Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren Gemeente Zeewolde 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren Gemeente Zeewolde 2010
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Wwb en WIJ gemeente Zeewolde 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de op 16 februari 2006 vastgestelde Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet art. 150
 2. Wet werk en bijstand, art. 47
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers, art. 42
 4. Wet Investeren in Jongeren, art. 12, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2010nieuwe regeling

22-04-2010

Zeewolde Actueel, 11-05-2010

V038

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren Gemeente Zeewolde 2010

 

De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 2010;

gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand (Wwb), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (Ioaw), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), artikel 12, eerste lid, onderdeel d, van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) en artikel 150 van de Gemeentewet;

gehoord het Beraad d.d. 6 april 2010;

 

Besluit

 

de Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren Gemeente Zeewolde 2010 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand 2006.

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • a.

  Wet: de Wet werk en bijstand. In deze verordening wordt onder de wet tevens begrepen de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en de Wet Investeren in Jongeren(WIJ);

 • b.

  uitkeringsgerechtigde: degene, die algemene dan wel bijzondere bijstand ontvangt op grond van de wet alsmede jongere als bedoeld in artikel 2 van de WIJ

 • c.

  niet-uitkeringsgerechtigde: de persoon, jonger dan 65 jaar, die als werkloze werkzoekende staat geregistreerd bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en die geen recht heeft op een uitkering op grond van de wet, de Werkloosheidswet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Toeslagenwet, de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria, de Algemene nabestaandenwet dan wel op grond van een regeling, die met deze wetten naar aard en strekking overeenstemt (artikel 6, sub a van de wet);

 • d.

  cliënten: de sub b en c van dit artikel bedoelde persoon, alsmede degene die een uitkering ontvangt op grond van de Algemene nabestaandenwet;

 • e.

  maatschappelijke organisatie: de instelling die zich blijkens haar doelstelling direct of indirect richt op de belangenbehartiging van de cliënt;

 • f.

  Dagelijks Bestuur : de portefeuillehouders Sociale Zaken van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde die het Dagelijks Bestuur vormen van de Sociale Dienst Veluwerand;

 • g.

  Sociale Dienst Veluwerand: het samenwerkingsverband dat namens de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde is belast met de uitvoering van de wet.

Artikel 2. Doelstelling

Het doel van cliëntenparticipatie is om cliënten invloed te laten uitoefenen op het beleid en de uitvoering en kwaliteit van dienstverlening van de Sociale Dienst Veluwerand door gevraagd en ongevraagd te adviseren. Ten behoeve van dit doel wordt een organisatie in het leven geroepen die zal opereren onder de naam cliëntenraad Wwb en WIJ.

Artikel 3. Beleidsterreinen

 • 1.

  In het kader van de cliëntenparticipatie adviseert de cliëntenraad Wwb en WIJ aan het Dagelijks Bestuur over beleid in het kader van de wet, alsmede over aangelegenheden die de uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening betreffen.

 • 2.

  De cliëntenraad Wwb en WIJ houdt zich niet bezig met:

  • -

   individuele klachten, bezwaarschriften, en andere zaken die een indivi¬dueel karakter dragen, dan wel betrekking hebben op individuele cliënten;

  • -

   verplichte uitvoering door de gemeentelijke organen van wettelijke voor¬schriften voor zover bij de uitvoering geen ruimte voor eigen gemeentelijk beleid aanwezig is.

Artikel 4. Samenstelling cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad Wwb en WIJ bestaat uit maximaal 2 cliënten per gemeente.

 • 2.

  Indien één van de deelnemende gemeenten niet in staat is 2 cliënten af te vaardigen, is het mogelijk in de plaats hiervan (een) vertegenwoordiger(s) van een maatschappelijke organisatie voor te dragen.

 • 3.

  De leden van de cliëntenraad Wwb en WIJ benoemen uit hun kring een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  Vanuit de deelnemende gemeenten dan wel vanuit de cliëntenraad Wwb en WIJ kan een voordracht aan het Dagelijks Bestuur worden gedaan voor een nieuw lid.

