Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zutphen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over de aanwijzing van toezichthouders voor de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Zutphen 2020 (Aanwijzingsbesluit toezichthouders AVOI gemeente Zutphen 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZutphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over de aanwijzing van toezichthouders voor de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Zutphen 2020 (Aanwijzingsbesluit toezichthouders AVOI gemeente Zutphen 2020)
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthoudersAVOI gemeente Zutphen 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2020Nieuwe regeling

21-07-2020

gmb-2020-252634

160994

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over de aanwijzing van toezichthouders voor de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Zutphen 2020 (Aanwijzingsbesluit toezichthouders AVOI gemeente Zutphen 2020)

 

Ons kenmerk: 160994

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

 

gelet op de artikel(en) 5:11 e.v. Algemene wet bestuursrecht en 17 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Zutphen 2020;

 

b e s l u i t e n:

 

 

 • 1.

  de medewerkers in de functie van werkleider, toezichthouder en technisch medewerker werkzaam bij het team Beheer en Onderhoud van de gemeente Zutphen aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op onder andere:

  • a.

   de naleving van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Zutphen 2020;

  • b.

   de naleving van de afspraken met bedrijven, bewoners, instellingen, hulpdiensten e.d.;

  • c.

   de bereikbaarheid van de woon-/ werkomgeving;

  • d.

   de ongestoorde exploitatie van andere kabels en/ of leidingen;

  • e.

   de verdichting van de sleuf;

  • f.

   de kwaliteit van het herstel van de sleuf inclusief de verharding;

  • g.

   de schade aan verharding/ groen binnen de invloedsfeer van het werk;

  • h.

   de veiligheid/ wegafzettingen, etc.;

  • i.

   communicatie en planning;

  • j.

   inlichten van andere netbeheerders;

 • 2.

  dat de toezichthouder beschikt over de bevoegdheid om de werkzaamheden direct stil te leggen als:

  • a.

   er wordt gewerkt zonder de benodigde vergunning, instemmingsbesluit en/ of voorafgaande melding, als bedoeld in de AVOI, anders dan in het geval van spoedeisende werkzaamheden;

  • b.

   er wordt gewerkt in strijd met de instemmingsvoorschriften en/ of beperkingen;

  • c.

   er wordt gewerkt in strijd met de nadere regels opgenomen in het Handboek ondergrondse infrastructuren: nadere regels en uitvoeringsvoorschriften UNOG – gemeente Zutphen 2020;

  • d.

   aanwijzingen en geboden die door bevoegde vertegenwoordigers van de gemeente worden gegeven niet onverwijld worden opgevolgd;

  • e.

   uitvoerend personeel van de grondroerder zich onbehoorlijk, kwetsend en/ of overlast gevend gedraagt;

  • f.

   er onacceptabele verkeershinder en/ of gevaarlijke situaties voor het publiek ontstaan;

 • 3.

  beschikt over de bevoegdheden vermeld in de artikelen 5:15 tot en met 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 4.

  dat de aanwijzing geldt tot beëindiging van het dienstverband, tot aanvaarding van een andere functie en tot wederopzegging;

 • 5.

  dat dit besluit in werking treedt op de datum van inwerkingtreding van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Zutphen 2020;

 • 6.

  dat dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders AVOI gemeente Zutphen 2020.

 

 

 

Aldus besloten op 21 juli 2020.

Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester, de secretaris,