Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent verstrekken bijdragen Verordening Maatschappelijke Bijdragen Zeewolde 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent verstrekken bijdragen Verordening Maatschappelijke Bijdragen Zeewolde 2020
CiteertitelVerordening Maatschappelijke Bijdragen Zeewolde 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Maatschappelijke bijdrageregeling Zeewolde 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeing

28-03-2019

gmb-2019-81896

V222

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent verstrekken bijdragen Verordening Maatschappelijke Bijdragen Zeewolde 2020

De raad van de gemeente Zeewolde,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 februari 2019;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

overwegende dat deelname van inwoners van Zeewolde aan sociaal culturele en sportieve activiteiten en extra schoolkosten aanvullende ondersteuning behoeft;

gehoord de commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving d.d. 21 maart 2019;

 

Besluit

 

vast te stellen de verordening maatschappelijke bijdragen Zeewolde 2020:

Artikel 1. Begrippen

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht. In deze verordening wordt verder verstaan onder:

 

 • a.

  bijstandsnorm: hoogte van de bijstandsuitkeringen zoals vastgesteld door de Rijksoverheid, uitgewerkt naar woonsituatie;

 

 • b.

  bijdrageschoolkosten: een eenmalige bijdrage in de aanvullende schoolkosten voor kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan;

 

 • c.

  bewonerinstelling/inrichting: een bewoner van een instelling waar:

   

  • 1.

   verpleging of verzorging van hulpbehoevenden plaatsvindt;

  • 2.

   Slaapgelegenheid geboden wordt en meer dan de helft van elk etmaal hulp of begeleiding mogelijk is;

 

 • d.

  college: burgemeester en wethouders;

 

 • e.

  inkomensgrens: de inkomensgrens is kleiner of gelijk aan het inkomen zoals bedoeld in artikel 31, 32 en 33 van de Participatiewet;

 

 • f.

  minderjarigekinderen: kinderen jonger dan 18 jaar;

 

 • g.

  bijdrageofsubsidie: onder bijdrage of subsidie wordt verstaan hetgeen zoals bedoeld in artikel 4:21, lid 1 Awb;

 

 • h.

  student: persoon die onderwijs volgt en die aanspraak kan maken op studiefinanciering (Wsf 2000) of WTOS of een beroepsopleiding;

 

 • i.

  vermogen: onder vermogen wordt verstaan hetgeen zoals bedoeld in artikel 34 Participatiewet.

Artikel 2. Reikwijdte verordening

Het college verstrekt een bijdrage voor deelname aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten en aanvullende schoolkosten.

Artikel 3. Doelgroep sociaal-culturele en sportieve activiteiten

Inwoners van Zeewolde van 18 jaar of ouder, die langer dan een jaar een netto inkomen hebben dat kleiner of gelijk is aan 110% van de bijstandsnorm die van toepassing is, behoren tot de doelgroep. Onder de doelgroep vallen ook hun inwonende minderjarige kinderen.

Artikel 4. De hoogte van de bijdrage voor sociaal-culturele en sportieve activiteiten

De bijdrage bedraagt per kalenderjaar per persoon maximaal:

 

 • voor kinderen tot en met 3 jaar € 90,-

 • voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar € 90,-

 • voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar € 180,-

 • Voor 18 jaar en ouder € 180,-

Artikel 5. Bijdrage aanvullende schoolkosten

Het college verstrekt een eenmalige bijdrage van maximaal € 300,- voor aanvullende schoolkosten voor inwonende minderjarige kinderen. Deze bijdrage hoeft niet verantwoord te worden.

Artikel 6. Aanvraagtermijn en indiening

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend in het kalenderjaar waarin de kosten gemaakt worden, tot uiterlijk 31 januari van het jaar daarna.

 •  

 • 2.

  Voor aanvragen voor sociaal-culturele en sportieve activiteiten maakt de aanvrager gebruik van een door of namens het college verstrekte aanvraagformulier en vermeldt hij op welke wijze de aangevraagde bedragen voor sociaal culturele en sportieve activiteiten per persoon besteed zijn of besteed gaan worden in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 •  

 • 3.

  Voor aanvragen voor de bijdrage in aanvullende schoolkosten maakt de aanvrager gebruik van het door of namens het college verstrekte aanvraagformulier.

Artikel 7. Beslistermijn verlening en betaling bijdrage

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag voor de bijdrage binnen uiterlijk 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 •  

 • 2.

  Indien de bijdrage wordt toegekend, geeft het college in de beschikking tot toekenning aan op welke wijze de verantwoording van de te ontvangen bijdrage moet plaatsvinden.

 •  

 • 3.

  De bijdrage wordt ineens uitbetaald.

Artikel 8. Verantwoording

 • 1.

  De ontvanger van de bijdrage besteedt de bijdrage enkel aan kosten die aantoonbaar verband houden met deelname aan sport, maatschappelijke of culturele activiteiten.

 •  

 • 2.

  De ontvanger moet tot en met de zesde maand, volgend op het kalenderjaar waarop de toekenning betrekking heeft, bewijsstukken van uitgaven beschikbaar houden en desgevraagd ter beschikking stellen.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening als strikte toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 10. Ingangsdatum Verordening en toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

 •  

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Maatschappelijke bijdrageregeling Zeewolde 2012 (V129). 

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Maatschappelijke Bijdragen Zeewolde 2020.

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 28 maart 2019.

de griffier,

L. van Heezik

de voorzitter,

G.J. Gorter