Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende Besluit maatschappelijke ondersteuning Zeewolde 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende Besluit maatschappelijke ondersteuning Zeewolde 2017
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning Zeewolde 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit maatschappelijke ondersteuning Zeewolde 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 13 Verordening maatschappelijke ondersteuning Zeewolde 2015
 2. art. 15 Verordening maatschappelijke ondersteuning Zeewolde 2015
 3. art. 16 Verordening maatschappelijke ondersteuning Zeewolde 2015
 4. art. 20 Verordening maatschappelijke ondersteuning Zeewolde 2015
 5. art. 25 Verordening maatschappelijke ondersteuning Zeewolde 2015
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-201701-01-2017nieuwe regeling

31-01-2017

Gemeenteblad 2017, 25200

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning Zeewolde 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

 

gelet op artikelen 13,15,16, 20 en 25 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Zeewolde 2015;

 

overwegende dat:

er naast de Verordening maatschappelijke ondersteuning Zeewolde 2015 ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning Zeewolde (hierna: het Besluit) moet zijn, waarin onder meer alle bedragen ten aanzien van de maatwerkvoorzieningen zijn opgenomen;

 

b e s l u i t :

 

het Besluit maatschappelijke ondersteuning Zeewolde 2017 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van Besluit maatschappelijke ondersteuning Zeewolde 2016.

 

Besluit maatschappelijke ondersteuning Zeewolde 2017

 • 1.

  De verschuldigde eigen bijdrage mag niet meer bedragen dan:

  • a.

   voor de ongehuwde persoon die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, nog niet heeft bereikt € 10,00 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn bijdrage plichtig inkomen meer bedraagt dan € 22.632 het bedrag van € 10,00 wordt verhoogd met een dertiende deel van 12,5% van het verschil tussen dat inkomen en € 22.632;

  • b.

   voor de ongehuwde persoon die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt € 10,00 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn bijdrage plichtig inkomen meer bedraagt dan € 17.033 het bedrag van € 10,00 wordt verhoogd met een dertiende deel van 12,5% van het verschil tussen dat inkomen en € 17.033;

  • c.

   voor de gehuwde personen indien een van beiden de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, nog niet heeft bereikt of beiden die leeftijd nog niet hebben bereikt, € 0 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke bijdrage plichtig inkomen meer bedraagt dan € 35.000 het bedrag van € 0 wordt verhoogd met een dertiende deel van 12,5% van het verschil tussen dat gezamenlijke inkomen en € 35.000;

  • d.

   voor de gehuwde personen die beiden de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, hebben bereikt € 10,00 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke bijdrage plichtig inkomen meer bedraagt dan € 23.525 het bedrag van € 10,00 wordt verhoogd met een dertiende deel van 12,5% van het verschil tussen dat gezamenlijke inkomen en € 23.525.

 • 2.

  Bij de toepassing van het eerste lid wordt per kalenderjaar uitgegaan van twaalf perioden van vier weken en een periode die, afhankelijk van resterende dagen, vier of vijf weken bedraagt.

 • 3.

  De verschuldigde eigen bijdrage is niet hoger dan de kostprijs van de maatschappelijke ondersteuning.

 • 4.

  De bijdrage is niet verschuldigd voor een rolstoel.

 • 5.

  De bijdrage is niet verschuldigd indien de persoon aan wie maatschappelijke ondersteuning is verleend of zijn echtgenoot, een bijdrage ingevolge de artikelen 4 of 14 van het Bijdragebesluit zorg verschuldigd is.

 • 6.

  De persoon aan wie maatschappelijke ondersteuning is verleend, is de eigen bijdrage niet verschuldigd in de periode, bedoeld in het derde lid, dat deze persoon gedurende meer dan een nacht verblijft in een maatschappelijke opvang of een vrouwenopvang.

 • 7.

  Bij de vaststelling van de kostprijs van een immateriële maatwerkvoorziening wordt - indien het uurtarief van deze maatwerkvoorziening hoger is dan het uurtarief hulp bij het huishouden categorie 1 – het uurtarief van hulp bij het huishouden categorie 1gehanteerd.

 • 8.

  In gevallen waarin dit Besluit niet voorziet, beslist het college.

 • 9.

  Het college kan in bijzondere gevallen bepalingen van dit Besluit buiten toepassing laten, indien deze gelet op het doel ervan tot onbillijkheden van overwegende aard kunnen leiden.

 • 10.

  Dit Besluit treedt in werking op 17 februari 2017 en werkt terug tot en met 1 januari 2017. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 komt hiermee te vervallen.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 31 januari 2017.

Zeewolde,

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de secretaris de burgemeester

R.C. van Nunspeet G. J. Gorter