Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwartewaterland

Beleidsregels Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten gemeente Zwartewaterland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwartewaterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten gemeente Zwartewaterland
CiteertitelBeleidsregels Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten gemeente Zwartewaterland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2015Onbekend

21-04-2015

Gemeenteblad 2015 - 42953

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten gemeente Zwartewaterland

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zwartewaterland;

Besluit,

gelet op de door de gemeenteraad van Zwartewaterland vastgestelde integrale beleidsnota ‘Kansen voor Cultuur 2015-2018’,

vast te stellen

 

de beleidsregels voor een Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten.

 

Op deze beleidsregels is de algemene subsidieverordening van de gemeente Zwartewaterland van toepassing. De beleidsregels zijn een aanvulling op de algemene subsidieverordening en hebben specifiek betrekking op het Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten.

 

Beschikbare financiële middelen

Voor eenmalige culturele activiteiten, die worden uitgevoerd binnen de gemeente Zwartewaterland, is op basis van de begroting 2015 t/m 2018 jaarlijks een bedrag van € 15.000,00 beschikbaar voor het Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten.

 

Bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders is op basis van de algemene subsidieverordening Zwartewaterland bevoegd met in achtneming van deze beleidsregels incidentele subsidies te verstrekken.

Het college heeft deze bevoegdheid voor subsidies tot een maximum van € 10.000,00 onder voorwaarden gemandateerd aan de eenheidsmanager Ontwikkeling.

 

Subsidieaanvraag

Een aanvraag om subsidie bestaat uit:

 • a.

  Een volledig ingevuld aanvraagformulier;

 • b.

  Een duidelijke omschrijving van de activiteit;

 • c.

  Een gespecificeerde begroting en dekkingsplan van de activiteit;

 • d.

  Indien nog niet bekend bij de gemeente, een afschrift van de oprichtingsakte of statuten.

   

Aanvraagtermijn

Aanvragen dienen minimaal 10 weken voor de activiteit plaatsvindt te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland.

 

Subsidiedoel

Voor subsidie kunnen in aanmerking komen openbare culturele en cultuurhistorische activiteiten die in de gemeente Zwartewaterland plaatsvinden, alsmede de uitgave van een boekwerk en/of ontwikkeling van digitale media over de cultuur(historie) binnen de gemeentegrenzen van Zwartewaterland. subsidie

 

Subsidievoorwaarden

Een subsidie kan slechts verleend worden, indien:

 • 1.

  Het een openbare activiteit betreft die de actieve (productieve en receptieve) deelname aan kunst- en cultuuruitingen door de inwoners in de gemeente bevordert;

 • 2.

  Er sprake is van een investering in kwaliteit. In het geval van nieuwe activiteiten moet worden aangetoond dat er gebruik gemaakt wordt van middelen die de kwaliteit en het publieksbereik van de activiteit bevorderen. Deze middelen kunnen instrumenten zijn als:

• deskundige begeleiding (in organisatie of uitvoering)

• goede faciliteiten

• deskundig (extern) advies

• verbetering van communicatie/PR

 

3.De activiteit voldoet aan één of een combinatie van de volgende voorwaarden:

• de activiteit geeft nieuwe impulsen en/of een nieuwe invulling aan het reguliere culturele aanbod in de gemeente Zwartewaterland;

• de activiteit ontwikkelt nieuwe nog niet bestaande culturele disciplines of activiteiten in de gemeente Zwartewaterland;

 • ·

  de activiteit bevordert de kennis en informatie over de geschiedenis en het cultureel erfgoed in de gemeente;

 • ·

  de activiteit levert een bijdrage aan het in stand houden en actualiseren van het lokale immaterieel erfgoed en de plaatselijke tradities en gebruiken;

   

 • 4.

  De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd is eenmalig en maakt geen deel uit van het jaarlijkse structureel gesubsidieerde activiteitenprogramma van uw organisatie;

 • 5.

  De aanvraag wordt gebruikt voor de aanschaf van materialen en/of instrumenten, tenzij kan worden aangetoond dat deze onmisbaar zijn voor de eenmalige culturele activiteit;

 • 6.

  De activiteit is voor een ieder toegankelijk;

 • 7.

  De activiteit vindt plaatst in de gemeente Zwartewaterland;

 • 8.

  Met de activiteit wordt niet het maken van winst beoogd.

 

Subsidie methodiek

 • ·

  De subsidie wordt verleend als bijdrage in de organisatiekosten van de activiteit. Van de aanvrager wordt verwacht dat deze in redelijke mate zelf bijdraagt in de organisatiekosten van de activiteit, bijvoorbeeld door een eigen bijdrage, inkomsten uit entree, sponsoring, fondsen, etc. Per subsidieaanvraag kan ten hoogste 50% van de ingediende begroting tot een bedrag van maximaal € 2.500,00 worden toegekend.

