Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent gebruikelijke hulp WMO (Beleidsregel gebruikelijke hulp Wmo 2015)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent gebruikelijke hulp WMO (Beleidsregel gebruikelijke hulp Wmo 2015)
CiteertitelBeleidsregel gebruikelijke hulp Wmo 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2020nieuwe regeling

11-02-2020

gmb-2020-47198

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent gebruikelijke hulp WMO (Beleidsregel gebruikelijke hulp Wmo 2015)

 

Artikel 1.1 begripsbepalingen

Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, de Verordening maatschappelijke ondersteuning en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2.1 Gebruikelijke hulp

Gebruikelijke hulp is de hulp die naar algemeen aanvaardbare opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de huisgenoten, tot wie gerekend worden, de partner, ouders, inwonende kinderen en anderen met wie cliënt duurzaam gemeenschappelijk een woning bewoont. Het gaat bijvoorbeeld om het helpen met eten koken, stofzuigen, kinderen aankleden en naar school brengen. Het gaat in dit artikel en de volgende artikelen om de huisgenoot die 18 jaar is of ouder. Van jeugdigen onder de 18 jaar verwachten we een leeftijd gerelateerde inzet (bijvoorbeeld het opruimen van de eigen slaapkamer).

Artikel 2.2 Uitzonderingen op het bieden van gebruikelijke hulp

In de volgende situaties wordt ervan uitgegaan dat de huisgenoot (tijdelijk) geen gebruikelijke hulp biedt of kan bieden:

 • a.

  De huisgenoot is overbelast of dreigt te worden overbelast;

 • b.

  De huisgenoot heeft beperkingen en mist de kennis/vaardigheden om gebruikelijke hulp uit te voeren en kan deze vaardigheden niet aanleren;

 • c.

  De cliënt heeft een zeer korte levensverwachting;

 • d.

  De huisgenoot is regelmatig niet aanwezig, vanwege activiteiten elders met een verplichtend karakter;

 • e.

  Er is naar het oordeel van het College sprake van bijzondere omstandigheden. Hieronder wordt in ieder geval verstaan stapeling van zorgtaken.

Artikel 2.3 Gebruikelijke hulp bij ondersteuning bij het huishouden

Als de cliënt zijn/haar huishoudelijke taken niet meer kan uitvoeren wordt van de huisgenoten die wel in staat zijn om de huishoudelijke taken te verrichten verwacht dat zij deze taken overnemen.

Artikel 2.4 Gebruikelijke hulp bij ondersteuning zelfstandig leven en maatschappelijke deelname

 • 1.

  Gebruikelijke hulp bij zelfstandig leven en maatschappelijke 1 deelname wordt verwacht in een kortdurende zorgsituatie, die een periode van maximaal drie maanden beslaat en waarin uitzicht is op herstel.

 • 2.

  In een zorgsituatie die langer dan drie maanden duurt en waarin uitzicht is op herstel en in een zorgsituatie waarin geen uitzicht is op herstel wordt gebruikelijke hulp verwacht bij:

  • a.

   Begeleiding op het terrein van maatschappelijke deelname. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het bezoeken van dagbesteding;

  • b.

   Begeleiding bij het normale maatschappelijke verkeer binnen de persoonlijke levenssfeer. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het bezoeken van vrienden, familie, huisarts;

  • c.

   Het overnemen van taken die bij een gezamenlijk huishouden horen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het doen van administratie.

Artikel 2.5 Gebruikelijke hulp bij het ondersteunen bij verplaatsingen binnen de leefomgeving

Gebruikelijke hulp wordt verwacht bij:

 • a.

  Verplaatsingen met een incidenteel karakter die gepland kunnen worden. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het bezoeken van vrienden, familie, huisarts;

 • b.

  Structurele verplaatsingen, waarbij rekening wordt gehouden met de intensiteit van de verplaatsingen en de daginvulling van de huisgenoot.

Artikel 3.1 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel gebruikelijke hulp Wmo 2015.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Vastgesteld op 11 februari 2020 in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van Zeewolde,


1

De ondersteuning zal tijdelijk zijn. Het dient ter overbrugging naar een permanente oplossing (bijvoorbeeld ter overbrugging naar een opname of het regelen van kinderopvang).