Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Regeling betaald ouderschapsverlof 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling betaald ouderschapsverlof 2007
CiteertitelRegeling betaald ouderschapsverlof 2007
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet art. 125; Gemeentewet art. 160; CAR/UWO art. 6:5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-200101-01-2020nieuwe regeling

17-04-2007

De Nieuwsbode, d.d. 29-09-2010

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling betaald ouderschapsverlof 2007

 

 

Regeling betaald ouderschapsverlof

Artikel 1  Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a

    Medewerker: De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR.

  • b

    Betaald ouderschapsverlof: Betaald ouderschapsverlof heeft betrekking op de medewerker die op grond van de Wet Arbeid en Zorg (Waz) recht heeft op ouderschapsverlof conform artikel 6:5 of 6:5a CAR.

Artikel 2  Werkingssfeer

Deze regeling biedt de grondslag voor bepalingen die afwijken van of een aanvulling zijn op de Waz. Deze bepalingen zijn te vinden in artikel 6:5 en 6:5a CAR (hoogte van de aanspraak op doorbetaling van de bezoldiging van de medewerker tijdens het ouderschapsverlof) en de artikelen 6:5:1 t/m 6:5:7 en 6:5a:1 Uitwerkingsovereenkomst (UWO) (o.m. terugbetalingsverplichting).

Artikel 3  Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het College van Burgemeester en Wethouders een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 4  Inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 2001 en kan worden aangehaald als de. "Regeling betaald ouderschapsverlof 2007".

Lid 2

De Regeling betaald ouderschapsverlof 2007 is vastgesteld door het College met het Collegebesluitnummer 07cv.00277 d.d. 17 april 2007.

Lid 3

In de vergadering d.d. 21 mei 2007 is er overeenstemming bereikt over deze regeling met het Georganiseerd Overleg.