Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Zeewolde 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Zeewolde 2013
CiteertitelToeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Zeewolde 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Zeewolde 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1
 2. Wet werk en bijstand, art. 30

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2013nieuwe regeling

26-09-2013

Zeewolde actueel, 01-10-2013

R09S014

Tekst van de regeling

Intitulé

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Zeewolde 2013

De raad van de gemeente Zeewolde,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2013;

gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel c en 30 van de Wet Werk en Bijstand;

gehoord de commissie Onderwijs en Welzijn d.d. 11 september 2013;

 

Besluit

 

de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Zeewolde 2013 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Zeewolde 2010.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   WWB: de Wet werk en bijstand;

  • b.

   gehuwdennorm: de norm als bedoeld in artikel 21, onderdeel c van de WWB;

  • c.

   woning: een woning zoals bedoeld in artikel 1 onderdeel j Wet op de huurtoeslag, alsmede een woonwagen of woonschip, zoals bedoeld in artikel 3, lid 6 WWB;

  • d.

   medebewoning: de situatie waarin naast belanghebbende(n) één of meer anderen, niet zijnde:

   • 1.

    kinderen tot 21 jaar;

   • 2.

    kinderen van 21 jaar of ouder die een in aanmerking te nemen inkomen hebben van ten hoogste het normbedrag voor de kosten van levensonderhoud voor hoger onderwijs, genoemd in artikel 3.18 van de Wet studiefinanciering 2000;

   • 3.

    een persoon die op basis van een huurcontract met een woningcorporatie of commerciële verhuurder een gedeelte van de woning bewoont;hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben;

  • e.

   medebewoner: derde, bedoeld als in de situatie van medebewoning;

  • f.

   woonkosten:

   • 1.

    indien een huurwoning wordt bewoond, de per maand geldende huurprijs, bedoeld in artikel 1,onderdeel d, van de Wet op de huurtoeslag;

   • 2.

    Indien een eigen woning wordt bewoond, de tot een bedrag per maand omgerekende som van de verschuldigde hypotheekrente en de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten en een naar omstandigheden vast te stellen bedrag voor onderhoud.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de WWB en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2
 • 1.

  De bepalingen van deze verordening hebben uitsluitend betrekking op belanghebbenden van 21 of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. In geval van gehuwden gelden de bepalingen van deze verordening alleen indien beide echtgenoten 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd zijn.

 • 2.

  De bepalingen in deze verordening laten de toepassing artikel 18, eerste lid, van de WWB onverlet.

HOOFDSTUK 2. TOESLAGEN EN VERLAGINGEN BIJ HET KUNNEN DELEN VAN DE KOSTEN

Artikel 3 Alleenstaanden en alleenstaande ouders

 • 1.

  De norm voor een alleenstaande of alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 21, onderdeel a en b van de WWB, in wiens woning geen medebewoner zijn hoofdverblijf heeft, wordt verhoogd met 20 procent van de gehuwdennorm.

 • 2.

  De norm voor een alleenstaande of alleenstaande ouder wordt verhoogd met 15 procent van de gehuwdennorm indien er sprake is van medebewoning.

Artikel 4 Gehuwden

 • 1.

  De norm voor gehuwden, in wiens woning geen medebewoner zijn hoofdverblijf heeft, wordt niet verlaagd.

 • 2.

  De norm voor gehuwden wordt met 5 procent verlaagd indien er sprake is van medebewoning.

HOOFDSTUK 3. VERLAGING ALS GEVOLG VAN DE WOONSITUATIE, SCHOOLVERLATER, 21-22 JARIGE LEEFTIJD.

Artikel 5 Verlaging woonsituatie

De verlaging bedoeld in artikel 27 van de WWB bedraagt:

 • a.

  15 procent van de gehuwdennorm indien een woning wordt bewoond waaraan voor belanghebbende geen woonkosten zijn verbonden;

 • b.

  20 procent indien geen woning door belanghebbende wordt bewoond, dan wel door belanghebbende gebruik wordt gemaakt van de nachtopvang die door een instelling voor maatschappelijke opvang wordt aangeboden.

Artikel 6 Verlaging Schoolverlaters

De verlaging als bedoeld in artikel 28 van de WWB bedraagt 20 procent van de gehuwdennorm gedurende zes maanden, gerekend vanaf het tijdstip van beëindiging van de aanspraak op studiefinanciering of tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en de schoolkosten.

Artikel 7 Verlaging toeslag alleenstaanden van 21 en 22 jaar

 • 1.

  De verlaging als bedoeld in artikel 29 van de WWB bedraagt:

  10 procent van de gehuwdennorm indien het een belanghebbende van 21 of 22 jaar betreft.

 • 2.

  Het vorige lid is niet van toepassing ten aanzien van een belanghebbende voor wie de verlaging schoolverlaters genoemd in artikel 6 van toepassing is.

HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN

Artikel 8 Anti-cumulatiebepaling

De toepassing van de artikelen 3 tot en met 7 geschiedt zodanig, dat de toepasselijke bijstandsnorm voor belanghebbende tenminste bedraagt:

35 procent van de gehuwdennorm voor een alleenstaande,

55 procent van de gehuwdennorm voor een alleenstaande ouder,

65 procent van de gehuwdennorm voor gehuwden.

Artikel 9 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Toeslagenverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Zeewolde 2010 wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van deze verordening.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2013.

 • 3.

  Voor belanghebbenden die op 30 september 2013 vielen onder de werking van artikel 6 van de onder lid 1 genoemde verordening, geldt bij wijze van overgang dat voor hen het bepaalde in dit artikel nog gedurende 6 maanden na inwerkingtreding van de onder lid 2 genoemde verordening blijft gelden.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Zeewolde 2013.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 26 september 2013.

de griffier, de voorzitter,

B.J. Schouten G.J. Gorter