Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels voor vakantie en verlof Reglement vakantie en verlof

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels voor vakantie en verlof Reglement vakantie en verlof
CiteertitelReglement vakantie en verlof
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt het Reglement vakantie en verlof.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 6:2:1 lid 1 CAR-UWO

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2017nieuwe regeling

24-01-2017

Gemeenteblad 2017, 17304

V061

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement vakantie en verlof gemeente Zeewolde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van afdeling Bestuurs- en Management Ondersteuning d.d. 18 januari 2017;

gelet op artikel 6:2:1, lid 1, van de CAR-UWO;

gehoord de Ondernemingsraad d.d. 27 oktober 2016;

Besluiten

vast te stellen het navolgende Reglement vakantie en verlof gemeente Zeewolde.

 

1. Algemene bepalingen

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Voor de toepassing van dit Reglement wordt verstaan onder:

  • a.

   CAR/UWO: Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten;

  • b.

   medewerker: de ambtenaar, in dienst van de gemeente Zeewolde zoals bedoeld in artikel 1:1 van de CAR/UWO;

  • c.

   arbeidsduur per dag: hetgeen is vastgesteld in artikel 1:1, lid 1, sub f van de CAR/UWO.

  • d.

   reguliere verlofuren: de verlofuren zoals bedoeld in artikel 6:2, lid 1, van de CAR/UWO;

  • e.

   leeftijdsuren: de uren zoals bedoeld in artikel 6:2:1, lid 3 van de CAR/UWO;

  • f.

   brugdagen: de dagen welke door het college zijn aangewezen, in overleg met de ondernemingsraad, waarop de openbare dienst is gesloten;

  • g.

   roostervrije dagen: de dagen waarop de openbare dienst is gesloten.

2. Verlofaanspraken

 

Artikel 2:1 Reguliere verlofuren

 • 1.

  De medewerker, met een volledige betrekking, die op 1 januari in dienst is van de gemeente Zeewolde, heeft recht op 144,00 verlofuren per kalenderjaar.

 • 2.

  Van de medewerker, met een niet-volledige betrekking , worden de verlofuren naar evenredigheid bepaald.

 • 3.

  Van de medewerker, die in de loop van het kalenderjaar in dienst treedt, worden de verlofuren naar evenredigheid bepaald.

Artikel 2:2 Leeftijdsuren tot en met 20 jaar

 • 1.

  Het in artikel 2:1 bedoelde verlof wordt, bij een volledige betrekking, vermeerderd als de leeftijd van de medewerker op 1 januari bedraagt:

  • -

   17 jaar of jonger; met 28,80 uur(28 uur en 48 minuten);

  • -

   18 jaar; met 21,60 uur(21 uur en 36 minuten);

  • -

   19 jaar; met 14,40 uur(14 uur en 24 minuten);

  • -

   20 jaar; met 7,20 uur(7 uur en 12 minuten).

 • 2.

  Bij een niet volledige betrekking alsmede bij indiensttreding in de loop van het kalenderjaar, worden de uren, genoemd in het eerste lid, naar evenredigheid bepaald.

Artikel 2:3 Leeftijdsuren vanaf 30 jaar

 • 1.

  Het in artikel 2:1 bedoelde verlof wordt, bij een volledige betrekking, vermeerderd als de leeftijd van de medewerker op 31 december bedraagt:

  • -

   van 30 t/ m 34 jaar; met 7,20 uur(7 uur en 12 minuten);

  • -

   van 35 t/ m 39 jaar; met 14,40 uur(14 uur en 24 minuten);

  • -

   van 40 t/ m 44 jaar; met 21,60 uur(21 uur en 36 minuten);

  • -

   van 45 t/ m 49 jaar; met 28,80 uur(28 uur en 48 minuten);

  • -

   van 50 t/ m 54 jaar; met 36,00 uur

  • -

   van 55 jaar en ouder; met 43,20 uur(43 uur en 12 minuten).

 • 2.

  Bij een niet volledige betrekking alsmede bij een indiensttreding in de loop van het kalenderjaar, worden de uren, genoemd in het eerste lid, naar evenredigheid bepaald.

Artikel 2:4 Roostervrije dagen

Aan de medewerker wordt op Goede vrijdag en Bevrijdingsdag (5 mei) roostervrij verlof verleend, voor zover het dienstbelang niet anders vereist.

Artikel 2:5 Brugdagen

 • 1.

  Het college kan, uit een oogpunt van organisatiebelang, in overleg met de ondernemingsraad, zogenaamde brugdagen aanwijzen met een maximum van vier dagen per kalenderjaar.

 • 2.

  De in lid 1 genoemde brugdagen kan desgewenst worden afgeboekt van het reguliere verlof, genoemd in artikel 2:1, lid 1.

 • 3.

  Indien de brugdagen, op verzoek van de medewerker, dienen te worden afgeboekt van het reguliere verlof dient de medewerker dit via het HRM portaal, module verlof, te verwerken.

Artikel 2:6 Teambuilding

 • 1.

  Ten behoeve van een afdeling-/ werkvelduitje (teambuilding) wordt aan elk deelnemend personeelslid maximaal de arbeidsduur van diens werkdag roostervrij gegeven.

Artikel 2:7 Personeelsvereniging

Ten behoeve van georganiseerde dagactiviteiten door de personeels­vereniging gemeente Zeewolde wordt per kalenderjaar aan medewerkers, die hieraan deelnemen, éénmaal per kalenderjaar de arbeidsduur per dag roostervrij verleend, voor zover het dienstbelang niet anders vereist.

Artikel 2:8 Sollicitatieverlof

 • 1.

  Aan de medewerker kan door de leidinggevende verlof met behoud van bezoldiging worden verleend ten behoeve van sollicitaties.

  Het sollicitatieverlof dient vooraf te worden aangevraagd.

   

 • 2.

  Het in het eerste lid bedoelde verlof wordt verleend, voor de duur van de sollicitatie, tot maximaal 14,40 uur (14 uur en 24 minuten), verdeeld over maximaal vier dagdelen (per dagdeel 3,60 uur ofwel 3 uur en 36 minuten) per kalenderjaar.

Artikel 2:9  

Indien dit reglement in bepaalde situaties niet voorziet beslist de directie.

 

3. Slotbepaling

Artikel 3:1  

Dit besluit kan worden aangehaald als "Reglement vakantie en verlof" en treedt in werking op de dag na het besluit van burgemeester en wethouders van Zeewolde; het "Reglement vakantie en verlof" vastgesteld d.d. 6 januari 2009, sedertdien gewijzigd, vervalt met ingang van dit besluit.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 24 januari 2017.

de secretaris, de burgemeester,

R.C. van Nunspeet G.J. Gorter