Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels voor werktijden Reglement Werktijden van de gemeente Zeewolde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels voor werktijden Reglement Werktijden van de gemeente Zeewolde
CiteertitelReglement Werktijden van de gemeente Zeewolde
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Reglement werktijden/werktijdenregistratie gemeente Zeewolde.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 4:1 CAR-UWO
 2. art. 4.2 CAR-UWO
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2017nieuwe regeling

24-01-2017

Gemeenteblad 2017, 17307

V064

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement werktijden gemeente Zeewolde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

 

gelezen het voorstel van de afdeling Bestuurlijke, Facilitaire en Personele Diensten d.d. 18 januari 2017;

 

gelet op de instemming van de Ondernemingsraad d.d. 27 oktober 2016 en

gelet op de artikelen 4:1 en 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten (CAR-UWO); alsmede het gestelde in de Arbeidstijdenwet;

 

Besluiten

 

vast te stellen het navolgende Reglement werktijden gemeente Zeewolde.

1. Algemeen

Begripsomschrijvingen
Artikel 1:1
 • 1.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   CAR-UWO: de Arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten;

  • b.

   medewerkers: ambtenaren in dienst van de gemeente Zeewolde zoals bedoeld in artikel 1:1, lid 1, sub a van de CAR-UWO;

  • c.

   arbeidsduur: arbeidsduur per dag, per week, feitelijk en formeel en de arbeidsduur per jaar hetgeen is gesteld onder artikel 1:1, leden e,f,g,g en j van de CAR-UWO;

  • d.

   bijzondere regeling: de regeling zoals vermeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 4 van de CAR-UWO.;

  • e.

   volledige betrekking: hetgeen is gesteld onder artikel 1:1, lid 1, sub k van de CAR-UWO;

  • f.

   werkdag: hetgeen is gesteld onder artikel 1:1, lid 1, sub m van deCAR-UWO;

  • g.

   werktijd: hetgeen is gesteld onder artikel 1:1, lid 1, sub n van deCAR-UWO;

  • h.

   pauze: de aaneengesloten periode, waarmee de arbeid tijdens de werktijd wordt onderbroken;

  • i.

   standaard regeling: de regeling zoals bedoeld in paragraaf 1 van hoofdstuk 4 van de CAR-UWO;

  • j.

   dienstreis: het afwezig zijn, met toestemming van de leidinggevende, voor werkzaamheden, overleg e.d. ten behoeve van de dienst;

 • 2.

  Voor de medewerkers die werken volgens rooster en/ of vastgestelde werktijden, is de bijzondere regeling van toepassing.

2. Arbeidsduur en werktijd

Arbeidsduur
Artikel 2:1

De arbeidsduur per jaar bedraagt 1.824 uur per jaar bij een volledige betrekking.

Artikel 2:2
 • 1.

  Afspraken over de invulling van de arbeidsduur per dag en de feitelijke arbeidsduur worden schriftelijk vastgelegd.

 • 2.

  De in lid 1 genoemde schriftelijke vastlegging vindt plaats bij indiensttreding.

 • 3.

  De afspraken zoals bedoeld in het vorige lid worden als volgt gemaakt:

  • a.

   gemeentesecretaris met de burgemeester/ het college;

  • b.

   loco-secretaris met de gemeentesecretaris (beiden directieleden);

  • c.

   leidinggevenden met directie en

  • d.

   medewerkers met hun leidinggevende.

Werktijd en pauze

Artikel 2:3
 • 1.

  Voor de standaardregeling is de werktijd vastgesteld op:

  • a.

   Maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur en 22.00 uur;

  • b.

   De kantoortijden, afhankelijk van de openstelling van het gemeentehuis.

 • 2.

  Afwijkende werktijd op 24 en 31 december:

  • a.

   voor de in lid 1 genoemde werktijd geldt dat op 24 en 31 december, mits de dag valt op een werkdag, deze eindigt op 15.00 uur.

  • b.

   resterende arbeidstijd is voor rekening van de ambtenaar.

Artikel 2:4
 • 1.

  De lengte van de pauze bedraagt bij een arbeidsduur van:

  • -

   meer dan 5 uur en 30 minuten en minder dan 10 uur: 30 minuten;

  • -

   10 uur of meer: 45 minuten.

 • 2.

  De in lid 1 genoemde pauzes kunnen in overleg als volgt worden opgenomen:

  • -

   30 minuten: minstens 15 minuten aaneengesloten;

  • -

   45 minuten: minstens 30 minuten aaneengesloten.

3. Afwezigheid

Persoonlijke omstandigheden

Artikel 3:1
 • 1.

  Een bezoek aan dokter, tandarts, specialist e.d. onder de voor de medewerker vastgestelde arbeidsduur per dag dient vooraf gemeld te worden aan de leidinggevende.

 • 2.

  Genoemde bezoeken dienen zoveel mogelijk te worden afgelegd in privé-tijd.

Dienstbelang
Artikel 3:2
 • a.

  Dienstreizen behoeven vooraf toestemming van de leidinggevende.

 • b.

  Bij volledige afwezigheid geldt voor de medewerker de met de leidinggevende afgesproken werkuren van de desbetreffende dagen.

 • c.

  Bij gedeeltelijke afwezigheid gelden de feitelijke afwezigheidsuren.

4. Slotbepaling

Artikel 4:1

In alle gevallen waarin dit reglement niet of niet volledig voorziet, beslist de directie.

Artikel 4:2

Dit besluit kan worden aangehaald als "Reglement Werktijden van de gemeente Zeewolde" en treedt in werking met ingang van de dag na het besluit van burgemeester en wethouders van Zeewolde.

Het " Reglement werktijden/werktijdenregistratie gemeente Zeewolde" vastgesteld d.d. 13 juni 2014, sedertdien gewijzigd, vervalt met ingang van dit besluit.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 24 januari 2017.

de secretaris, de burgemeester,

R.C. van Nunspeet G.J. Gorter