Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Delegatiebesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit
CiteertitelDelegatiebesluit
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit omgevingsrecht, art. 6.5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2015nieuwe regeling

11-12-2014

Elektronisch gemeenteblad, 07-01-2015

R12S006

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit

De raad van de gemeente Zeewolde,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2014;

gelet op het bepaalde in artikel 6.5 derde lid van het Besluit omgevingsrecht

(Bor)

gehoord de commissie Bestuur en Middelen d.d. 25 november 2014;

 

Besluit

 • 1.

  het delegatiebesluit zoals dat op 24 juni 2010 door de raad is vastgesteld en op 31 maart 2011 is herzien, nu als volgt vast te stellen:

  • a.

   in het kader van artikel 6.5; derde lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor) alle aanvragen op grond van artikel 2.1 eerste lid onder c en artikel 2.12 eerste lid sub a en onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die niet strijdig zijn met de Structuurvisie aan te wijzen als categorie waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist;

  • b.

   de bevoegdheid tot het nemen van een besluit tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 eerste en tweede lid Wet ruimtelijke ordening (Wro), gekoppeld aan een omgevingsvergunning of een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid Wro overeenkomstig artikel 6.12 derde lid Wro aan het college te delegeren;

  • c.

   te bepalen dat wanneer burgemeester en wethouders van de onder 2 bedoelde bevoegdheid gebruik maken, zij daarvan mededeling doen aan de desbetreffende raadscommissie(s) door bekendmaking van de (wekelijkse) collegebesluitenlijst;

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 11 december 2014.

de griffier, de voorzitter,

B.J. Schouten G.J. Gorter