Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Regeling Klokkenluiders en Vertrouwenspersoon Integriteit 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Klokkenluiders en Vertrouwenspersoon Integriteit 2009
CiteertitelRegeling Klokkenluiders en Vertrouwenspersoon integriteit 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet art. 125; Gemeentewet art. 160; CAR/UWO art. 15:2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-201101-01-2020nieuwe regeling

18-05-2010

de Nieuwsbode d.d. 20-10-2010

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Klokkenluiders en Vertrouwenspersoon Integriteit 2009

 

 

Regeling Klokkenluiders en Vertrouwenspersoon

Artikel 1  Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  ambtenaar: de ambtenaar bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a en artikel 1:2, onderdeel a; d; e en f van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Zeist alsmede de persoon die op basis van een oproepovereenkomst werkzaam is bij de gemeente en de persoon die anders dan op basis van een aanstelling of een oproepovereenkomst bij de gemeente werkzaam is.

 • b

  intern meldpunt: de functionaris die als zodanig door het college is aangewezen als meldpunt Klokkenluider en vertrouwenspersoon Integriteit.

 • c

  extern meldpunt: de commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid.

 • d

  vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de gemeentelijke organisatie waar de ambtenaar werkzaam is omtrent:

  • a

   een strafbaar feit;

  • b

   een schending van regelgeving of beleidsregels;

  • c

   het misleiden van justitie;

  • d

   een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu, of

  • e

   het bewust achterhouden van informatie over deze feiten.

 • e

  integriteitschending:een schending van (geschreven en ongeschreven) regels met betrekking tot “goed ambtenaarschap”.

 • f

  gedragscode:de “Gedragscode: 10 gouden regels” zoals vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders Gemeente Zeist d.d. 31 oktober 2006.

 • g

  handreiking onderzoek integriteitschending:de Handreiking onderzoek integriteitschending d.d. september 2006 zoals vastgesteld door Ministerie van Binnenlandse zaken, waarin een werkwijze bij onderzoek naar eventuele integriteitschending wordt beschreven.

Artikel 2  Bepalingen ten aanzien van het intern meldpunt

Lid 1

Het intern meldpunt dient voor de ambtenaar als klankbord en en/of aanspreekpunt voor ambtenaren in verband met integriteitvraagstukken en als meldpunt voor (vermoedens van) misstanden en/of integriteitschendingen binnen de Gemeente Zeist.

Lid 2

Het intern meldpunt kan gevraagd en ongevraagd adviseren over -het beleid ten aanzien van- integriteitvraagstukken.

Lid 3

Het intern meldpunt wordt aangesteld door het college van Burgemeester en wethouders voor onbepaalde tijd. Bij langdurige afwezigheid van het intern meldpunt, zal het college van Burgemeester en wethouders voor vervanging zorgdragen.

Lid 4

Het intern meldpunt gaat vertrouwelijk om met informatie die hem uit hoofde van deze taak bekend wordt. Het intern meldpunt heeft een geheimhoudingsplicht en verstrekt alleen informatie aan derden op basis van het in dit reglement bepaalde.

Artikel 3  Melding bij het intern meldpunt

Lid 1

De ambtenaar die een vermoeden van een misstand en/of integriteitschending wil melden, doet dit bij zijn direct leidinggevende of, als het vermoeden van een misstand betrekking heeft op zijn direct leidinggevende, bij diens leidinggevende of het intern meldpunt.

Lid 2

De gewezen ambtenaar die een vermoeden van een misstand wil melden doet dit bij het intern meldpunt. De gewezen ambtenaar doet dit binnen een periode van twaalf maanden na zijn ontslag bij de gemeente. Hij kan alleen een melding van een vermoeden van een misstand doen als hij in de hoedanigheid van ambtenaar kennis heeft gekregen van het vermoeden. Voor de in dit lid bedoelde gewezen ambtenaar zijn de artikelen 3 tot en met 12 van deze regeling van toepassing.

Lid 3

De ambtenaar kan het intern meldpunt verzoeken zijn identiteit bij het college niet bekend te maken. De ambtenaar kan dit verzoek te allen tijde herroepen.

