Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwartewaterland

Verordening werkgeverscommissie griffie Zwartewaterland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwartewaterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie griffie Zwartewaterland
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie griffie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-2011Nieuwe regeling

29-09-2011

de 3 Watersteden, 11okt2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie griffie

 

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zwartewaterland;

Overwegende, dat invulling moet worden gegeven aan de taak omtrent het werkgeverschap van d

e griffie van de gemeente Zwartwaterland,

Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 8 september 2011;

Gezien de handreiking “de (rechts)positie griffie(r) in het decentrale bestuur;

Gelet op het bepaalde in artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Besluit:

 • 1.

  Een werkgeverscommissie in te stellen;

 • 2.

  Aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtsreeks

voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde

rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met

uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste

lid en 107e, eerste lid van de Gemeentewet;

 • 3.

  De plaatsvervangend raadsvoorzitter, drs. J. van den Berg te benoemen tot voorzitter en twee raadsleden, te weten J.M.B.P. Smits en M.J.C. Bosma-van Wieren, te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad;

 • 4.

  Vast te stellen de ‘Verordening werkgeverscommissie griffie Zwartewaterland”

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 29 september 2011.

de griffier, de voorzitter,

A.J. Kastelein-Renkema ing. E.J. Bilder

Hoofdstuk 1: De werkgeverscommissie

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals dit door de raad aan haar is gedelegeerd;

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, zijnde de plaatsvervangende voorzitter van de gemeenteraad, en twee andere leden uit de gemeenteraad.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  De voorzitter van de raad kan worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en kan optreden als informant en adviseur van de commissie.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt eventueel met het college of de gemeentesecretaris afspraken over ondersteuning.

Hoofdstuk 2: De vergaderingen

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10,tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste twee maal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Hoofdstuk 3: Slotbepalingen

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie griffie’.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de achtste dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 15 september 2011.

Toelichting verordening werkgeverscommissie griffie

Algemeen

 

De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon. Raad en college vullen dit werkgeverschap in. De raad is daarbij het bevoegd gezag van de griffie en het college voor zijn organisatie. De werkgeversrol van de gemeenteraad kan niet worden overgedragen aan het college. Gelet op de publieke taken, de grootte en de samenstelling van de raad ligt het voor de hand dat hij voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap een commissie instelt waaraan hij deze taak delegeert. Gelet op artikel 83 en artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet ligt de instelling van een bestuurscommissie het meest voor de hand. Daarin voorziet deze verordening.

De delegatie ziet alleen op het nemen van personele besluiten. Het vaststellen van rechtspositieregelingen leent zich uit de aard van de bevoegdheid niet voor delegatie en is derhalve wettelijk niet toegestaan. Van de delegatie zijn uitgezonderd benoeming, schorsing en ontslag van de griffier, de vaststelling van de instructie griffier, de vervanging van de griffier en de vaststelling van de organisatieverordening.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

In artikel 1 wordt verwoord dat de werkgeverscommissie alle bij het werkgeverschap horende taken en bevoegdheden vervult. Naast het nemen van personele besluiten, buigt deze commissie zich bijvoorbeeld ook over het te voeren HRM-beleid, integriteitsbeleid en bereidt zij de voorstellen aan de raad voor die voortvloeien uit het werkgeverschap. Andere voorbeelden die horen tot de werkgeverstaak zijn het voeren van overleg met de griffier over de voortgang van de werkzaamheden van de griffie, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier en het doen van voorstellen over de inrichting van de griffie.

In de handleiding wordt o.a. ten behoeve van het creëren van de juiste vorm van overdracht van de bevoegdheden twee juridische mogelijkheden geschetst:

A.Delegatie van de werkgeversbevoegdheden.

De raad kan op grond van artikel 156 Gemeentewet bevoegdheden overdragen (delegeren) aan een bestuurscommissie ex artikel 83 Gemeentewet.

