Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Regeling openbaarmaking nevenfuncties van top­ambtenaren en melding van financiële belangen bij de gemeente Zeewolde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling openbaarmaking nevenfuncties van top­ambtenaren en melding van financiële belangen bij de gemeente Zeewolde
CiteertitelRegeling openbaarmaking nevenwerkzaamheden en melding van financiële belangen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Ambtenarenwet
 2. Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Zeewolde, art. 15:1:e

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2010nieuwe regeling

18-05-2010

Onbekend.

V141

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling openbaarmaking nevenfuncties van top­ambtenaren en melding van financiële belangen bij de gemeente Zeewolde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van afdeling Bestuurs- en Management Ondersteuning d.d. 3 mei 2009;

gelet op de bepalingen van de Ambtenarenwet en artikel 15:1:e van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Zeewolde alsook de instemming van de Ondernemingsraad d.d. 7 juli 2009;

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen over openbaarmaking van nevenfuncties en melding van financiële belangen voor personeel in dienst van de gemeente Zeewolde;

Besluiten

vast te stellen de Regeling openbaarmaking nevenfuncties van topambtenaren en melding van financiële belangen bij de gemeente Zeewolde.

Artikel 1. Nevenwerkzaamheden en melding financiële belangen

Deze regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze nevenwerkzaamheden openbaar worden gemaakt die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken en die verricht worden door de ambtenaar die een functie als bedoeld in artikel 2 en 3 van deze regeling vervult.

Artikel 2. Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder

ambtenaar: de ambtenaar in de zin van Verordening rechtspositie personeel gemeente Zeewolde.

Artikel 3. Openbaarmaking nevenfuncties

Deze regeling is aangaande openbaarmaking nevenfuncties van toepassing op de volgende functies:

 • 1.

  gemeentesecretaris;

 • 2.

  directielid;

 • 3.

  afdelingshoofd.

Artikel 4. Melding financiële belangen

Deze regeling is aangaande melding financiële belangen van toepassing op de volgende functies:

 • 1.

  heffingsambtenaar;

 • 2.

  senior beleidsmedewerker werkveld budgetcyclus;

 • 3.

  senior beleidsmedewerker werkveld bedrijfskundige ondersteuning;

 • 4.

  inkoper.

Artikel 5. Actuele opgave

Openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden geschiedt door publicatie op de website van de gemeente Zeewolde.

Meldingen van financiële belangen worden bewaard in de personeelsdossiers van de desbetreffende ambtenaren.

Artikel 6. Gegevens

De opgave vermeldt:

 • 1.

  De hoofdfunctie;

 • 2.

  De nevenwerkzaamheden en de instanties waarbij deze worden verricht;

 • 3.

  De datum van ingang van de nevenwerkzaamheden;

 • 4.

  De eventueel aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen;

 • 5.

  Indien van toepassing de financiële belangen al dan niet in combinatie met de nevenfunctie.

Artikel 7. Verantwoordelijkheid

De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de opgave van de nevenwerkzaamheden van de ambtenaren die een functie als bedoeld in artikel 3 en 4 van deze regeling vervullen.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling openbaarmaking nevenwerkzaamheden en melding van financiële belangen".

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 18 mei 2010.

de secretaris, de burgemeester,

R.C. van Nunspeet G.J. Gorter