Lid 4

De leidinggevende of het intern meldpunt die een melding ontvangt, draagt zorg voor de registratie van de ontvangstdatum van de melding en leidt de melding onverwijld als volgt door:

 • a

  de melding betreffende een medewerker of leidinggevende aan het College.

 • b

  de melding betreffende de gemeentesecretaris aan het College.

 • c

  de melding betreffende een wethouder aan het College.

 • d

  de melding betreffende de burgemeester aan de plaatsvervangend raadsvoorzitter, die zich verstaat met de Commissaris der Koningin.

 • e

  de melding betreffende een raadslid, een fractieassistent en de griffier aan de burgemeester.

Lid 5

Het college informeert de persoon of personen op wie de melding betrekking heeft over de melding, tenzij daardoor het onderzoeksbelang kan worden geschaad.

Artikel 4  Ontvangstbevestiging en onderzoek

Lid 1

Het college zendt aan de ambtenaar dan wel het intern meldpunt die een vermoeden van een misstand en/of integriteitschending heeft gemeld, een ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging bevat het gemelde vermoeden van een misstand en/of integriteitschending en het moment waarop de ambtenaar het vermoeden aan de leidinggevende of het meldpunt heeft gemeld.

Lid 2

Naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand en/of integriteitschending stelt het college onverwijld een onderzoek in. Het onderzoek kan gedaan worden onder meer aan de hand van de handreiking onderzoek integriteitschending, een uitgave van Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Artikel 5  Standpunt College

Lid 1

Het college stelt de ambtenaar dan wel het intern meldpunt, binnen zes weken schriftelijk op de hoogte van zijn standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand en/of integriteitschending.

Lid 2

Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, kan het college de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Het college stelt de ambtenaar dan wel het intern meldpunt hiervan schriftelijk in kennis.

Lid 3

Bij de bepaling van haar standpunt kan het College gebruik maken van de gedragscode en de handreiking onderzoek integriteitschending.

Artikel 6  Jaarverslag

Lid 1

Jaarlijks wordt door het intern meldpunt een verslag opgemaakt. Ten behoeve van het jaarverslag verstrekt het college de benodigde informatie aan het intern meldpunt.

Lid 2

In dat verslag wordt in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de terzake geldende wettelijke bepalingen gemeld:

 • a

  het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een misstand en/of integriteitschendingen;

 • b

  het aantal onderzoeken die het extern meldpunt heeft verricht, en

 • c

  het aantal adviezen en de aard van de adviezen die het extern meldpunt heeft uitgebracht.

Lid 3

Dit jaarverslag wordt aan het college en de Ondernemingsraad gestuurd en openbaar gemaakt.

Artikel 7  Bepalingen ten aanzien van het extern meldpunt

Lid 1

Het extern meldpunt heeft tot taak een door de ambtenaar gemeld vermoeden van een misstand te onderzoeken en het college daaromtrent te adviseren.

Lid 2

Het extern meldpunt dient in beginsel niet voor vermoedens van integriteitschendingen.

Lid 3

Indien het extern meldpunt uit meerdere personen bestaat, is dit altijd een oneven aantal, inclusief de voorzitter. Tevens kunnen ook in dat geval een secretaris, een plaatsvervangend voorzitter en andere plaatsvervangende leden worden benoemd. Zij beslissen bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 8  Melding bij het extern meldpunt

Lid 1

De ambtenaar kan het vermoeden van een misstand binnen redelijke termijn melden bij het extern meldpunt, indien:

 • a

  hij het niet eens is met het standpunt bedoeld in artikel 5;

 • b

  hij geen standpunt ontvangen heeft binnen de termijnen bedoeld in artikel 5.

Lid 2

De ambtenaar kan het extern meldpunt verzoeken zijn identiteit niet bekend te maken. Hij kan dit verzoek te allen tijde herroepen.

Lid 3

In het geval zwaarwegende belangen de toepassing van de interne procedure in weg staan, kan de ambtenaar, in afwijking van de artikelen 3, 5 en 8, eerste lid, het vermoeden van een misstand rechtstreeks melden bij het extern meldpunt.