Delegatie van de bevoegdheden als werkgever van de griffie is mogelijk, tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet. Het delegeren van benoeming, ontslag en schorsing van de griffier vallen onder deze uitzondering, omdat in de Gemeentewet expliciet staat dat de raad deze besluiten neemt. Indien de raad de werkgeversbevoegdheden delegeert, is hij die kwijt tot dat hij de delegatie ongedaan maakt. Hij kan dus niet meer zelf de bevoegdheid uitoefenen. Delegatie is uitsluitend mogelijk aan een art. 83-commissie, die (mede) daarvoor wordt ingesteld. De raad is vrij in de samenstelling ervan. Alleen kan de burgemeester, zijnde een lid van het college, wettelijk geen lid zijn (art. 83 lid 2 Gemeentewet). Aan het huidige Presidium, waarvan de burgemeester voorzitter is, kunnen dus niet de werkgeversbevoegdheden van de raad worden gedelegeerd. Overigens is het huidige Presidium juridisch gezien geen raadscommissie in de zin van de Gemeentewet; het is ingesteld op basis van het Reglement van Orde.

B.Mandatering van de werkgeversbevoegdheden

Mandatering door de raad is mogelijk op grond van artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bij mandatering vindt door de gemandateerde besluitvorming plaats ‘namens’ de raad. De raad kan de bevoegdheden ook zelf uitoefenen. Overigens geldt, evenals bij delegatie, ook bij mandatering dat de aard van de bevoegdheid zich daartegen niet mag verzetten. Benoeming, schorsing en ontslag van de griffier kunnen dus niet worden gemandateerd. Mandatering van de werkgeversbevoegdheden aan het huidige Presidium is mogelijk. Daarvoor is op grond van artikel 10:4 Awb de instemming van het Presidium nodig, tenzij het mandaat bij wettelijk voorschrift (in een verordening) wordt verleend.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

Uit artikel 83, lid 2, van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester (en de wethouders) geen lid kunnen zijn van een bestuurscommissie c.q. de werkgeverscommissie. Dit is volledig in de lijn met het feit dat de raad het bevoegde gezag is van de griffie. De burgemeester is echter wel voorzitter van de raad en zal in die hoedanigheid vaak een beroep doen op de griffier. In dat kader kan het zinvol zijn om de burgemeester uit te nodigen in de vergaderingen van de werkgeverscommissie als adviseur dan wel informant of dat de burgemeester als adviseur overleg pleegt met de voorzitter van de werkgeverscommissie.

Artikel 3 Taken voorzitter

Bij de keuze tot het aanstellen van een plaatsvervangend raadsvoorzitter is het zinvol dat de gemeenteraad rekening houdt met de hier genoemde taken van de voorzitter van de werknemerscommissie. Dit zal in het profiel voor de plaatsvervangende raadsvoorzitter duidelijk moeten zijn. Indien nodig zal scholing op het specifieke terrein waarop deze commissie zich begeeft aan deze voorzitter (en de leden) van de werkgeverscommissie moeten worden aangeboden.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De ondersteuning waarover in dit artikel wordt gesproken kan worden geregeld door middel van het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten van de griffier met het college, de secretaris of een afdelingshoofd.

Artikelen 5 en 6 Besluitvorming en Verslaglegging

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

Wanneer in vergaderingen van de werkgeverscommissie personele aangelegenheden aan bod komen en hetgeen hier wordt besproken niet bedoeld is om aan derden kenbaar te maken, ligt het voor de hand dat hierover in beslotenheid wordt vergaderd. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn in beginsel wel openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel ervan geheimhouding moet worden gelegd. De werkgeverscommissie is op grond van artikel 7, tweede lid van deze verordening en in lijn met artikel 86 van de Gemeentewet, bevoegd de geheimhouding op te heffen.

Vanzelfsprekend kunnen raadsleden wel inzage krijgen in de stukken etc., aangezien de raad het oorspronkelijk bevoegde orgaan is.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 9 Verantwoording

De raad heeft sinds de dualisering van het gemeentebestuur een eigen secretaris gekregen, de griffier. Daarnaast heeft de raad ook vaak een griffie ingericht om hem, zijn organen en de griffier te ondersteunen. Daardoor heeft de raad er formeel een taak bij gekregen, de invulling van het werkgeverschap. Het is van belang dat de raad inzicht krijgt en houdt wat hieronder moet worden verstaan. De verantwoording door de werkgeverscommissie van haar werkzaamheden en bevindingen kan hieraan bijdragen. Ook uit het oogpunt dat het de raad is die de arbeidsvoorwaardenregelingen vaststelt, waarop de werkgeverscommissie de personele besluiten baseert, is een belangrijk argument om deze verantwoording te regelen.

Artikelen 10 en 11 Onvoorziene omstandigheden en Citeertitel

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.