Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Reglement overwerk- en verblijfkostenvergoeding bij overwerk en avondvergaderingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement overwerk- en verblijfkostenvergoeding bij overwerk en avondvergaderingen
CiteertitelReglement overwerk en verblijf­kostenvergoeding bij overwerk en avondvergaderingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement overwerk en verblijfkostenvergoeding bij overwerk en avondvergaderingen, vastgesteld bij besluit door het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Zeewolde, art. 3:2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2009nieuwe regeling

24-03-2009

Onbekend.

V062

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement overwerk- en verblijfkostenvergoeding bij overwerk en avondvergaderingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van de afdeling Bestuurlijke, Facilitaire en Personele Diensten d.d. 5 januari 2009;

gelet op artikel 3:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Zeewolde;

na overeenstemming in het Georganiseerd Overleg d.d. 5 maart 2009;

met inachtneming van de arbeidstijdenwet;

Besluiten

vast te stellen het Reglement overwerk- en verblijfkostenvergoeding bij overwerk en avondvergaderingen.

Artikel 1
 • 1.

  Overuren gemaakt door medewerkers vanaf schaal 9 of hoger, kunnen wel worden gecompenseerd in tijd, maar worden niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:2:1, lid 5, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Zeewolde vergoed.

 • 2.

  Van het gestelde in lid 1 kan worden afgeweken en kunnen overuren, gemaakt door medewerkers vanaf schaal 9 of hoger, worden vergoed overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:2:1, lid 5, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Zeewolde, mits de directie, op voorstel van de betreffende leidinggevende, hierover een besluit heeft genomen.

Artikel 2

Een ambtenaar die aansluitend aan het eind van de reguliere werktijd, in opdracht van het afdelingshoofd moet overwerken, kan in aanmerking komen voor een verblijfkostenvergoeding, met dien verstande dat minimaal een half uur pauze wordt genomen.

Artikel 3

Ambtenaren die buiten de voor hen geldende werktijden een avondvergadering moeten bijwonen, dan wel werkzaam moeten zijn ten behoeve van een avondopenstelling en daarvoor redelijkerwijs moeten overblijven, kunnen eveneens aanspraak maken op een verblijfkostenvergoeding.

Artikel 4

Ambtenaren woonachtig in de gemeente Zeewolde zijn in principe uitgesloten van een verblijfkostenvergoeding als bedoeld in de artikelen 2 en 3.

Artikel 5

Bij toekenning van een verblijfkostenvergoeding bij overwerk of avondvergaderingen komt men niet in aanmerking voor een extra reiskostenvergoeding buiten de normale tegemoetkoming in de kosten van woon/werkverkeer.

Artikel 6
 • 1.

  De verblijfkostenvergoeding, zoals bedoeld in de artikelen 2 en 3, wordt vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum volgens het bepaalde in de Regeling vergoeding dienstreizen en verblijfkosten.

 • 2.

  De werkelijk gemaakte kosten moeten blijken uit overgelegde kwitanties/nota's.

Artikel 7

Burgemeester en wethouders kunnen, in geval van een door de leidinggevende gedaan verzoek om uitzonderingen, op grond van door hem/haar aan te dragen motieven en in bijzondere gevallen, nadere regels stellen.

Artikel 8
 • 1.

  Met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze regeling vervalt het Reglement overwerk en verblijfkostenvergoeding bij overwerk en avondvergaderingen, vastgesteld bij besluit door het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2005.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van het moment dat hierover is besloten.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als "Reglement overwerk en verblijfkostenvergoeding bij overwerk en avondvergaderingen".

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 24 maart 2009.

Burgemeester en Wethouders van Zeewolde,

de secretaris, de burgemeester,

R.C. van Nunspeet G.J. Gorter