Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zeewolde 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving gemeente Zeewolde 2016
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving gemeente Zeewolde 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2016nieuwe regeling

23-03-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 31-03-2016

V193

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zeewolde 2016

De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 februari 2016;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

gehoord de commissie Bestuur en Middelen d.d. 8 maart 2016;

Besluit

vast te stellen de Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zeewolde 2016 en de daarbij behorende toelichting.

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot één of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronische gemeenteblad.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op:

 • 3.

  Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 15 april 2016.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zeewolde 2016”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 23 maart 2016.

de griffier, de voorzitter,

L. van Heezik G.J. Gorter

Toelichting Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zeewolde 2016

ALGEMEEN

Berichten mogen niet uitsluitend elektronisch worden gepubliceerd als er niet een wettelijk voorschrift is dat anders bepaalt, zegt artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 

Het doel van deze verordening is het bieden van een wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 2:14 van de Awb, zodat juridisch kan worden volstaan met uitsluitend elektronische kennisgeving in de gevallen waarin aanvullende kennisgeving op andere wijze niet nodig is om degenen voor wie de kennisgeving bedoeld is, voldoende te bereiken.

 

Voor de goede orde wordt erop gewezen dat deze verordening alleen de

kennisgeving (publicatie) van diverse berichten betreft en niet gaat over het bekendmaken van besluiten, nodig voor het in werking treden daarvan (artikel 3:40 van de Awb). Dat is uitputtend geregeld in wetten als de Bekendmakingswet, de Gemeentewet, de Awb en dergelijke. Het gaat hier alleen om de publicatie van allerhande berichten die bestemd zijn voor ‘het publiek’, die soms besluiten kunnen inhouden, om te bewerkstelligen dat het publiek ervan kan kennisnemen.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

Lid 1

Dit artikel gaat over de kennisgeving, gericht op het effectief kennis kunnen

nemen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen, meldingen en andere berichten, zoals bijvoorbeeld de aankondiging van een raadsvergadering, een inspraakavond en dergelijke. ‘Kennisgeven’ is in de Awb de algemene term voor diverse vormen van het naar buiten brengen van sommige besluiten – maar ook en vooral van andere documenten – die erop is gericht dat alle potentieel geïnteresseerden daar effectief kennis van kunnen nemen.

 

Met dit artikellid wordt voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk voorschrift teneinde kennisgevingen uitsluitend elektronisch te kunnen publiceren (art. 2:14, tweede lid, van de Awb). Het bepaalt dat de verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 

In dit artikellid wordt de mogelijkheid gecreëerd om kennisgevingen

uitsluitend elektronisch te publiceren. In veel gevallen kan het echter verstandig zijn om niet te volstaan met de elektronische kennisgeving, maar bovendien te voorzien in een of meer andere wijzen van kennisgeving. Dit omdat er velen zijn die geen toegang hebben tot het internet, en nog meer die deze toegang in theorie wel hebben maar die daar niet gemakkelijk hun

weg kunnen vinden en die in elk geval niet dagelijks het (online) gemeenteblad raadplegen. Naast elektronische kennisgeving kunnen ook andere vormen van publiciteit van belang zijn vanwege een betere service aan de potentieel geïnteresseerden.

 

Het artikellid bepaalt bovendien dat een wettelijk voorschrift zich kan

verzetten tegen uitsluitend elektronisch publiceren. Het is soms inderdaad wettelijk gezien onvoldoende om alleen elektronisch te publiceren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, dan is artikel 3:12 van de Awb van toepassing.

 

Daar wordt de materiële eis gesteld van ‘een geschikte wijze van kennisgeving’. Deze eis houdt in dat in elk geval moet worden voldaan aan de voorwaarde dat de kennisgeving daadwerkelijk al diegenen kan bereiken die naar verwachting bedenkingen kunnen hebben tegen het ontwerpbesluit.

 

Indien in een wettelijke bepaling slechts kennisgeving in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad imperatief is voorgeschreven, dan dient de kennisgeving in elk geval daarin te geschieden. Publicatie in het elektronisch gemeenteblad is dan een niet verboden, aanvullende (en aanbevelenswaardige) wijze van kennisgeven. Een voorbeeld hiervan is artikel 1.9 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (maatwerkvoorschriften).

 

Aanvullende dan wel afwijkende publicatieverplichtingen blijven daarom

ongewijzigd van toepassing. Voorbeelden van andere wettelijke bepalingen die zich verzetten tegen uitsluitend publicatie in het elektronisch gemeenteblad zijn:

 

 • -

  Artikel 78 van de Onteigeningswet;

 • -

  Artikel 7 van de Wet voorkeursrecht gemeenten;

 • -

  Artikel 2 van de Belemmeringenwet Privaatrecht;

 • -

  De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (o.m. artikel 3.12);

 • -

  De Wet ruimtelijke ordening (o.m. artikel 3.8, eerste en derde lid).

 

Lid 2

Gemeenten moeten met ingang van 1 januari 2014 een elektronisch gemeenteblad hebben voor de bekendmaking van hun algemeen verbindende voorschriften (artikel 139 Gemeentewet). De gemeente Zeewolde voldoet aan deze eis en maakt daarvoor gebruik van de Gemeenschappelijk Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) met het internetadres https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

 

Voor het geval dat in de toekomst het internetadres wijzigt is in dit artikellid de zinsnede “of een daaraan gelijkgestelde website” opgenomen. Zodoende hoeft deze verordening niet gewijzigd te worden indien het internetadres wijzigt.

 

Lid 3

Dit artikellid maakt de ruime betekenis van het begrip “berichten” duidelijk. Zo ruim is het ook in artikel 2:14, tweede lid, van de Awb bedoeld.

 

Deze verordening betreft alleen de kennisgeving (publicatie) van de diverse berichten genoemd in dit artikellid en gaat niet over het bekendmaken van besluiten. Zie boven onder “algemeen”.