 • 5.

  De leden worden door het Dagelijks Bestuur benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn herbenoembaar.

 • 6.

  Voorafgaand aan de benoeming wordt de voorzitter van de cliëntenraad Wwb en WIJ in kennis gesteld.

 • 7.

  De vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie wordt benoemd voor een periode van twee jaar en is slechts herbenoembaar indien geen cliënt beschikbaar is om diens plaats in te nemen.

 • 8.

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad Wwb en WIJ is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad of het college.

Artikel 5. Overleg cliëntenraad Wwb en WIJ – Sociale Dienst Veluwerand

 • 1.

  De Sociale Dienst Veluwerand wordt in het overleg met de cliëntenraad Wwb en WIJ vertegenwoordigd door de directeur van de Sociale Dienst Veluwerand en hij treedt tevens op als voorzitter van het overleg.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur wordt in het overleg met de cliëntenraad Wwb en WIJ vertegen¬woordigd door de voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Hij kan op eigen verzoek aan een overleg met de cliëntenraad Wwb en WIJ deelnemen dan wel hij kan door de leden van de cliëntenraad Wwb en WIJ worden verzocht een overleg bij te wonen.

 • 3.

  Al naar gelang het onderwerp kan tevens een inhoudelijk deskundig medewerker van de Sociale Dienst Veluwerand het overleg met de cliëntenraad Wwb en WIJ bijwonen.

Artikel 6. Beëindiging van het lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap eindigt indien het lid geen cliënt meer is.

 • 2.

  Het lidmaatschap eindigt indien het lid aftreedt;

 • 3.

  Het lidmaatschap eindigt indien de zittingsduur als bedoeld in artikel 4, vijfde lid en zevende lid van de verordening is verlopen;

 • 4.

  In de gevallen, bedoeld in het eerste en tweede lid, is het toegestaan dat het lid de functie gedurende een maximale termijn van zes maanden blijft vervullen totdat in de vacature is voorzien.

Artikel 7. Werkwijze

 • 1.

  In het kader van de cliëntenparticipatie vraagt het Dagelijks Bestuur de cliëntenraad Wwb en WIJ om advies inzake het gemeentelijk beleid en de uitvoering en kwaliteit van dienstverlening zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van de verordening.

 • 2.

  De cliëntenraad Wwb en WIJ is gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan het Dagelijks Bestuur inzake het gemeentelijk beleid en de uitvoering en kwaliteit van dienstverlening zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van de verordening.

 • 3.

  Het advies, bedoeld in het eerste lid, wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het betrokken kan worden bij de voor besluitvorming aan college of raad ter beschikking te stellen stukken.

 • 4.

  Er is maximaal 6 keer per jaar een overleg tussen de Sociale Dienst Veluwerand en de cliëntenraad Wwb en WIJ.

 • 5.

  De cliëntenraad Wwb en WIJ krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris.

 • 6.

  De ambtelijk secretaris is geen lid van de cliëntenraad Wwb en WIJ.

 • 7.

  Contacten tussen de cliëntenraad Wwb en WIJ en de Sociale Dienst Veluwerand lopen via de voorzitter en de ambtelijk secretaris.

 • 8.

  Wanneer de cliëntenraad Wwb en WIJ uit eigen beweging advies uitbrengt gebeurt dit door de voorzitter via de ambtelijk secretaris.

 • 9.

  Leden van de cliëntenraad Wwb en WIJ kunnen agendapunten voor het periodieke overleg aandragen bij de ambtelijk secretaris

 • 10.

  De ambtelijk secretaris nodigt de cliëntenraad Wwb en WIJ en de vertegenwoordigers van het Dagelijks Bestuur en de Sociale Dienst Veluwerand uit voor het overleg en zorgt dat de agenda en de benodigde stukken tijdig worden verstuurd.

