Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Zeewolde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Zeewolde
CiteertitelBeheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Zeewolde 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de op 3 augustus 2010 vastgestelde Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Zeewolde.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2011nieuwe regeling

08-02-2011

Zeewolde Actueel, 15-02-2011

V148

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Zeewolde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van de afdelingen Publieksservice en BMO d.d. 26 januari 2011;

gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 

Besluiten

 

vast te stellen de navolgende Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Zeewolde.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  de Wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, 494);

 • b.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders dat via de Wet GBA is aangewezen als verantwoordelijke;

 • c.

  beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke belast is met de dagelijkse zorg voor de basisadministratie;

 • d.

  informatiebeheer: het geheel van activiteiten gericht op beleidsvoorbereiding ter zake de gemeentelijke basisadministratie, de ontwikkeling van kwaliteitsprocedures, beveiligingsprocedures, verstrekking- en privacyprocedures, alsmede de coördinatie bij de uitvoering van deze procedures;

 • e.

  beveiligingsbeheer: het geheel van activiteiten gericht op het toezicht op de naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit het Informatiebeveiligingsplan;

 • f.

  gegevensbeheer: het geheel van activiteiten gericht op de inhoudelijke kwaliteitszorg betreffende het gegevens verzamelen, de gegevensverwerking en de informatievoorziening;

 • g.

  systeembeheer: het geheel van activiteiten gericht op het onderhouden van de technische aspecten van het toepassingsysteem;

 • h.

  applicatiebeheer: het geheel van activiteiten gericht op het ondersteunen van het GBA-toepassings- systeem en de waarborging van continuïteit aan de gebruikerszijde van de informatievoorziening;

 • i.

  privacybeheer: het geheel van activiteiten gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevenen bij het verzamelen en verwerken van gegevens en de informatievoorziening;

 • j.

  gegevensverwerking: het ontlenen van gegevens aan documenten en deze op een voorgeschreven wijze middels het daartoe bestemde toepassingssysteem opnemen in een gegevensbestand;

 • k.

  bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke of beheerder persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen en die geen zeggenschap heeft over de verwerking;

 • l.

  GBA audit: een periodieke controle op de integriteit van de persoonsgegevens die wordt uitgevoerd door een namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen auditinstelling. De audit bestaat onder andere een a-selecte steekproef van actuele en opgeschorte persoonslijsten, een steekproefsgewijze controle en van de procesmatige deel en het privacydeel;

 • m.

  informatiebeveilingsplan: Het informatiebeveiligingsplan van de gemeente Zeewolde, waarin fysieke, technische en organisatorische maatregelen zijn beschreven, tegen verlies of aantasting van de in de GBA vermelde gegeven tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens;

 • n.

  bewerkersovereenkomst: Overeenkomst op basis van artikel 51 Besluit GBA tussen de bewerker en de gemeente Zeewolde zoals aangegaan op 16 december 2010 behorend bij de onder o genoemde DVO;

 • o.

  DVO: dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Zeewolde en de gemeente Harderwijk zoals aangegaan op 16 december 2011, waarbij is overeengekomen dat de gemeente Harderwijk werkzaamheden op het gebied van de GBA voor de gemeente Zeewolde gaat uitvoeren;

 • p.

  SLA: Service level agreement tussen de gemeente Zeewolde en de gemeente Harderwijk op het gebied van automatisering;

 • q.

  terugmelding: de verplichte melding van (binnengemeentelijke) afnemers aan de beheerder van de GBA bij gerede twijfel aan de juistheid van de in de GBA opgenomen authentieke gegevens;

Artikel 2
 • 1.

  Het hoofd van de afdeling Publieksservice is beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en in die hoedanigheid informatiebeheerder en privacybeheerder. Hij kan de taak van informatiebeheerder en privacybeheerder geheel of gedeeltelijk mandateren aan een of meer personen binnen zijn afdeling dan wel functionarissen werkzaam binnen de gemeente Harderwijk die belast zijn met de taken zoals genoemd in de DVO.

 • 2.

