de navolgende Nadere regels voor terrassen 2012.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Openbare inrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt of bereid.

 • 2.

  Terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt of genuttigd.

 • 3.

  Openbaar plein: verharde onbebouwde ruimte van enige uitgestrektheid, niet zijnde bestemd voor het parkeren van voertuigen.

 • 4.

  Terrasmeubilair: hieronder wordt verstaan stoelen, banken, tafels, parasols, terrasschermen, andere objecten, waaronder reclameborden, plantenbakken en alle overige objecten die op het terras geplaatst zijn ten dienste van het terras en/of het overige deel van de openbare inrichting.

Artikel 2. Locatie terras

 • 1.

  Afhankelijk van de ligging van de inrichting en het bepaalde in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) of het bepaalde in de milieuvergunning, mag een terras aan de voor-, zij- en/of achtergevel van de eigen inrichting worden ingenomen.

 • 2.

  Wanneer een terras op eigen terrein is gelegen mag van het eerste lid van dit artikel, met uitzondering van het bepaalde in het Activiteitenbesluit, worden afgeweken.

 • 3.

  Op openbare pleinen mag alleen terras worden ingenomen door openbare inrichtingen met inachtneming van hetgeen is bepaald in lid 1 van dit artikel, met inachtneming van artikel 3, tweede lid, van deze nadere regels en in overeenstemming met het ter plaatse vigerende bestemmingsplan.

 • 4.

  In de Weergang zijn geen terrassen toegestaan.

Artikel 3. Maximale afmetingen van een terras

 • 1.

  Een terras mag, inclusief de uitklapbreedte van de aanwezige parasols, niet breder zijn dan de zij- of voorgevel van de inrichting, waartoe het terras behoort, een en ander zoals op de bij deze nadere regels behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart is aangegeven. Onverminderd het bepaalde in artikel 9, lid 7, van deze regels kan de burgemeester in het belang van een evenement afwijkingen toestaan.

 • 2.

  Ten aanzien van de grootte van een terras geldt dat:

  • a.

   Voor wat betreft de locaties op de bij deze nadere regels behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart in de kleuren groen en rood aangegeven terras mag worden ingenomen overeenkomstig de afmetingen, die op de kaart staan aangegeven. Onverminderd het bepaalde in artikel 9, lid 7, van deze regels kan de burgemeester in het belang van een evenement afwijkingen toestaan.

  • b.

   voor wat betreft de locaties op de bij deze nadere regels behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart in de kleur blauw aangegeven terras mag worden ingenomen nadat hiervoor vergunning is verkregen van de burgemeester.

 • 3.

  Indien een terras op het trottoir wordt ingenomen dient er voor voetgangers en rolstoelgebruikers een vrije doorgang van minimaal 1,50 meter te worden vrijgehouden op het trottoir.

Artikel 4. Schoonhouden terras en directe omgeving

 • 1.

  De exploitant van een openbare inrichting waar een terras wordt ingenomen moet het terras en de directe omgeving van het terras te allen tijde in een nette staat houden.

 • 2.

  Het terrasmeubilair op het terras dient van een deugdelijke kwaliteit te zijn en dient in een goede staat van onderhoud te verkeren.

Artikel 5. Hinder en overlast

 • 1.

  De exploitant van een openbare inrichting waar een terras wordt ingenomen is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om hinder en overlast, veroorzaakt door op het terras aanwezige bezoekers, te voorkomen of te beperken.

 • 2.

  Het gebruik van het terras mag niet leiden tot hinder, schade of overlast voor derden. De regels uit het Activiteitenbesluit zijn van toepassing.

Artikel 6. Veiligheidseisen

 • 1.

  De ingang(en), nooduitgang(en), uit- en inritten van alle omliggende panden en percelen dienen vrij te zijn en te blijven van obstakels en mogen niet op enigerlei wijze worden belemmerd of geblokkeerd.

 • 2.

  Het terras dient tijdens het gebruik als zodanig voldoende verlicht te zijn.

 • 3.

  Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten goed zichtbaar zijn en worden vrijgehouden en bereikbaar zijn voor hulpvoertuigen. In een straal van 90 cm rondom een brandkraan mag niets geplaatst worden.

 • 4.