 • 11.

  De ambtelijk secretaris woont het overleg bij, biedt ondersteuning, maakt de notulen en bewaakt de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen.

Artikel 8. Faciliteiten

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat aan de cliëntenraad Wwb en WIJ tijdig de nodige informatie wordt verstrekt ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de cliëntenraad Wwb en WIJ.

 • 2.

  Ten behoeve van de cliëntenraad Wwb en WIJ wordt jaarlijks in de begroting van de Sociale Dienst Veluwerand een budget opgenomen.

 • 3.

  Ten laste van het budget, bedoeld in het tweede lid, kunnen, ter beoordeling van het Dagelijks Bestuur, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, organisatiekosten, het inhuren van externe deskundigen en voorlichting.

 • 4.

  De leden van de cliëntenraad Wwb en WIJ ontvangen een algemene onkostenvergoeding tot een maximum zoals vastgelegd in artikel 31 lid 2 sub k van de wet.

 • 5.

  De Sociale Dienst Veluwerand stelt vergaderruimte en andere faciliteiten beschikbaar ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de cliëntenraad Wwb en WIJ.

Artikel 9. Intrekking oude verordening

Met de inwerkingtreding van deze verordening komt de Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand 2006 te vervallen.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze (gewijzigde) verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2010.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening cliënten¬participatie Wwb en WIJ gemeente Zeewolde 2010.

Artikel 12. Slotbepaling

 • 1.
  • Het Dagelijks Bestuur kan zo nodig met betrekking tot de uitvoering van deze verordening nadere regels.

 • 2.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 22 april 2010.

de griffier, de voorzitter,

B.J. Schouten G.J. Gorter

Toelichting  

Toelichting Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren 2010

De Wet werk en bijstand schrijft in artikel 47 voor dat cliëntenparticipatie dient plaats te vinden en dat, in het verlengde van die verplichting, een verordening dient te worden opgesteld en goedgekeurd door de raad. Ingevolge die bepaling is de verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand tot stand gekomen.

Minimaal dient te zijn vastgelegd op welke wijze personen met een Wwb uitkering, niet-uitkeringsgerechtigden en personen met een Anw uitkering worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop:

 • a.

  periodiek overleg wordt gevoerd met deze personen;

 • b.

  deze personen onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

 • c.

  zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1

Voor de diverse omschrijvingen is aansluiting gezocht bij de formuleringen in de Wet werk en bijstand en/of andere bestaande regelgeving.

Artikel 2

In dit artikel wordt de doelstelling beschreven. Belangrijk is dat de cliëntenraad Wwb en WIJ ook ongevraagd kan adviseren. Er wordt gesproken over een cliëntenraad Wwb en WIJ omdat met het amendement op artikel 47 de cliëntenparticipatie in de Wet werk en bijstand in lijn is gebracht met de Wet Suwi. In de wet Suwi is sprake van cliëntenraden.

Artikel 3

In dit artikel wordt beschreven over welk beleid de cliëntenraad adviseert. Advies wordt gevraagd bij de vaststelling van beleidskaders, verordeningen en beleidsregels op het terrein van de Wwb en de WIJ. De wetgever beoogt een organisatie die bestaat uit cliënten zoals bedoeld in artikel 1 van deze verordening. Het is belangrijk dat de samenstelling van de cliëntenraad Wwb en WIJ daadwerkelijk representatief is voor de doelgroep bijstandsgerechtigden.

Artikel 4

Omwille van de werkbaarheid is ervoor gekozen het aantal leden en vertegenwoordigers beperkt te houden tot 2 per gemeente. Mocht er in de toekomst sprake zijn van uitbreiding van het samenwerkingsverband met een andere gemeente, dan zal het aantal leden en vertegenwoordigers per gemeente worden gehandhaafd.