  De senior beleidsmedewerker Bedrijfskundige Ondersteuning is beveiligingsbeheerder. De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit het Informatiebeveiligingsplan. De beveiligingsbeheerder rapporteert periodiek (minimaal eens per jaar) aan het managementoverleg en het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 3
 • 1.

  Het hoofd van de afdeling Publieksservice wijst functionarissen aan die worden belast met:

  • a.

   gegevensbeheer;

  • b.

   applicatiebeheer;

  • c.

   gegevensverwerking;

  • d.

   het namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 36, lid 2, onder sub e, van de Wet bedoelde verklaring.

 • 2.

  De functies , zoals onder 1 genoemd, kunnen tevens uitgeoefend worden door functionarissen werkzaam binnen de gemeente Harderwijk die belast zijn met de taken zoals genoemd in de DVO. Het hoofd van de afdeling Publieksservice wijst deze functionarissen aan.

 • 3.

  Met het systeembeheer, zoals bedoeld in artikel 1 onder g, zijn op grond van de SLA, gesloten tussen de gemeente Zeewolde en de gemeente Harderwijk, belast medewerkers in de dienst van de gemeente Harderwijk.

Hoofdstuk 2. Bewerker

Artikel 4

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk is op grond van de bewerkersovereenkomst, bewerker van de GBA van Zeewolde

Artikel 5

De bewerker is belast met taken en werkzaamheden zoals beschreven in de DVO en bewerkersovereenkomst.

Hoofdstuk 3. Het informatiebeheer

Artikel 6

De informatiebeheerder voorziet in:

 • a.

  een jaarlijkse planning van de beheeractiviteiten;

 • b.

  een jaarlijkse rapportage aan het college van burgemeester en wethouders over de bij a. bedoelde planning, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de kengetallen van de bijhoudings- en beheerprocedures;

 • c.

  een jaarlijkse rapportage over de resultaten die voortvloeien uit de in artikel 11 bedoelde kwaliteitssteekproef;

 • d.

  administratieve beheerprocedures, voor zover hier niet door of bij de Wet in is voorzien;

 • e.

  periodiek overleg tussen hem en de applicatiebeheerder en de privacybeheerder.

 • f.

  halfjaarlijks overleg tussen hem en de systeembeheerder.

 • g.

  richtlijnen voor de bijhouding van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 7

De informatiebeheerder adviseert het college van burgemeester en wethouders als de verantwoordelijke van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens over de navolgende aspecten die voortvloeien uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens te weten:

 • a.

  persoonsinformatievoorziening;

 • b.

  beveiliging;

 • c.

  privacy;

 • d.

  gegevenskwaliteit;

 • e.

  personeelsaangelegenheden.

Artikel 8

De informatiebeheerder beslist:

 • a.

  over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA-toepassingssysteem;

 • b.

  op incidentele verzoeken van binnengemeentelijke afnemers tot rechtstreekse toegang tot de basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  op overige verzoeken van binnengemeentelijke afnemers en derden tot het verkrijgen van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie;

 • d.

  over het toekennen van autorisaties.

 • e.

  over de gehele of gedeeltelijke uitwijk voor de GBA-applicatie, in overleg met de applicatiebeheerder en systeembeheerder.

Artikel 9

De informatiebeheerder ziet er op toe dat:

 • a.

  de in deze regeling opgenomen bepalingen worden nageleefd;

 • b.

  de behandeling en afhandeling van verzoeken om gegevensverstrekking uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens geschiedt volgens de bepalingen uit de Wet GBA en de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  de bij of krachtens de Wet opgelegde verplichtingen ten aanzien van inrichting en bijhouding, alsmede de beveiliging van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden nageleefd;

 • d.

  dat alle in artikel 3 genoemde functionarissen, alsmede de systeembeheerder op de hoogte zijn van de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA-toepassingsysteem en van de gevolgen van deze installatie;

 • e.

  de beveiligingsvoorschriften en procedures die voortvloeien uit de Wet en het beveiligingsplan GBA worden nageleefd.

Artikel 10

De informatiebeheerder, of een door haar aan te wijzen functionaris opgesomd in artikel 3, neemt deel aan buitengemeentelijk overleg inzake onderwerpen die het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aangaan.

Hoofdstuk 4. Het gegevensbeheer

Artikel 11
 • 1.

