Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeewolde houdende regels betreft de inkomenstoeslag Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Zeewolde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeewolde houdende regels betreft de inkomenstoeslag Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Zeewolde
CiteertitelVerordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Zeewolde
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting op Verordening inkomenstoeslag 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Zeewolde.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 36 Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-201701-01-2017nieuwe regeling

01-06-2017

Gemeenteblad 2017, 98393

V207

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Zeewolde

 

De raad van de gemeente Zeewolde,

     

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2017;

gehoord de commissie Onderwijs en Welzijn d.d. 17 mei 2017;

gelet op artikel 36, Participatiewet;

 

Artikel 1. Begrippen

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • a.

  wet: de Participatiewet;

   

 • b.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene bijstand;

   

 • c.

  peildatum: datum waartegen een individuele inkomenstoeslag wordt aangevraagd;

   

 • d.

  referteperiode: een periode van 24 maanden voorafgaand aan de peildatum;

   

 • e.

  WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

 • f.

  WSF 2000: Wet studiefinanciering 2000;

 • g.

  pensioengerechtigde leeftijd: de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet.

Artikel 2. Indienen verzoek

 • 1.

  Voor het aanvragen van de inkomenstoeslag dient belanghebbende gebruik te maken van een namens het dagelijks bestuur vastgesteld formulier;

 • 2.

  De partner dient schriftelijk in te stemmen met de aanvraag;

 • 3.

  Bij de aanvraag dient belanghebbende de op het aanvraagformulier gevraagde bewijsstukken te overleggen;

 • 4.

  Indien het naar het oordeel van het dagelijks bestuur noodzakelijk is, dient de belanghebbende naast de op het aanvraagformulier aangegeven bewijsstukken nadere informatie te verstrekken.

Artikel 3. Langdurig laag inkomen

1.Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de wet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Artikel 4. Personenkring

 • 1.

  Om voor de individuele inkomenstoeslag in aanmerking te komen:

  • a.

   dient de belanghebbende 21 jaar of ouder te zijn, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd; en

  • b.

   dient de belanghebbende op de peildatum ingeschreven te staan in de basisregistratiepersonen van de gemeente Zeewolde; en

  • c.

   dient er sprake te zijn van een langdurig laag inkomen; en

  • d.

   mag het vermogen in de maand voorafgaand aan de peildatum niet meer zijn dan de vermogensgrens genoemd in artikel 34 lid 2 onder d en lid 3 van de wet.

 • 2.

  Indien er sprake is van eigenwoningbezit is artikel 50 lid 1 van de wet op overeenkomstige wijze van toepassing.

Artikel 5. Geen individuele inkomenstoeslag

Er bestaat geen recht op een inkomenstoeslag als belanghebbende:

 • 1.

  In de referteperiode een maatregel van 40% of hoger heeft opgelegd gekregen op grond van artikel 7 en artikel 8 van de Afstemmingsverordening wegens schending van de arbeids- of re-integratieverplichtingen of op grond van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen die zijn vermeld in artikel 18 lid 4 van de wet;

 • 2.

  Op de peildatum of in de referteperiode een opleiding of studie volgt of heeft genoten als bedoeld in de WTOS of de WSF 2000.

Artikel 6. Hoogte individuele inkomenstoeslag

 • 1.

  Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

  • a.

   € 460,- voor een alleenstaande en een alleenstaande ouder;

  • b.

   € 615,- voor gehuwden.

 • 2.

  Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de wet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 3.

  Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen ten gunste van belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening als strikte toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 8. Indieningstermijn

De aanvraag wordt ingediend uiterlijk voor 1 februari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Artikel 9. Inwerkingtreding en toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Zeewolde (V185).

 • 2.

  Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Zeewolde.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 1 juni 2017.

de griffier,

de voorzitter,

  

L.van Heezik

G.J. Gorter