Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent Privacybeleid gemeente Zeewolde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent Privacybeleid gemeente Zeewolde
CiteertitelPrivacybeleid gemeente Zeewolde
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 24 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-09-2018nieuwe regeling

22-05-2018

gmb-2018-191295

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent Privacybeleid gemeente Zeewolde

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

 

gelet op artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),

 

besluit het navolgende privacybeleid vast te stellen dat een kader bevat waarin wordt aangegeven aan welke principes de gemeente Zeewolde zich houdt bij de verwerking van persoonsgegevens:

 

Privacybeleid gemeente Zeewolde

 

Inleiding

 

Binnen de gemeente Zeewolde wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de burgers voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taken, die de gemeente Zeewolde verricht. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente Zeewolde zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook de gemeente Zeewolde mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De gemeente Zeewolde is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

 

Het bestuur en management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. De gemeente Zeewolde geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen. Dit privacybeleid van de gemeente Zeewolde is in lijn met de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

 

De gemeente Zeewolde is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  • Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: “AVG”);

  • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitgangspunten

 

De gemeente Zeewolde gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De gemeente Zeewolde houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

 

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

 

De gemeente Zeewolde zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

 

De gemeente Zeewolde verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De gemeente Zeewolde streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

 

De gemeente Zeewolde gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de gemeente Zeewolde voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met derden

 

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de gemeente Zeewolde afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wettelijke kaders. De gemeente Zeewolde controleert deze afspraken.

Subsidiariteit

 

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

 

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met het (algemene) doel, waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden.

Rechten van betrokkenen

 

De gemeente Zeewolde neemt de rechten van betrokkenen in acht zoals op genomen in de AVG.

Inwerkingtreding en evaluatie

 

Dit privacybeleid treedt in werking na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders. Het beleid wordt een jaar na inwerkingtreding geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd op www.overheid.nl, het huis-aan-huisblad en www.zeewolde.nl. De meest actuele versie van het beleid is te vinden op www.overheid.nl en www.zeewolde.nl.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op 22 mei 2018 en definitief geworden op 3 augustus 2018 na instemming van de Ondernemingsraad,

De secretaris,

R.C. van Nunspeet

De burgemeester,

G.J. Gorter