  De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor:

  • a.

   de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of worden in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

  • b.

   de communicatie met de afnemers en andere houders van gemeentelijke basisadministraties over gegevensverwerking.

  • c.

   de toezending van de complete persoonslijst aan de geregistreerde ingeval van een eerste inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2.

  De gegevensbeheerder beslist binnen 5 dagen op het in behandeling nemen van een melding van een afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een (authentiek) gegeven en stelt de afnemer in kennis van deze beslissing.

Artikel 12

De gegevensbeheerder is bevoegd in overleg met de applicatiebeheerder vanuit de in artikel 9 bedoelde verantwoordelijkheid de gegevensverwerkers aanwijzingen te geven inzake de opname en bijhouding van gegevens in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 13

Periodiek wordt de inhoudelijke kwaliteit van het bestand van persoonslijsten van ingezetenen onderworpen aan een audit door een namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen auditinstelling.

De gegevensbeheerder voorziet in een doorlopende kwaliteitssteekproef en de uitvoering van de daarmee samenhangende verbetermaatregelen gericht op het welslagen van de eerder vermelde audit.

Artikel 14

De gegevensbeheerder neemt deel aan het in artikel 4, onder e genoemde overleg.

Hoofdstuk 5. Het systeembeheer

Artikel 15

De systeembeheerder is verantwoordelijk voor de continuïteit en het technisch onderhoud van het toepassingssysteem.

Artikel 16

De systeembeheerder voorziet in:

 • a.

  de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem;

 • b.

  een dagelijkse back-up die wordt ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte op een andere locatie dan de ruimte waarin de GBA-apparatuur is opgesteld;

 • c.

  de technische installatie van gewijzigde of nieuwe versies van het toepassingssysteem;

 • d.

  de beschikbaarheid van het toepassingssysteem overeenkomstig hetgeen daarover intern en met derden is overeengekomen;

 • e.

  een uitwijkvoorziening;

 • f.

  het transport, de veilige opslag van verwijderde gegevensdragers en deugdelijke periodieke vernietiging hiervan;

Artikel 17

De systeembeheerder is bevoegd:

 • a.

  direct maatregelen te treffen als de continuïteit van het toepassingssysteem of de daarin opgeslagen informatie acuut in het geding is; hij is verplicht achteraf ter zake te rapporteren aan de informatiebeheerder;

 • b.

  aanwijzingen te geven over:

  • -

   beheer toepassingssystemen;

  • -

   beheer van bestanden;

  • -

   reconstructiemaatregelen.

Artikel 18

De systeembeheerder neemt deel aan het in artikel 6, onder e genoemde overleg.

Hoofdstuk 6. Het applicatiebeheer

Artikel 19

De applicatiebeheerder voorziet in:

 • a.

  een planning van periodieke gegevensverstrekking die op basis van het autorisatiebesluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gedaan;

 • b.

  de communicatie bij storingen in hard- en software;

 • c.

  een logboek waarin bijzondere gebeurtenissen worden bijgehouden;

 • d.

  de toekenning van de autorisatieniveaus voor actualisering aan de gegevensverwerkers, de gegevensbeheerder, de applicatiebeheerder en de informatiebeheerder in overleg met de informatiebeheerder;

 • e.

  de bijhouding van een verzameling van de autorisaties, die overeenkomstig artikel 8 door de informatiebeheerder zijn toegekend;

 • f.

  het testen en evalueren van nieuwe versies van het toepassingssysteem, alsmede het testen en evalueren van nieuwe apparatuur;

 • g.

  de beoordeling van de gevolgen van de installatie van nieuwe en of gewijzigde versies van het toepassingssysteem;

 • h.

  de bijhouding van een verzameling van alle problemen en klachten, die bij het gebruik van het toepassingssysteem ontstaan en tracht eventueel door inschakeling van de systeembeheerder of een derde, voor een oplossing te zorgen;

 • i.

  de voorlichting aan de alle in artikel 3 genoemde functionarissen met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe of gewijzigde versie van het toepassingssysteem;

 • j.

  de coördinatie van de werkzaamheden in geval van uitwijk in overleg met de systeembeheerder;

 • k.

  de vormgeving en inhoud van documenten, die rechtstreeks aan de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden ontleend;

 • l.

  de afhandeling van verzoeken omtrent managementgegevens;

 • m.

  een zo spoedig mogelijke oplossing in geval van storingen binnen het toepassingssysteem, zo nodig door inschakeling van een derde;

 • m.

  maatregelen om de gevolgen van verkeerd ingevoerde systematische verstrekking in overleg met de gegevensbeheerder, ongedaan te maken;

 • n.

  melding van inbreuken op de informatiebeveiliging aan de informatiebeheerder.

