Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent de burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent de burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand 2020)
CiteertitelReglement burgerlijke stand 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement Burgerlijke Stand 2016 (V203), vastgesteld op 22 november 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 2. artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 3. artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 4. artikel 3 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 5. artikel 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2020nieuwe regeling

10-03-2020

gmb-2020-71551

z190068648

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent de burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand 2020)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

 

gelezen het voorstel van de afdeling Publiek d.d. 3 maart 2020;

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit Burgerlijke Stand 1994;

 

 

Besluiten

 

 

vast te stellen het Reglement burgerlijke stand 2020.

Artikel 1. Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb.1993, nr. 555);

 • b.

  het besluit: Besluit Burgerlijke Stand 1994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994 (Stb. 900);

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Zeewolde of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  gemeentehuis: alle locaties, die door het college van burgemeester en wethouders beschikbaar worden gesteld (artikel 5 van de Wet rechten burgerlijke stand);

 • f.

  burgerlijke stand: taken op het gebied van de burgerlijke stand die uitgevoerd worden door het werkveld Publiekscentrum gemeente Zeewolde.

Artikel 2. (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Een huwelijk mag uitsluitend voltrokken worden door een aangewezen en beëdigde ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 2.

  Het college benoemt minimaal twee ambtenaren van de burgerlijke stand.

 • 3.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen waarin de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente Zeewolde.

 • 4.

  Het college kan buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen die uitsluitend worden belast met het voltrekken van huwelijken, het registeren van partnerschappen en het omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

 • 5.

  Op verzoek van het aanstaande bruidspaar kan een ambtenaar van de burgerlijke stand voor één specifiek huwelijk in de gemeente Zeewolde worden aangewezen. Deze buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand moet beëdigd zijn en benoemd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente, waarbij de benoeming nog niet is verlopen. Verzocht kan worden om een recente verklaring waaruit de benoeming en beëdiging blijkt. Het verzoek tot benoeming kan schriftelijk worden ingediend, onder vermelding van de namen en het adres van het bruidspaar of de partners, de dag, het tijdstip en het adres van de locatie, uiterlijk zes weken voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • 6.

  Raadsleden kunnen maximaal voor de periode dat zij raadslid zijn van de gemeente Zeewolde tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden benoemd.

 • 7.

  Burgemeester en wethouders kunnen maximaal voor de periode dat zij hun functie als burgemeester of wethouder van de gemeente Zeewolde vervullen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijk stand worden benoemd.

Artikel 3. Locatie

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun taken verrichten. Het is mogelijk dat in een gemeente ook andere panden dan het gemeentehuis, tot gemeentehuis in de zin van artikel 1 Bbs 1994 bestemd worden.

 • 2.

  Het college kan eenmalig een locatie als gemeentehuis aanwijzen.

  Het college stelt hiervoor beleidsregels vast.

Artikel 4. Kosteloze huwelijksvoltrekking

 • a.

  Tweemaal per week wordt gelegenheid gegeven tot kosteloze huwelijksvoltrekking;

 • b.

  De huwelijksvoltrekking vindt plaats in de burgerlijke stand kamer van het gemeentehuis aan Raadhuisplein 1 door een ambtenaar als bedoeld in artikel 2, lid 3;

 • c.

  Behalve het bruidspaar zijn maximaal 4 getuigen toegestaan;

 • d.

  De kosteloze huwelijksvoltrekkingen duren max. 10 min;

 • e.

  Er vindt geen voorgesprek plaats;

 • f.

  Er wordt geen toespraak gehouden tijdens de ceremonie.

Artikel 5. Eenvoudige huwelijksvoltrekking

 • a.

  Twee dagen in de week wordt gelegenheid gegeven tot eenvoudige huwelijksvoltrekking;

 • b.

  De huwelijksvoltrekking vindt uitsluitend plaats in het gemeentehuis aan Raadhuisplein 1;

 • c.

  Inclusief het bruidspaar zijn er maximaal 25 personen toegestaan;

 • d.

  De ceremonie duurt maximaal 20 minuten;

 • e.

  Er vindt geen voorgesprek plaats;

 • f.

  Er wordt een standaard toespraak gehouden tijdens de ceremonie;

 • g.

  Voor deze huwelijksvoltrekking worden leges in rekening gebracht conform de geldende legesverordening.

Artikel 6. Betaalde huwelijksvoltrekkingen

 • a.

  Van maandag tot en met zaterdag wordt gelegenheid gegeven voor huwelijksvoltrekkingen met een ceremonie;

 • b.

  Er vindt een voorgesprek plaats met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand die het huwelijk of het geregistreerd partnerschap voltrekt;

 • c.

  Er wordt een persoonlijke toespraak gehouden tijdens de ceremonie. De bruidsparen kunnen hun voorkeur uitspreken voor de buitengewoon ambtenaar die het huwelijk voltrekt;

 • d.

  Voor deze huwelijksvoltrekking worden leges in rekening gebracht conform de geldende legesverordening.

Artikel 7. Leiding

De teamleider van het Publiekscentrum is belast met de leiding van de uitoefening van de taken van de burgerlijke stand.

Artikel 8. Openstelling

 • 1.

  De burgerlijke stand is voor het publiek geopend op de volgende tijdstippen:

  • a.

   Voor het voltrekken van een kosteloos huwelijk op dinsdag en donderdag om 08.30 uur;

  • b.

   Voor het voltrekken van een eenvoudig huwelijk op maandag en dinsdag van 09.00 – 12.00 uur;

  • c.

   Voor een betaalde huwelijksvoltrekking op maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.00 uur en op zaterdag van 12.00 - 16.00 uur;

  • d.

   Op zaterdagen vinden maximaal twee huwelijken plaats. De beslissing hierover wordt bepaald door de volgorde van de aanvragen;

  • e.

   Voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur.

 • 2.

  De burgerlijke stand is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop de burgerlijke stand niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 9. Schakelbepaling

De in dit reglement genoemde bepalingen over huwelijk en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing voor het geregistreerd partnerschap en de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 10. Intrekking oude reglement en inwerkingtreding nieuwe reglement

 • 1.

  Bij inwerkingtreding van dit reglement is hiermee het Reglement Burgerlijke Stand 2016 (V203), vastgesteld op 22 november 2016, ingetrokken.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op 1 april 2020.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als het reglement burgerlijke stand 2020.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 10 maart 2020.

de secretaris,

R.C. van Nunspeet

de burgemeester

G.J. Gorter