Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeewolde houdende regels betreft de brandbeveiliging Brandbeveiligingsverordening Zeewolde 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeewolde houdende regels betreft de brandbeveiliging Brandbeveiligingsverordening Zeewolde 2017
CiteertitelBrandbeveiligingsverordening Zeewolde 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBrandbeveiligheidsvoorschriften voor kampeerterreinen Brandveiligheidsvoorschriften voor kampeerterreinen Toelichting op de Brandbeveiligingsverordening 2010 Toelichting op bijlage 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Brandbeveiligingsverordening 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2017nieuwe regeling

01-06-2017

Gemeenteblad 2017, 98437

V205

Tekst van de regeling

Intitulé

Brandbeveiligingsverordening Zeewolde 2017

De raad van de gemeente Zeewolde,

     

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2017;

gehoord de commissie Bestuur en Middelen d.d. 16 mei 2017;

       

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  een inrichting: een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats voor zover die geen bouwwerk is;

 • b.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Artikel 2. Verbodsbepaling

 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een door het college verleende gebruiksvergunning een inrichting in gebruik te hebben of te houden, voor zover daarin:

  • a.

   meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn of,

  • b.

   aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft of,

  • c.

   aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.

 • 2.

  Het college kan aan de gebruiksvergunning voorwaarden verbinden met inachtneming van het gestelde in de artikelen 4 en 5.

 • 3.

  Het college kan aan de gebruiksvergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde voorwaarden wijzigen of intrekken, indien het belang waarvoor de gebruiksvergunning is verleend dit vereist op grond van een verandering van inzichten of verandering van de omstandigheden gelegen buiten de inrichting, opgetreden na het verlenen van de gebruiksvergunning.

 • 4.

  Kampeerterreinen dienen te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften opgenomen in bijlage 1 van deze verordening.

 • 5.

  Evenementen dienen te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften opgenomen in bijlage 2 van deze verordening.

 • 6.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Artikel 3. Weigeringsgronden

Het college weigert een gebruiksvergunning, indien de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van de inrichting niet brandveilig is en door het stellen van voorschriften ook niet kan worden bereikt.

Artikel 4. Gebruikseisen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Stb. 2008, 327) zijn overeenkomstig van toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen..

Artikel 5. Brandveiligheidsvoorzieningen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de paragrafen 2.4, 2.5 2.6, 2.7 2.8 en 2.9 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Stb. 2008, 327) zijn overeenkomstig van toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

Artikel 6. Melden van brand en broei

Ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk aan de brandweer te melden.

Artikel 7. Bossen, heidevelden, venen

De eigenaar van een aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand die voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout, een heideveld, een veen of een ander erf of terrein, voor zover niet bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) en dat met brandbare gewassen is begroeid, is verplicht de voorschriften op te volgen, die het college geeft tot het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand.

Artikel 8. Overgangsrecht

 • 1.

  Vergunningen die zijn verleend onder werking van de brandbeveiligingsverordening van 2010 die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening worden aangemerkt als vergunning krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de brandbeveiligingsverordening van 2010 is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

 • 3.

  Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om vergunning krachtens de brandbeveiligingsverordening van 2010 wordt beslist met toepassing van deze verordening.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Brandbeveiligingsverordening Zeewolde 2017.

Artikel 10. Inwerkingtreding

 • 1.

  Bij inwerkingtreding van deze verordening is hiermee de Brandbeveiligingsverordening 2010 (V060), en de daarbij behorende toelichting, ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening en de daarbij behorende toelichting treedt in werking op 15 juni 2017.

de griffier,

de voorzitter,

       

L. van Heezik

G.J. Gorter

Bijlage 1 Brandveiligheidsvoorschriften voor kampeerterreinen

Brandbeveiligheidsvoorschriften voor kampeerterreinen

Bijlage 2 Brandveiligheidsvoorschriften voor evenementen

Brandveiligheidsvoorschriften voor kampeerterreinen

Bijlage 3 Toelichting op de Brandbeveiligingsverordening 2010

Toelichting op de Brandbeveiligingsverordening 2010

Bijlage 4 Toelichting op bijlage 1

Toelichting op bijlage 1

Bijlage 5 Toelichting op bijlage 2: Brandveiligheidsvoorschriften voor Evenementen

Voor deze artikelen is geen toelichting