Artikel 20

De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de ondersteuning bij het gebruik van het toepassingssysteem;

 • b.

  het tijdig opschonen van de relevante bestanden in de database;

 • c.

  de technische afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de minister van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties, alsmede de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde procedurebeschrijving voor de gemeentelijke basisregistratie;

 • d.

  het beheer van de tabellen van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • e.

  het beheer van de gebruikersdocumentatie.

Artikel 21

De applicatiebeheerder is bevoegd:

 • a.

  gegevensverwerkers en het personeel van externe afdelingen/diensten die direct toegang hebben tot de basisadministratie persoonsgegevens aanwijzingen te geven over het gebruik van het toepassingssysteem;

 • b.

  over het gebruik van de basisadministratie persoonsgegevens gedragsregels op te stellen.

Artikel 22

De applicatiebeheerder coördineert de werkzaamheden in geval van een (gedeeltelijke) uitwijk nadat de informatiebeheerder hiertoe, ingevolge artikel 8 onder e besloten heeft.

Artikel 23

De applicatiebeheerder neemt deel aan:

 • a.

  het overleg genoemd in artikel 6, onder e;

 • b.

  het externe gebruikersoverleg.

Hoofdstuk 7. Het privacybeheer

Artikel 24

De privacybeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de inhoudelijke afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de minister van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties, alsmede de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op grond van de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  het dagelijkse toezicht op de naleving van de privacyvoorschriften die voortvloeien uit de Wet GBA en de Wet Bescherming Persoonsgegevens met betrekking tot de afdeling Burgerzaken.

Artikel 25

De privacybeheerder voorziet in:

 • a.

  de afhandeling van de verzoeken om inzage overeenkomstig artikel 79 van de Wet (inzage);

 • b.

  afhandeling verzoeken om inzage in verstrekkingen aan afnemers en derden.

Artikel 26

De privacybeheerder ziet toe op de behandeling van alle verzoeken om geheimhouding die op basis van artikel 102 lid 1a van de Wet ingediend worden en doet eventueel de privacytoets als bedoeld in art. 102 lid 2 van de Wet;

Artikel 27

De privacybeheerder is bevoegd:

 • a.

  op grond van het in artikel 23 genoemde toezicht, alle gebruikers van het toepassingssysteem aanwijzingen te geven;

 • b.

  ongevraagd advies uit te brengen over alle procedures en producten die betrekking hebben op de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, waarbij de persoonlijke levenssfeer in het geding is.

Artikel 28

De privacybeheerder is betrokken bij alle bezwaarschriftenprocedures die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van de Wet en daarbij behorende regelingen, de Wet bescherming Persoonsgegevens voor zover hierbij privacyaspecten aan de orde zijn.

Hoofdstuk 8. De specialistische werkzaamheden gba

Artikel 29

De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  het verwerken van complexe mutaties en correcties met betrekking tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  het uitzetten van richtlijnen met betrekking tot het actualiseren en corrigeren van persoonsgegevens.

Artikel 30

De gegevensbeheerder voorziet in:

 • a.

  de behandeling van wijzigingsverzoeken als bedoeld in artikel 81, 82 en 83 van de Wet;

 • b.

  controlewerkzaamheden ter waarborging van de kwaliteit van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  de behandeling van de foutverslagen, voortvloeiend uit de inkomende netwerk- berichten;

 • d.

  de toetsing van de waarde die aan overgelegde brondocumenten kan worden toegekend aan de hand van artikel 36 van de Wet en ziet erop toe dat geen gegevens worden verwerkt uit documenten waaraan bij of krachtens de Wet geen ontleningstatus is gegeven.