Artikel 9  Ontvangstbevestiging en onderzoek

Lid 1

Het extern meldpunt bevestigt de ontvangst van een melding van een vermoeden van een misstand aan de ambtenaar die het vermoeden heeft gemeld.

Lid 2

Indien het extern meldpunt dit voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk acht, stelt het een onderzoek in.

Lid 3

Ten behoeve van het onderzoek omtrent een melding van een vermoeden van een misstand is het extern meldpunt bevoegd bij het college alle inlichtingen in te winnen die het voor de vorming van zijn advies nodig acht. Het college verschaft het extern meldpunt de gevraagde inlichtingen.

Lid 4

Het extern meldpunt kan het onderzoek of gedeelten daarvan opdragen aan één van de leden of een deskundige.

Lid 5

Wanneer de inhoud van bepaalde door het college verstrekte informatie vanwege het vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van het extern meldpunt dient te blijven, wordt dit aan het extern meldpunt meegedeeld. Het extern meldpunt beveiligt informatie met een vertrouwelijk karakter tegen kennisneming door onbevoegden.

Artikel 10  Niet ontvankelijkheid

Het extern meldpunt verklaart de melding niet ontvankelijk indien:

 • a

  de misstand niet van voldoende gewicht is;

 • b

  de ambtenaar de procedure bedoeld in artikel 3 niet heeft gevolgd en artikel 8, derde lid niet van toepassing is, of;

 • c

  de ambtenaar de procedure bedoeld in artikel 3 heeft gevolgd, maar de termijnen bedoeld in artikel 5 nog niet zijn verstreken.

 • d

  de melding niet binnen redelijke termijn is geschied.

Artikel 11  Inhoudelijk advies van het extern meldpunt

Lid 1

Indien het gemelde vermoeden van een misstand ontvankelijk is, legt het extern meldpunt binnen zes weken zijn bevindingen omtrent de melding van een vermoeden van een misstand neer in een advies aan het college. Het extern meldpunt zendt een afschrift van het advies aan de ambtenaar met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan het extern meldpunt verstrekte informatie.

Lid 2

Indien het advies niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de termijn door het extern meldpunt met ten hoogste vier weken verlengd. Het meldpunt stelt het college alsmede de ambtenaar daarvan schriftelijk in kennis.

Lid 3

Het advies wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van aan het extern meldpunt verstrekte informatie en de terzake geldende wettelijke bepalingen openbaar gemaakt op een wijze die het extern meldpunt geëigend acht, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.

Artikel 12  Nader standpunt College

Lid 1

Het college stelt binnen twee weken na ontvangst van het advies bedoeld in artikel 11, de ambtenaar alsmede het extern meldpunt, schriftelijk op de hoogte van zijn nader standpunt.

Lid 2

Aan de ambtenaar die het extern meldpunt heeft verzocht zijn identiteit niet bekend te maken zal het college het nader standpunt aan de ambtenaar via het extern meldpunt bekend maken.

Lid 3

Een van het advies afwijkend nader standpunt wordt gemotiveerd.

Artikel 13 Bescherming van de ambtenaar

Lid 1

De ambtenaar zal als gevolg van de melding van een vermoeden van een misstand geen nadelige gevolgen ondervinden voor zijn rechtspositie. Onder nadelige gevolgen worden in ieder geval verstaan besluiten tot:

 • a

  het verlenen van ongevraagd ontslag;

 • b

  het niet verlengen van een aanstelling voor onbepaalde tijd;

 • c

  het niet omzetten van een aanstelling voor bepaalde tijd in een aanstelling voor onbepaalde tijd;

 • d

  de opgelegde benoeming in een andere functie;

 • e

  het treffen van disciplinaire maatregelen;

 • f

  het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning of toekenning van vergoedingen;

 • g

  het onthouden van promotiekansen;

 • h

  het afwijzen van een verlofaanvraag.

voor zover deze besluiten worden genomen vanwege de door de ambtenaar gedane melding van een vermoeden van een misstand.

Lid 2

Het college draagt er zorg voor dat de ambtenaar ook anderszins bij de uitoefening van zijn functie geen nadelige gevolgen van de melding ondervindt.