 • ·

  Een activiteit komt binnen de duur van de beleidsregel (2015 t/m 2018) slechts één keer in aanmerking voor subsidie.

 • ·

  Een organisatie kan binnen de duur van de beleidsregel wel meerdere aanvragen voor eenmalige activiteiten indienen, met een maximum van twee per jaar.

 • ·

  De subsidie is strikt incidenteel en wordt niet verleend voor structurele kosten zoals bijvoorbeeld exploitatiekosten of onderhoud van gebouwen.

 • ·

  Het college van burgemeester en wethouders behoudt zich het recht voor, binnen de duur van de beleidsregel, op basis van additionele advisering een deel van het fonds te reserveren voor deskundigheidsbevordering en advisering en ontwikkeling ten behoeven van het cultureel ondernemerschap.

 • ·

  Subsidies worden verleend voor zover het budget van het cultuurfonds dit toelaat, waarbij de subsidieverzoeken op volgorde van binnenkomst in behandeling worden genomen.

 

Subsidie voor de uitgave van een boek of ontwikkeling van digitale media

Naast de bovengenoemde subsidievoorwaarden gelden voor een subsidie in de uitgave van een boek, bijdrage aan ontwikkeling van een website of digitale applicaties, tevens de volgende voorwaarden:

 • 1.

  het onderwerp moet nadrukkelijk betrekking hebben op de materiële of immateriële cultuur(historie) van een stad, dorp, buurtschap of gemeenschap in de gemeente Zwartewaterland;

 • 2.

  de publicatie, website of webapplicatie is attractief en goed vormgegeven en gebruiksvriendelijk;

 • 3.

  voor publicaties moet worden aangetoond dat een commerciële of wetenschappelijke uitgave niet realiseerbaar is, doordat door onderwerp of doelgroep slechts een beperkte oplage mogelijk is;

 • 4.

  literaire fictie komt niet in aanmerking voor subsidie;

 • 5.

  de subsidievorm is uitsluitend een waarderingssubsidie, die ten hoogste € 750,00 kan bedragen, maar nooit meer dan 25% van de totale publicatie- en/of ontwikkelingskosten;

 • 6.

  onder digitale media verstaan we websites en webapplicaties die een bijdrage leveren aan de verspreiding van kennis en informatie over de plaatselijke geschiedenis, erfgoed en cultuur.

 

Subsidieplafond

De Raad heeft voor de duur van het cultuurbeleid in de periode 2015 t/m 2018, zoals dat is verwoord in de cultuurnota ‘Kansen voor Cultuur’, jaarlijks een bedrag van € 15.000,00 vastgesteld voor het Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten.

 

Wijze van aanvragen

Subsidies kunnen het hele jaar worden aangevraagd. De activiteit dient binnen 6 maanden na aanvraag te worden uitgevoerd. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, kan, na tijdige kennisgeving door de aanvrager, deze termijn met maximaal 6 maanden worden verlengd. Indien een activiteit niet binnen een jaar na aanvraag is uitgevoerd dient de subsidie te worden terugbetaald. De aanvraag dient bijtijds, maar uiterlijk 10 weken voor aanvang van de activiteit te worden ingediend. Voor de aanvraag dient gebruik gemaakt te worden van het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

 

Subsidieverlening

Het college van burgemeester en wethouders binnen 8 weken na ontvangst de subsidieaanvraag. De subsidie wordt door middel van verlening en vaststelling (ineens) overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht verstrekt. Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten minder subsidie toe te kennen dan het gevraagde bedrag.

 

Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze beleidsregels.

 

Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels voor het Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en treden in werking op 1 mei 2015;

 • 2.

  De beleidsregels zijn een aanvulling op het structurele subsidiebeleid, zoals dat is opgenomen in de cultuurnota ‘Kansen voor Cultuur’ en zijn geldig voor de door de raad vastgestelde beleidsperiode. Deze periode sluit op 31 december 2018.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland op 21 april 2015.

 

Secretaris, Burgemeester,

J.Dijkstra ing. E.J.Bilder

 

 

 

Uitleg beleidsregels Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten gemeente Zwartewaterland

 

Subsidiëring Culturele Activiteiten

Bij de gemeente Zwartewaterland kan subsidie worden aangevraagd voor bijzondere culturele activiteiten. De aanvragen worden beoordeeld door de beleidsmedewerker Cultuur en na afstemming met de wethouder Cultuur vastgesteld.