Artikel 31

De gegevensbeheerder is bevoegd de gegevensverwerker aanwijzingen te geven inzake de opname en bijhouding van gegevens in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 32

De gegevensbeheerder bewaakt het verplichte gebruik en de afhandeling van het verplichte terugmeldingsproces in het kader van de aanwijzing van de GBA als de authentieke basisregistratie persoonsgevens.

Hoofdstuk 9. De gegevensverwerking

Artikel 33

De gegevensverwerkers voorzien in:

 • a.

  het verwerken van de gegevens overeenkomstig de krachtens de Wet, middels het Logisch Ontwerp, handleiding uitvoeringsprocedures, voorgeschreven wijze, voor zover daartoe door de applicatiebeheerder geautoriseerd;

 • b.

  het verzamelen van de daarvoor bestemde gegevens;

 • c.

  de archivering van de brondocumenten op grond waarvan de gegevens zijn verwerkt;

 • d.

  de behandeling van mutaties;

 • e.

  de behandeling van het netwerkverkeer, behalve de periodieke gegevensverstrekking;

 • f.

  de toetsing van de waarde die aan overgelegde brondocumenten kan worden toegekend aan de hand van artikel 36 van de Wet en ziet erop toe dat geen gegevens worden verwerkt uit documenten waaraan bij of krachtens de Wet geen ontleningstatus is gegeven;

 • g.

  de dagelijkse controle van in het systeem aangebrachte actualiseringen;

 • h.

  de kennisgeving aan de geregistreerde voor wat betreft de verwerking van:

  • -

   wijziging van het naamgebruik;

  • -

   vervolginschrijving voor zover het betreft een binnengemeentelijke verhuizing en een vervolginschrijving die leidt tot opname in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • i.

  de toezending van de complete persoonslijst aan de geregistreerde ingeval van een:

  • -

   eerste inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

  • -

   een vervolginschrijving uit het buitenland.

Artikel 34

De gegevensverwerkers beslissen op

 • a.

  op aangiften en verzoekschriften die op grond van de Wet worden gedaan met inachtneming van het gestelde in artikel 20 en voor zover hier niet op andere wijze in is voorzien;

 • b.

  over het verwerken van resultaten van onderzoeken die zijn ingesteld naar aanleiding van een melding van een afnemer en stelt de afnemer in kennis van deze beslissing;

 • c.

  het beheer van documentatie op het gebied van de Wet en overige regelgeving op het gebied van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 10. Het beveiligingsbeheer

Artikel 35

De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de beveiligingsmaatregelen en -procedures zoals uitgewerkt in het Informatiebeveiligingsplan.

Artikel 36

De beveiligingsbeheerder is bevoegd om het management van de afdeling Burgerzaken adviezen te geven ten aanzien van beveiligingsvoorschriften, die voortvloeien uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het Informatiebeveiligingsplan.

Artikel 37

De beveiligingsbeheerder ziet er op toe dat:

 • a.

  beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de Wet en het Informatiebeveiligingsplan worden nageleefd;

 • b.

  de in deze regeling opgenomen bepalingen inzake beveiliging worden nageleefd.

Artikel 38

De beveiligingsbeheerder adviseert burgemeester en wethouders rechtstreeks als verantwoordelijke van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens over beveiligingsaspecten die uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het Informatiebeveiligingsplan voortvloeien.

Artikel 39

De beveiligingsbeheerder voorziet in een jaarlijks verslag over de activiteiten inzake het Beveiligingsbeheer.

Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Artikel 40

De in deze regeling opgenomen bepalingen gelden naast de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens tevens voor de in de gemeentelijke basisadministratie aangehaakte gegevens die onder de werkingssfeer van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vallen.

Artikel 41

Deze regeling treedt in werking op 16 februari 2011, onder gelijktijdige intrekking van de Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Zeewolde, zoals vastgesteld op 3 augustus 2010.

Artikel 42

Deze regeling wordt aangehaald als Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Zeewolde 2011.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 8 februari 2011.

de secretaris, de burgemeester,

R.C. van Nunspeet G.J. Gorter