Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent winkeltijden Verordening winkeltijden Zeewolde 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent winkeltijden Verordening winkeltijden Zeewolde 2019
CiteertitelVerordening winkeltijden Zeewolde 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening winkeltijden gemeente Zeewolde 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3, eerste lid, van de Winkeltijdenwet
 2. artikel 3, derde lid, van de Winkeltijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2018nieuwe regeling

01-11-2018

gmb-2018-238909

V218

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent winkeltijden Verordening winkeltijden Zeewolde 2019

 

De raad van de gemeente Zeewolde,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2018;

gelet op artikel 3, eerste en derde lid, van de Winkeltijdenwet;

gehoord het Beraad d.d. 9 oktober 2018

 

Besluit

 

vast te stellen de navolgende Verordening winkeltijden Zeewolde 2019 (inclusief de daarbij behorende toelichting):

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 

 • b.

  evenement: dat wat daaronder wordt verstaan in de Algemene Plaatselijke Verordening Zeewolde;

 

 • c.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 

 • d.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 

 • e.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

   

Artikel 2. Algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen gedurende bepaalde uren

 •  

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 13.00 uur tot 20.00 uur een algemene vrijstelling.

 

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde vrijstelling geldt niet op de volgende dagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag.

   

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 •  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 

 • 2.

  Een ontheffing als bedoeld in het vorige lid kan alleen worden verleend voor door burgemeester en wethouders bekend te maken activiteiten en/of evenementen en/of winkels behorende tot een bepaalde categorie of branche.

 

 • 3.

  Een ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

   

Artikel 4. Beslistermijn

 •  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste 8 weken verdagen.

   

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

 

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maakt in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 

 • f.

  de houder dit verzoekt. 

   

Artikel 6. Toezicht

 

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

 

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 •  

 • 1.

  De Verordening winkeltijden gemeente Zeewolde 2011 (V152) wordt met de inwerkingtreding van deze verordening ingetrokken.

 

 • 2.

  Een krachtens de in het eerste lid bedoelde verordening verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de in het eerste lid bedoelde verordening, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld volgens deze verordening.

   

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 •  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 30 december 2018.

 

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Zeewolde 2019.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 1 november 2018,

de griffier,

L. van Heezik

de vice-voorzitter

B.G.J.S. Sonneveld

Toelichting

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In artikel 1 zijn de meest voor de hand liggende begripsbepalingen opgenomen.

 

Artikel 2. Algemene vrijstelling voor zon- en feestdagenDe bevoegdheid van gemeenten is sinds de wijziging van de Winkeltijdenwet zo ruim geworden, dat in principe complete handhaving van de voorheen wettelijke verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hierdoor zijn veel varianten voor de invulling van een vrijstellingsregime denkbaar. Bij de in deze verordening gekozen variant bepaalt de gemeenteraad volledig de algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen gedurende bepaalde uren. Een andere variant zou zijn geweest, dat het aan burgemeester en wethouders zou worden overgelaten om de vrijstelling -met inachtneming van door de gemeenteraad gestelde kaders- nader te bepalen.

De vrijstellingsregeling die in deze verordening is opgenomen, is specifiek op zon- en feestdagen gericht. De vrijstelling is beperkt naar tijdsruimte. De beperking naar tijdsruimte is vormgegeven door openingstijden vast te stellen, die vanzelfsprekend verschillend zijn voor zon- en feestdagen en voor werkdagen.

 

Artikel 3. Individuele ontheffingen

De in artikel 2 van de verordening vervatte algemene vrijstelling is naar tijdsruimte beperkt. Dit artikel 3 geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid om ontheffing te verlenen. De ontheffing kan zowel op zon- en feestdagen als op werkdagen betrekking hebben. Op zon- en feestdagen gaat het om openstelling vóór 13.00 uur en/of sluiting na 20.00 uur. Op werkdagen om opening vóór 06.00 uur en/of sluiting na 22.00 uur. Een ontheffing kan bijvoorbeeld worden verleend voor een evenement of voor winkels op terreinen voor verblijfsrecreatie. Burgemeester en wethouders dienen bekend te maken in welke gevallen (welke activiteit/evenement, welke winkels) een ontheffing op basis van dit artikel kan worden verleend dan wel geweigerd en welke voorschriften en beperkingen (kunnen) worden gesteld.    

 

Artikel 4. Beslistermijn 

De beslistermijn, 8 weken, met de mogelijkheid om de beslissing voor ten hoogste 8 weken te verdagen, is gebaseerd op het gemiddelde dat gemeenten momenteel hanteren. Artikel 5. Intrekking of wijziging ontheffing Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 6. Toezicht

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

Als de Verordening winkeltijden gemeente Zeewolde 2011 door een nieuwe verordening vervangen wordt, zullen de op die verordening gebaseerde besluiten (nadere regels, ontheffingen of vrijstellingen) vervallen voor zover ze niet krachtens overgangsrecht in stand gehouden worden. Daarom is in artikel 7 geregeld dat een krachtens de oude verordening verleende ontheffing geldt, als ontheffing verleend krachtens de nieuwe verordening. Bij vrijstellingen gaat het in principe alleen om de besluiten waarbij burgemeester en wethouders -binnen het door de gemeenteraad gestelde maximumaantal van 12- koopzondagen aanwijzen en daar eventueel nadere beperkingen aan hebben verbonden.

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffingen en vrijstellingen ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstellingen krachtens de nieuwe verordening. Het vervangen van een oude ontheffing of vrijstelling door een nieuwe (lid 2) kan van belang zijn als het gewenst wordt geacht wijziging te brengen in de voorschriften of beperkingen of nieuwe op te nemen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie waarin er niet langer gewerkt zal worden met ontheffingen voor een bepaalde duur, terwijl bestaande ontheffingen wel voor een bepaalde tijdsduur waren verleend. De oude ontheffingen kunnen dan worden omgezet in ontheffingen voor onbepaalde tijd. Bij de ambtshalve vervanging (d.w.z. zonder dat erom is verzocht) van een ontheffing zal het voornamelijk gaan om gevallen waarin de oude ontheffing in grote lijnen dezelfde rechten gaf als de nieuwe doet. Overeenkomstig artikel 4:8 van de Awb dient de houder van de ontheffing wel eerst gehoord te worden.

 

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Bezwaar en beroep  Tegen ontheffingen kan bezwaar en beroep worden aangetekend bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Tegen vrijstellingsbesluiten die het karakter van een besluit van algemene strekking hebben zonder algemeen verbindend voorschrift te zijn, staat ook de mogelijkheid van bezwaar en beroep open. Op grond van artikel 4 van bijlage 2, hoofdstuk 2, bij de Awb staat beroep open bij het CBb. Als een vrijstelling het karakter van een algemeen verbindend voorschrift heeft, staat geen beroep bij de bestuursrechter open.