Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Instructie griffier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie griffier
CiteertitelInstructie griffier
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppolitiek en bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 107a, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-2006nieuwe regeling

29-05-2006

Streekblad 02-06-2006

060343

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie griffier

 

 

INSTRUCTIE GRIFFIER

Artikel 1 Algemene ondersteuning

De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de leden van de raad.

Artikel 2 Agendering

De griffier ondersteunt de raad en zijn commissies bij het vaststellen van de agenda van de raads- en commissievergaderingen.

Artikel 3 Bijstand raadsvoorzitter

 • 1.

  De griffier staat de voorzitter van de raad of diens plaatsvervanger ter zijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raad.

 • 2.

  De griffier draagt zorg voor goede ondersteuning bij de voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de commissies en werkgroepen van de raad.

Artikel 4 Vergaderingen van de raad

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, notulen en overige stukken aan raadsleden.

Artikel 5 Ambtelijke bijstand

De griffier draagt er, waar nodig in samenwerking met de secretaris, zorg voor dat de leden van de raad desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen. Voorschriften hierover zijn gesteld in de verordening op de ambtelijke bijstand.

Artikel 6 Organisatie griffie

 • 1.

  De griffier geeft leiding aan de griffie.

   

 • 2.

  De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.

 • 3.

  De raad benoemt één of meer plaatsvervangende griffiers.

Artikel 7 Verhindering en vervanging

Indien de griffier verhinderd is zijn ambt te vervullen, wordt zijn taak waargenomen door de plaatsvervangend griffier.

Artikel 8 Slotbepaling

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de raad. De voorzitter neemt vervolgens een besluit, al dan niet gehoord het seniorenconvent.

 • 2.

  Deze instructie treedt in werking een dag na de vaststelling daarvan.

 • 3.

  Over deze verordening kan geen referendum worden begonnen vanwege het spoedeisende karakter.

 

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van 29 mei 2006

In werking getreden 30 mei 2006