Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Reglement commissie Van werk naar werk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement commissie Van werk naar werk
CiteertitelCommissie Van werk naar werk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht inwerking op 15-01-2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO, hoofdstuk 10d

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-201415-01-2014nieuwe regeling

14-01-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 05-06-2014

V165

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement commissie Van werk naar werk

Nummer

V165

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

 

gelezen het voorstel van de afdeling Bestuurs- en Management Ondersteuning d.d. 11 september 2013; gelet op de afspraken zoals beschreven in de LOGA-ledenbrief Wijziging hoofdstuk 10d CAR-UWO, kenmerk ECCVA/U201300008:

 

Besluiten

 

vast te stellen een Reglement commissie Van werk naar werk

Artikel 1. Werkingssfeer
 • -

  -Dit reglement dient ter uitvoering van de bepaling in artikel 10d:23CAR-UWO;

 • -

  De bepalingen in dit reglement hebben landelijke binding voor alle gemeenten.

Artikel 2. Samenstelling commissie
 • 1.

  Het college stelt een commissie in als bedoeld in artikel 10d:24 CAR-UWO.

 • 2.

  De commissie bestaat uit:

  • -

   een vaste onafhankelijk voorzitter;

  • -

   een lid aan te wijzen door het college;

  • -

   een lid, aan te wijzen door de werknemersgeleding.

 • 3.

  Voor elk lid wordt een plaatsvervanger benoemd.

 • 4.

  De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

 • Verantwoordelijkheden

Artikel 3. Verantwoordelijkheden
 • 1.

  De commissie heeft als taak het college desgevraagd te adviseren:

  • a.

   over de naleving van tussen het college en de ambtenaar gemaakte afspraken in het kadervan het Van werk naar werk-contract;

  • b.

   over eventuele verlenging van het Van werk naar werk-contract, zoals bedoeld in artikel 10d:22;

  • c.

   over geschillen voortvloeiend uit het Van werk naar werk contract.

 • 2.

  Een verzoek om advies als bedoeld in artikel 2.1 kan worden gedaan door of namens het college of door de betrokken ambtenaar.

 • 3.

  De commissie brengt een bindend advies uit.

Artikel 4. Werkwijze
 • 1.

  De commissie kan belanghebbenden en bij de voorbereiding en uitvoering van het Van werk naar werk-contract betrokkenen horen.

 • 2.

  Het college en de betrokken ambtenaar zijn verplicht alle gevraagde informatie te verschaffen aan de commissie.

 • 3.

  Vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

 • 4.

  De commissie brengt haar advies schriftelijk uit, binnen vier weken na de aanvraag daartoe.

Artikel 5. Slotbepalingen

Waarin in deze regeling niet is voorzien, kunnen burgemeester en wethouders in bijzondere gevallen nadere regels vaststellen.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Het reglement treedt in werking 1 dag na ondertekening.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als "Commissie Van werk naar werk".

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 14 januari 2014.

de secretaris, de burgemeester,

R.C. van Nunspeet G.J. Gorter