Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Zeewolde 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Zeewolde 2013
CiteertitelBesluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Zeewolde 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffings- en invorderingsambtenaar.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 2.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-2013nieuwe regeling

26-09-2013

Zeewolde actueel,15-10-2013

R09S002

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Zeewolde 2013

 

De raad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffings- en invorderingsambtenaar, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

  

gezien de onderstaande overwegingen;

gelet op het bepaalde in afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluiten

 

 • 1.

  het berichtenverkeer langs elektronische weg tussen burgers en de bestuursorganen open te stellen, voor zover dit betreft e-mailberichten en berichten die zijn verzonden via een webformulier op de gemeentelijke website;

 • 2.

  de navolgende nadere eisen vast te stellen voor het gebruik van de elektronische weg ten behoeve van berichtenverkeer naar de betreffende bestuursorganen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  elektronische berichten: berichten die in de vorm van e-mail of faxberichten of door middel van berichten via een webformulier op de gemeentelijke website zijn verzonden;

 • b.

  bestuurlijke berichten: elektronische berichten die aanvragen, bezwaarschriften, klachten en zienswijzen behelzen en/of berichten die anderszins tot besluitvorming moeten leiden in welke zin en op welke wijze dan ook, waaronder verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur;

 • c.

  niet-bestuurlijke berichten: alle elektronische berichten die geen bestuurlijke berichten zijn;

 • d.

  gemeentelijke website: de internetsite van de gemeente Zeewolde;

 • e.

  algemene postbus: de elektronische postbus van de gemeente Zeewolde.

 • f.

  webformulier: het formulier dat op de gemeentelijke website is geplaatst ten behoeve van het gebruik van de elektronische weg.

 • g.

  DigiD: een landelijk systeem om de identiteit van personen te verifiëren die langs elektronische weg toegang zoeken tot een bij de voorziening aangesloten bestuursorgaan.

Artikel 2. Openstelling elektronische weg

 • 1.

  Elektronische berichten kunnen naar de gemeente Zeewolde worden verzonden.

 • 2.

  Bestuurlijke berichten worden alleen in behandeling genomen wanneer deze zijn verstuurd via het daarvoor bestemde webformulier op of via de gemeentelijke website.

 • 3.

  Niet-bestuurlijke berichten worden alleen in behandeling genomen wanneer deze verstuurd zijn via het daarvoor bestemde webformulier op de gemeentelijke website of wanneer deze verzonden zijn via de email naar de algemene postbus.

Artikel 3. Ondertekening van webformulieren

Als elektronische handtekening ter ondertekening van het elektronisch berichtenverkeer, als bedoeld in artikel 2:16 Algemene wet bestuursrecht, wordt aangemerkt de uitgegeven toegangscode (DigiD) tot de webserver die ten dienste staat van de gemeente.

Artikel 4 Weigering van elektronische berichten

Berichten waarvan de bijlagen niet geopend kunnen worden, die de maximale email grootte overschrijden of een virus bevatten worden geweigerd en niet in behandeling genomen.

Artikel 5 Wijze van verzending van aanvullende informatie

 • 1.

  Aanvullende informatie en bijlagen kunnen zowel digitaal worden ingevoegd bij het te gebruiken webformulier als schriftelijk per post worden verstuurd.

 • 2.

  Bij het versturen van aanvullende informatie en bijlagen per post moet worden verwezen naar de aanvraag/het bericht via het bijbehorende webformulier, indien mogelijk met een kenmerk, maar in ieder geval onder vermelding van de naam van de afzender en het onderwerp.

Artikel 6. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet beslist het betreffende bestuursorgaan.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 8. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Zeewolde 2013".

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 26 september 2013.

de griffier, de voorzitter,

B.J. Schouten G.J. Gorter

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 18 juni 2013.

de secretaris, de burgemeester,

R.C. van Nunspeet G.J. Gorter

Aldus besloten op 18 juni 2013.

De burgemeester van Zeewolde,

Aldus besloten op 26 september 2013.

De heffingsambtenaar van Zeewolde,

Aldus besloten op 26 september 2013.

De invorderingsambtenaar van Zeewolde,

Overwegingen:
 • -

  bovenvermelde bestuursorganen het berichtenverkeer langs elektronische weg willen open stellen;

 • -

  de Wet elektronisch berichtenverkeer zoals opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht regels bevat voor het verkeer langs elektronische weg;

 • -

  deze regels van toepassing zijn op het verkeer langs elektronische weg als de betreffende bestuursorganen kenbaar hebben gemaakt dat deze weg is geopend;

 • -

  de betreffende bestuursorganen nadere eisen kunnen stellen aan het gebruik van deze elektronische weg;