Het uitgangspunt is dat de cliëntenraad Wwb zo veel mogelijk bestaat uit cliënten. In de praktijk blijkt dit niet altijd te lukken, waardoor de mogelijkheid is opgenomen in de plaats van een cliënt een vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie te benoemen. De lokale klantenpanels die in de drie gemeenten actief zijn kunnen in dit verband worden gezien als een maatschappelijke organisatie.

Benoeming geschiedt voor een termijn van 4 jaar, met een mogelijke herbenoeming. Voor een vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie wordt uit gegaan van een benoemingsperiode van 2 jaar. Deze kortere benoemingsperiode houdt verband met het streven de cliëntenraad zoveel mogelijk uit cliënten te laten bestaan. Herbenoeming is uitsluitend mogelijk indien niet (opnieuw) een cliënt beschikbaar is. In dit artikel wordt voorts de onverenigbaarheid van functies aangeduid.

Artikel 6

Een belangrijk uitgangspunt van de Wwb is arbeidsre-integratie van uitkeringsgerechtigden. Dit betekent dat een groot deel van de cliënten na verloop van tijd geen beroep meer op een uitkering zal doen

In dit artikel wordt onder meer geregeld dat het lidmaatschap eindigt wanneer het lid geen cliënt meer is.

Om te voorkomen dat leden plotseling wegvallen, en de cliëntenraad Wwb en WIJ zijn taak niet meer naar behoren kan uitoefenen, is geregeld dat het lid de functie blijft vervullen totdat in de vacature is voorzien, met een maximale termijn van zes maanden. Deze bepaling is mede van belang om nieuwe leden te kunnen voorbereiden op hun taak.

Artikel 7

In dit artikel wordt het initiatief- en adviesrecht nader ingevuld. Essentieel is dat een advies op een zodanig tijdstip wordt gevraagd, dat dit kan worden betrokken bij de stukken die voor de besluitvorming beschikbaar worden gesteld. Dit is op deze wijze in ieder geval gewaarborgd.

Er is gekozen voor een vaste overlegstructuur. Cliëntenparticipatie is een proces dat moet groeien. Om dit te bevorderen is het belangrijk dat de leden, de voorzitter van het Dagelijks Bestuur, de vertegenwoordiger van de Sociale Dienst Veluwerand en de ambtelijk secretaris elkaar regelmatig ontmoeten.

De ambtelijk secretaris biedt administratieve ondersteuning, maar is geen lid van de cliëntenraad. De taken en verantwoordelijkheden zijn voldoende helder beschreven in dit artikel. De ambtelijk secretaris is binnen de ambtelijke organisatie het centrale aanspreekpunt voor de cliëntenraad.

Artikel 8

De cliëntenraad Wwb en WIJ wordt actief voorzien van informatie.

De Sociale Dienst Veluwerand informeert, via de ambtelijk secretaris, over actuele landelijke ontwikkelingen op het terrein van de Wet werk en bijstand en stelt desgewenst vakliteratuur beschikbaar. De cliëntenraad Wwb en WIJ kan beschikken over ruimte waar de leden elkaar buiten de plenaire vergaderingen kunnen ontmoeten. Het is noodzakelijk dat ook beschikt wordt over andere faciliteiten, behalve vergaderruimte. Te denken valt aan kopieerfaciliteiten, de mogelijkheid om gebruik te maken van een PC met internetverbinding etc. Het beschikbaar stellen van andere faciliteiten gebeurt in overleg. De cliëntenraad Wwb en WIJ kan ook beschikken over een eigen budget voor de eigen activiteiten. Te denken valt aan het organiseren van thema-avonden, het inhuren van externe deskundigen etc. De leden kunnen aanspraak maken op een jaarlijkse vaste onkostenvergoeding.

Artikel 9

Spreekt voor zich.

Artikel 10

Het Dagelijks Bestuur kan zo nodig nadere regels vaststellen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer meerdere faciliteiten noodzakelijk blijken. Voordat de verordening in werking kan treden zal publicatie moeten plaatsvinden.