Lid 3

Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel geldt ook voor de ambtenaar die te goeder trouw een vermoeden van een misstand meldt in een andere organisatie dan die van de gemeente volgends de bij die organisatie geldende regeling. De bescherming geldt alleen als de ambtenaar:

 • -

  uit hoofde van zijn functie met die andere organisatie samenwerkt of heeft samengewerkt;

 • -

  uit hoofde van zijn functie kennis heeft verkregen van de vermoede misstand;

 • -

  het vermoeden van de misstand tijdig bij zijn leidinggevende heeft gemeld

 • -

  zich heeft gehouden aan de afspraken die terzake van deze melding met hem zijn gemaakt door het college.

Artikel 14 Bescherming van het intern meldpunt

Het intern meldpunt geniet de bescherming overeenkomstig het bepaalde in de artikel 13 lid 1 en 2 tegen benadeling als gevolg van de hem bij deze regeling toebedeelde taken.

Artikel 15 Hardheidsclausule

In situaties waar in deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het College -gehoord hebbend het intern meldpunt- een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2009 en kan worden aangehaald als de “Regeling Klokkenluiders en vertrouwenspersoon Integriteit 2009”.

Lid 2

De Regeling Klokkenluiders 2003 wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Regeling Klokkenluiders en vertrouwenspersoon Integriteit 2009.

Lid 3

De Regeling Klokkenluiders en vertrouwenspersoon Integriteit 2009 is vastgesteld door het College met het Collegebesluitnummer 10cv.00240 d.d. 18 mei 2010.

Lid 4

In de vergadering d.d. 18 januari 2010 is er instemming verkregen van de Ondernemingsraad.

Bijlage 1 Gedragscode

Gedragscode: 10 gouden regels.

 • 1

  Ik gedraag me zoals een goed ambtenaar betaamt;

 • 2

  Ik werk professioneel met respect voor burger en collega;

 • 3

  Ik ga functioneel om met - vertrouwelijke - gemeentezaken en geef niet zonder meer informatie door aan derden;

 • 4

  Ik houd zakelijke en privé-belangen goed gescheiden en meld nevenfuncties die de belangen van de gemeente kunnen raken;

 • 5

  Ik ben waakzaam bij het accepteren van relatiegeschenken, uitnodigingen voor reizen, diners, evenementen e.d.;

 • 6

  Ik neem geen geldbedragen of gunsten aan;

 • 7

  Ik ga verantwoord en zorgvuldig om met gemeentelijke eigendommen, financiële middelen en beschikbaar gestelde faciliteiten;

 • 8

  Ik gedraag me zodanig dat het aanzien van de gemeente niet wordt geschaad;

 • 9

  Ik maak twijfelachtige zaken bespreekbaar en meld misstanden bij mijn leidinggevende of vertrouwenspersoon;

 • 10

  Als leidinggevende geef ik het goede voorbeeld door transparant en aanspreekbaar op gedrag te zijn.

Bijlage 2 Toelichting Gedragscode

 • 1. Ik gedraag me zoals een goed ambtenaar betaamt;

  • -

   Ik besef dat ik onderdeel ben van de overheid.

  • -

   Ik dien het algemeen belang en in het bijzonder het gemeentebelang.

  • -

   Ik handel onpartijdig en onafhankelijk.

  • -

   Ik probeer met mijn handelen het vertrouwen in de overheid te versterken.

  • -

   Ik houd me aan de wettelijke voorschriften en overige in de gemeente geldende regels en codes.

  • -

   Ik treed correct op tegen burgers, bedrijven en andere zakelijke relaties.

  • -

   Ik maak me niet schuldig aan discriminatie, seksuele intimidatie en verleen geen voorkeursbehandelingen.

  • -

   Ik geef de ambtelijke leiding en het bestuur juiste, relevante, tijdige en volledige informatie.

  • -

   Ik ga verantwoord om met middelen van de gemeente (gelden, tijd, diensten, goederen, kennis). Ik vermijd het maken van onnodige kosten.

 • 2. Ik werk professioneel met respect voor burger en collega.

  • -

   Ik voer mijn werk professioneel uit en volg dan ook de ontwikkelingen binnen mijn vakgebied.

