Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Nadere regels voor de graven en asbezorging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor de graven en asbezorging
CiteertitelNadere regels voor de graven en asbezorging 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels graven en asbezorging, zoals vastgesteld op 20 oktober 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats gemeente Zeewolde 2013, art. 11, lid 2
 2. Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats gemeente Zeewolde 2013, art. 16, lid 3
 3. Gedenktekens, afdeling 1
 4. Gedenktekens, afdeling 2
 5. Gedenktekens, afdeling 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013nieuwe regeling

04-09-2012

Zeewolde Actueel, 20-11-2012

12I0002579

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor de graven en asbezorging

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van afdeling BMO d.d. 23 augustus 2012;

gelet op artikel 11, tweede lid, en artikel 16, derde lid, van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats gemeente Zeewolde 2013 en op Gedenktekens Afdeling 1 en de Gedenktekens Afdeling 2 en 3;

 

Besluiten

 

vast te stellen de volgende Nadere regels voor de graven en asbezorging.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

Afdeling 1 en overige afdelingen: zoals aangegeven op de tekeningen Gedenktekens Afdeling 1 van 14 april 2000, gewijzigd op 12 juni 2007, en de tekening Gedenktekens overige afdelingen van juli 2012, welke als bijlage bij deze nadere regels zijn gevoegd en hiervan onderdeel uitmaken.

En voor hetgeen onder de overige begrippen in deze nadere regels wordt verstaan gelden de begripsbepalingen zoals bepaald in artikel 1 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats gemeente Zeewolde 2013.

Artikel 2. Indeling en uitgifte der graven

 • 1.

  De algemene graven worden onderverdeeld in:

  Afdeling 1:

  • a.

   graven uitgegeven voor de tijd van 10 jaar bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 lijk;

  • b.

   kindergraven uitgegeven voor de tijd van 10 jaar bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 lijk;

  • c.

   urnengraven uitgegeven voor de tijd van 10 jaar bestemd voor het doen bijzetten van 1 asbus met of zonder urn.

    

   Overige afdelingen:

  • a.

   de helft van een dubbellaagsgraf uitgegeven voor de tijd van 10 jaar bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 lijk;

  • b.

   kindergraven uitgegeven voor de tijd van 10 jaar bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 lijk.

 • 2.

  De particuliere graven worden onderverdeeld in:

   

  Afdeling 1:

  • a.

   graven uitgegeven voor de tijd van 20 of 30 jaar, bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 lijk, dan wel het plaatsen van 2 asbussen, met of zonder urnen, of het verstrooien van de as van 2 overledenen;

  • b.

   kindergraven uitgegeven voor de tijd van 20 of 30 jaar, bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 lijk;

  • c.

   Urnengraven uitgegeven voor de tijd van 20 of 30 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 2 asbussen, met of zonder urn(en), dan wel het doen inbrengen van as daarin of daarop van 2 overledenen.

    

   Overige afdelingen:

  • a.

   graven uitgegeven voor de tijd van 20 of 30 jaar, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 lijken dan wel het plaatsen van 2 asbussen, met of zonder urnen, of het verstrooien van de as van 2 overledenen;

  • b.

   kindergraven uitgegeven voor de tijd van 20 of 30 jaar bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 lijk.

Artikel 3. Grafkelders

 • 1.

  Op de bij de melding in te dienen werktekening moeten alle maten, te gebruiken materialen en de wijze van bevestiging van de grafkelder zijn vermeld.

 • 2.

  De kosten voor het aanbrengen van een grafkelder zijn voor rekening van de rechthebbende op het graf.

 • 3.

  Het is niet toegestaan een grafkelder aan te brengen in een graf dat al in gebruik is.

 • 4.

  Een grafkelder moet worden aangebracht door een daarin gespecialiseerd bedrijf.

 • 5.

  De maximale buitenmaten van een grafkelder bedragen:

  • -

   graf enkellaags: 2,5 x 1 x 0,8 m (lengte x breedte x hoogte);

  • -

   graf dubbellaags: 2,5 x 1 x 1,5 m (lengte x breedte x hoogte);

  • -

   urngraf: 0,5 x 0,5 x 0,5 m;

   kindergraf: 1,6 x 0,8 x 0,8 m (lengte x breedte x hoogte);

 • 6.

  De grafkelder mag geen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand.

Artikel 4. Intrekking oude regeling

Bij inwerkingtreding van deze nadere regels zijn hiermee de nadere regels, vastgesteld bij besluit van 20 oktober 2009 en in werking getreden op 1 november 2009, ingetrokken.

Artikel 5. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2013.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels voor de graven en asbezorging 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 4 september 2012.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

R.C. van Nunspeet G.J. Gorter