  De onbelemmerde doorgang (minimale breedte 3.50 meter en minimale hoogte 4.20 meter) voor voertuigen van brandweer, ambulance en politie, dient te allen tijde te worden gewaarborgd.

 • 5.

  Ook dient elke exploitant van een openbare inrichting zich te allen tijde te houden aan de "bereikbaarheidskaart hulpverleningsdiensten centrum".

 • 6.

  Kabels en snoeren moeten indien deze over de vloer lopen, met goede plakstrips of matten zodanig worden vastgeplakt dat struikelen en/of vallen wordt voorkomen.

 • 7.

  Tafels, stoelen, meubels en losse voorwerpen moeten zo zijn geplaatst dat een snelle en veilige ontruiming is gewaarborgd.

 • 8.

  De in dit artikel gestelde veiligheidseisen zijn onverkort van toepassing op alle soorten terrassen onafhankelijk van de situering ervan.

Artikel 7. Terrasmeubilair

 • 1.

  Parasols moeten worden uitgevoerd in stof/zeildoek van brandvertragend materiaal en inklapbaar zijn.

 • 2.

  Losse elementen zijn toegestaan mits gemakkelijk verplaatsbaar.

 • 3.

  Het terrasmeubilair mag niet in de grond verankerd worden, tenzij met toestemming van de gemeente.

 • 4.

  Verwarmingselementen mogen alleen worden geplaatst indien deze zijn voorzien van een certificaat en voldoende gezekerd zijn. Het certificaat dient te worden gestuurd naar de Brandweer Zeewolde.

Artikel 8. Aansprakelijkheid exploitant

 • 1.

  De exploitant van een openbare inrichting moet de redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen, dat de gemeente en derden ten gevolge van het plaatsen en/of het aanwezig hebben van het terras en terrasmeubilair schade lijden.

 • 2.

  Schade aan eigendommen van gemeente en/of derden moet op eerste aanzegging, binnen de daarbij te stellen termijn, door de exploitant worden vergoed.

Artikel 9. Overig

 • 1.

  Drank- en voedselverstrekking moet direct vanuit de openbare inrichting plaatsvinden, tappunten en dergelijke op terrassen zijn niet toegestaan, tenzij hiervoor separaat een vergunning of ontheffing voor is verleend.

 • 2.

  Het verstrekken van alcoholhoudende drank is slechts toegestaan gedurende de tijden dat de openbare inrichting geopend mag zijn, mits het terras is opgenomen in de Drank- en Horecavergunning.

 • 3.

  Het innemen van terras is toegestaan vanaf 08.00 uur tot en met 01.00 uur.

 • 4.

  Bij aantoonbare overlast kan de burgemeester in individuele gevallen besluiten dat het innemen van het terras op bepaalde momenten voor de gehele of een gedeelte van de dag niet mag geschieden.

 • 5.

  Tussen 01.00 uur en 08.00 uur dient het terrasmeubilair op zodanige wijze te worden opgeslagen en/of vastgelegd dat er geen gevaar of overlast ontstaat en zijn er geen bezoekers op het terras toegestaan (sluitingstijd terras).

 • 6.

  Op 31 december vanaf 16.00 uur tot 1 januari 08.00 uur dient al het terrasmeubilair verwijderd te zijn van de openbare weg.

 • 7.

  De burgemeester kan het terras (of een gedeelte daarvan) sluiten op dagen of uren, waarop in verband met (weg)werkzaamheden of bijzondere gebeurtenissen (zoals bijvoorbeeld evenementen) over het desbetreffende straatdeel beschikt moet kunnen worden.

 • 8.

  Indien het terrasmeubilair niet inpandig wordt opgeslagen is de ondernemer zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van het terras, ook al ligt deze in het openbaar gebied.

 • 9.

  Het terras dient steeds een behoorlijke aanblik te bieden en het terrein mag niet op enige wijze worden beschadigd.

Artikel 10. Toezicht

Aanwijzingen door of vanwege een gemeentelijke opsporingsambtenaar, de politie, dan wel de brandweer, gegeven in het belang van de openbare orde en veiligheid, dienen door de exploitant van de openbare inrichting stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 15 augustus 2012.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als "Nadere regels voor terrassen 2012".

Aldus besloten op 24 juli 2012.

Burgemeester van Zeewolde,

G.J. Gorter