Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Zeewolde 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Zeewolde 2010
CiteertitelVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Zeewolde 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 2, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2010nieuwe regeling

25-11-2010

Zeewolde Actueel, 30-11-2010

V106

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Zeewolde 2010

De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2010,

gelet op artikel 2 tweede lid, van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

gehoord de commissie Bestuur en Middelen d.d. 9 november 2010;

Besluit

vast te stellen de navolgende Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Zeewolde 2010 inclusief de bijbehorende toelichting.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • 2.

  besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • 3.

  antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • 4.

  klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet;

 • 5.

  klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • 6.

  klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • 7.

  ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • -

   per post;

  • -

   per e-mail;

  • -

   telefonisch;

  • -

   op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van het besluit regelt in ieder geval:

 • a.

  de afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  de wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  de registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Ingezeten worden in de gelegenheid gesteld om een klacht in Zeewolde te melden.

 • 2.

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die de ingezetene met een klacht op adequate manier doorverwijst.

 • 3.

  Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

 • 4.

  De antidiscriminatievoorziening draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die de meldingen op adequate manier opnemen en doorverwijzen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als "Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Zeewolde 2010".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 november 2010.

De voorzitter, De griffier,

G.J. Gorter B.J. Schouten

Nota-toelichting Verordening Inrichting Antidiscriminatie­voorziening gemeente Zeewolde 2010

I. Algemeen

 

Artikel 1 van de wet legt het college van burgemeester en wethouders op om toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening. Zie ook de toelichting bij artikel 2 van deze verordening.

Artikel 2, tweede lid, van de wet wordt opgedragen dat de gemeenteraad stelt "met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze wet bij verorde­ning regels vast omtrent de inrichting van de antidiscriminatievoorziening , bedoeld in artikel 1, en de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, onder a."

De wet is als bijlage toegevoegd aan deze verordening.

De wet is nader ingevuld in een Algemene maatregel van bestuur vastgesteld op 16 september 2009, het Besluit gemeentelijke antidiscriminatie­voorziening.

Het besluit is als bijlage toegevoegd aan deze verordening.

Nu veel van de nadere invulling die de wet behoeft is geregeld in het besluit, kan deze verordening beknopt blijven.

 

II. Artikelsgewijs toelichten

 

Artikel 1

 

Deze bepaling behoeft geen toelichting.

 

Artikel 2

 

Zoals in het algemene deel van deze toelichting al aangegeven, is deze zorgplicht opgenomen in artikel 1 van de wet. Voor de gemeente Zeewolde is dit het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland in Lelystad/Almere.

 

Artikel 3

 

Met deze bepaling wordt nader invulling gegeven aan artikel 3 van het besluit, dat luidt: "Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van de klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de antidiscriminatievoorziening gewaarborgd".

 

De antidiscriminatievoorziening dient aan te geven of ze beschikt over een opleidingprotocol waar klachtbehandelaars gebruik van kunnen maken. Ook moet worden aangegeven hoe vaak van behandelaars wordt verwacht aan een opleiding deel te nemen.

 

De gemeente draagt er zorg voor dat de burger zich zowel fysiek als niet- fysiek kan melden. Wanneer door omstandigheden ingezetenen niet in staat zijn de klacht te melden op een manier volgens artikel 3.2 van deze verorde­ning, dan worden zij in de gelegenheid gesteld een klacht fysiek te melden binnen de gemeente bij een medewerker van het antidiscriminatiebureau. Afspraken hierover worden verwerkt in de subsidiebeschikking van de betreffende antidiscriminatievoorziening.

 

Artikel 4

 

Met deze bepaling wordt invulling gegeven aan artikel 6 van het besluit dat luidt: "De antidiscriminatievoorziening heeft een protocol voor de behandeling van klachten".

 

Artikel 5

 

1. De wet vermeldt dat de antidiscriminatievoorziening zich in de leefomgeving van burgers moet bevinden. De memorie van toelichting geeft aan dat het gemeenten vrij staat om daar op een praktische wijze invulling aan te geven. De voorziening hoeft dan ook niet in de gemeente zelf aanwezig te zijn. De gemeente Zeewolde biedt haar inwoners de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Publieksservice. De mogelijkheden om een klacht te melden staan beschreven in artikel 3.2. Aan de hand van de subsidievoorwaarden kan met het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland afgesproken worden dat voor inwoners van Zeewolde die een klacht indienen en die gehoord dienen te worden door een medewerker van het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, een gespreklocatie beschikbaar wordt gesteld. Te denken valt aan een ruimte in het gemeentehuis of elders. Dit wordt ambtelijk afgestemd.

 

2. De baliemedewerk(st)ers van de gemeente zeewolde zijn op de hoogte gebracht van de procedure rond een klacht inzake discriminatie. Indien een ingezetene met een klacht zich meldt bij de balie dan kan er op deze manier een goede doorverwijzing naar de antidiscriminatievoorziening plaatsvinden.

 

3. Deze bepaling behoeft geen toelichting.

 

4. Deze bepaling behoeft geen toelichting.

 

Artikel 6

 

Deze bepaling behoeft geen toelichting.

 

Artikel 7

 

Deze bepaling behoeft geen toelichting.