  • -

   Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen handelen en leg verantwoording af over de door mij gemaakte keuzes.

  • -

   Ik ondersteun de verantwoordelijkheid van mijn leidinggevende door hem / haar waar nodig te informeren.

  • -

   Ik stel situaties waarin ik niet volgens mijn professionele normen kunt werken intern aan de orde.

 • 3. Ik ga functioneel om met –vertrouwelijke- gemeentezaken en geef niet zonder meer informatie door aan derden;

  • -

   Ik ga binnen en buiten het werk zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van burgers, gegevens van bedrijven en instellingen, politiek gevoelige informatie en andere informatie die in handen van buitenstaanders de belangen van de gemeente kan schaden.

  • -

   Ik respecteer de privacy van cliënten, zakelijke relaties en collega’s.

  • -

   Ik gebruik informatie alleen voor het doel waarvoor zij verkregen is.

  • -

   Ik “lek” geen vertrouwelijke informatie vanuit de gemeente naar buiten.

  • -

   Ik verstrek geen informatie aan de media zonder overleg met de afdeling Communicatie.

  • -

   Geheime stukken blijven geheim.

  • -

   Ik zorg er voor dat documenten met vertrouwelijke gegevens veilig zijn opgeborgen en dat mijn computer bij het verlaten van mijn werkplek is afgesloten.

 • 4. Ik houd zakelijke en privé-belangen goed gescheiden en meld nevenfuncties en financiële belangen die de belangen van de gemeente kunnen raken;

  • -

   Ik vermijd (iedere schijn van) verstrengeling en botsing van privé- en gemeentelijke belangen.

  • -

   Ik ben me ervan bewust dat betaalde en onbetaalde activiteiten die ik naast mijn werk verricht het functioneren van de gemeente op een of andere manier kunnen raken.

  • -

   Ik meld een (voorgenomen) nevenactiviteit bij mijn leidinggevende als de activiteit raakvlakken heeft of zou kunnen hebben met mijn functie-uitoefening of als er risico bestaat op schade aan het aanzien of de belangen van de gemeente.

  • -

   Ik meld en bespreek zaken in mijn privé-sfeer die een onafhankelijke besluitvorming in de weg staan of de schijn daarvan kunnen hebben.

  • -

   Voorbeelden van nevenactiviteiten zijn bestuursfuncties, commissariaten, vrijwilligerswerk, een eigen bedrijfje, barkeeper in de avonduren en vennoot- of aandeelhouderschap.

 • 5. Ik ben waakzaam bij het accepteren van relatiegeschenken, uitnodigingen voor reizen, diners, evenementen e.d.;

  • -

   Ik accepteer een geschenk of uitnodiging alleen als mijn onafhankelijke opstelling ten opzichte van de gever daardoor niet beïnvloed wordt.

  • -

   Ik accepteer geen geschenken of uitnodigingen van derden met wie onderhandelingen worden gevoerd.

  • -

   Ik ga na of acceptatie van het geschenk of de uitnodiging verplichtingen schept voor de toekomst.

  • -

   Als ik word uitgenodigd voor reis, betaal ik (of de gemeente Zeist) deze kosten zelf.

  • -

   Een geschenk van een derde dat ik in verband met je werk hebt gekregen is in principe eigendom van de gemeente.

  • -

   Ik meld geschenken en uitnodigingen die ik accepteer bij de leidinggevende.

  • -

   Ik meld ook aangeboden geschenken en uitnodigingen die ik niet hebt geaccepteerd en in het vooruitzicht gestelde geschenken.

  • -

   Ik accepteer in elk geval geen geschenken die een winkelwaarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen.

  • -

   Ik accepteer geen schenken die op mijn huisadres worden aangeboden.

 • 6. Ik neem geen geldbedragen of gunsten aan;

  • -

   Ik accepteer geen geldbedragen.

  • -

   Als afgesproken is dat een derde betaalt voor mijn verrichtingen of werkzaamheden, gebeurt dat door middel van een factuur aan de gemeente.

  • -

   Aanbiedingen voor privé-werkzaamheden, kortingen op privé-goederen andere gunsten accepteer ik niet.

 • 7. Ik ga verantwoord en zorgvuldig om met gemeentelijke eigendommen, financiële middelen en beschikbaar gestelde faciliteiten;

  • -

   Ik ben me ervan bewust dat alle zaken binnen het gemeentehuis worden bekostigd met gemeenschapsgeld.

  • -

   Ik maak openlijk -maar beperkt- privé-gebruik van gemeentelijke voorzieningen en apparatuur, zodat ik erop kunt worden aangesproken.

  • -

   Ik neem geen gemeentelijke eigendommen mee naar huis.

  • -

   Ik leen alleen eigendommen voor privé-gebruik als ik daarvoor toestemming van mijn leidinggevende hebt gekregen. In dat geval ga ik zorgvuldig met de gemeente-eigendommen om.

  • -

   Ik houd me aan de regeling over e-mail- en internetgebruik, mobiele telefoons, gemeentelijke eigendommen.

  • -

   Ik maak eerlijk gebruik van regelingen voor personeel en declareer alleen kosten die ook daadwerkelijk zijn gemaakt.

  • -

   Ik houd me aan de afgesproken werktijden.

  • -

   In geval van ziekte volg ik het ziekteverzuimprotocol.

 • 8. Ik gedraag me zodanig dat het aanzien van de gemeente niet wordt geschaad;

  • -

   Door mijn handelwijze zakelijk en privé- draag ik bij aan een leefbare samenleving.

  • -

   Ik maak geen misbruik van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd.

  • -

   Ik ben loyaal ten opzichte van de leiding, het college, de Raad en het door hen vastgestelde beleid.

  • -

   Ik draag verantwoordelijkheid voor je eigen handelwijze.

  • -

   Ik betrek voormalig ambtenaren / bestuurders niet voor de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de gemeente binnen 2 jaren na hun uitdiensttreding, teneinde de schijn van concurrentie vervalsing te voorkomen.

  • -

   Ik ben me ervan bewust dat van strafbare feiten aangifte wordt gedaan en dat ander normoverschrijdend gedrag kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

 • 9. Ik maak twijfelachtige zaken bespreekbaar en meld misstanden bij je leidinggevende of vertrouwenspersoon;

  • -

   Ik bespreek twijfels over de integriteit van collega’s in principe met henzelf. Is dit niet mogelijk of leidt dit niet tot resultaat, dan licht je de leidinggevende, de betreffende vertrouwenspersoon, de burgemeester of een wethouder in.

  • -

   Ik ben ook zelf aanspreekbaar op mijn handelen en uitlatingen.

  • -

   Ik kan gebruik maken van de Klokkenluidersregeling bij vermoedens van fraude of andere twijfelachtige zaken.

  • -

   Ik treed in principe niet zelf naar buiten met vermoedens van misstanden.

 • 10. Als leidinggevende geef ik het goede voorbeeld door transparant en aanspreekbaar op gedrag te zijn.

  • -

   Als leidinggevende geef ik het goede voorbeeld.

  • -

   Ik ben open en transparant in en over je manier van werken.

  • -

   Ik ben aanspreekbaar op mijn werkwijze en mijn houding naar medewerkers.

  • -

   Ik spreek medewerkers aan op (vermeend) dubieus en ongewenst gedrag, maak afspraken en tref zonodig maatregelen.

  • -

   Ik ben alert op risico gevoelige situaties waarin medewerkers terecht kunnen komen en draag bij aan hun weerbaarheid.

Bijlage 3 Handreiking onderzoek

Met onderstaande link is de handreiking onderzoek integriteitschending te downloaden van de site van bureau integriteitsbevordering openbare sector (BIOS).

http://www.integriteitoverheid.nl/handreikingen/handreiking_0

Bijlage 4 Gegevens extern meldpunt

Een melding van een vermoeden van een misstand kan, nadat eerst de interne procedure van de gemeente/organisatie is gevolgd, worden gezonden aan:

Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke OverheidPostbus 304352500 GK Den HaagTel. 070-3738523/3738530E-mail: Klokkenluiderscommissie.Gemeenten@vng.nl