 

Aanleiding

De gemeente wil het cultureel ondernemerschap en het nemen van nieuwe initiatieven en het organiseren van culturele activiteiten stimuleren. In de cultuurnota ‘Kansen voor Cultuur’ is geconstateerd, dat daartoe binnen de bestaande structurele subsidieregelingen geen mogelijkheden bestaan. Met het Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten kan worden geanticipeerd op ontwikkelingen die zich voordoen in de culturele sector. De financiële impuls kan bijdragen aan de realisatie van nieuwe initiatieven en ideeën of de kwaliteitsverbetering binnen een bestaande activiteit.

 

Subsidie incidentele culturele activiteiten

In Zwartewaterland gevestigde stichtingen of verenigingen voor amateurkunst, cultuur, beeldende kunst, erfgoed en geschiedenis kunnen een beroep doen op de subsidieregeling. Organisaties die een structureel gemeentelijk subsidie ontvangen, komen slechts in aanmerking voor subsidie, indien de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd, buiten het gebruikelijke jaarlijkse activiteitenprogramma van de organisatie valt. Subsidie voor de uitgave van een boek valt eveneens binnen deze regeling.

 

Voorwaarden

Voor activiteiten binnen deze regeling gelden de navolgende voorwaarden:

 • 1.

  Het betreft een openbare activiteit die de actieve (productieve en receptieve) deelname aan kunst- en cultuuruitingen door de inwoners in de gemeente bevordert;

 • 2.

  Er is sprake van een investering in kwaliteit. In het geval van nieuwe activiteiten moet worden aangetoond dat er gebruik gemaakt wordt van middelen die de kwaliteit en het publieksbereik van de activiteit bevorderen. Deze middelen kunnen instrumenten zijn als:

• deskundige begeleiding (in organisatie of uitvoering)

• goede faciliteiten

• deskundig (extern) advies

• verbetering van de communicatie/PR

 

 • 3.

  De activiteit dient te voldoen aan één of een combinatie van de volgende voorwaarden:

• de activiteit geeft nieuwe impulsen en/of een nieuwe invulling aan het reguliere culturele aanbod in de gemeente Zwartewaterland;

• de activiteit ontwikkelt nieuwe nog niet bestaande culturele disciplines of activiteiten in de gemeente Zwartewaterland;

. de activiteit bevordert de kennis en informatie over de geschiedenis en het cultureel erfgoed in de gemeente;

. de activiteit levert een bijdrage aan het in stand houden en actualiseren van het lokale immaterieel erfgoed en de plaatselijke tradities en gebruiken.

 • 4.

  De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd is eenmalig en maakt geen deel uit van het jaarlijkse structureel gesubsidieerde activiteitenprogramma van uw organisatie;

 • 5.

  De aanvraag kan niet worden gebruikt voor de aanschaf van materialen en/of instrumenten, tenzij kan worden aangetoond dat deze onmisbaar zijn voor de eenmalige culturele activiteit.

 • 6.

  De activiteit is voor een ieder vrij toegankelijk;

 • 6.

  De activiteit dient in de gemeente Zwartewaterland plaats te vinden;

 • 7.

  Met de activiteit wordt niet het maken van winst beoogd.

 

Wie kan subsidie aanvragen

In de gemeente Zwartewaterland gevestigde culturele en cultuurhistorische verenigingen en stichtingen, die activiteiten organiseren die in de gemeente Zwartewaterland plaats vinden. Subsidie wordt in principe niet verstrekt aan privé-personen, maar uitsluitend aan rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen. Indien een aanvragende instelling reeds een structureel subsidie ontvangt, komen alleen die activiteiten in aanmerking die buiten het gebruikelijke jaarlijkse activiteitenprogramma vallen.

 

Subsidie in welke kosten

Subsidie wordt verleend als bijdrage in de organisatiekosten van de activiteit. Van de aanvrager wordt verwacht dat deze in redelijke mate, tenminste 50%, zelf bijdraagt in de organisatiekosten van de activiteit, bijvoorbeeld door inkomsten uit entree, eigen bijdrage, sponsoring, fondsen e.d.

Subsidie wordt niet verleend in structurele kosten als exploitatie. Wel is een éénmalige financiële bijdrage mogelijk voor bijvoorbeeld de aanschaf van benodigde faciliteiten. Subsidies worden verleend voor zover het budget van het Fonds dit toelaat.

 

Subsidie aanvragen

Subsidies kunnen het hele jaar door worden aangevraagd, maar de activiteit dient binnen 6 maanden na aanvraag te worden uitgevoerd. Deze termijn kan met maximaal 6 maanden worden verlengd. De activiteit dient binnen een jaar na aanvraag te hebben plaatst gevonden, anders dient het (voorschot) op de subsidie te worden terugbetaald. De aanvraag dient bijtijds, maar uiterlijk 10 weken voor aanvang van de activiteit te worden ingediend. Voor de aanvraag dient gebruik gemaakt te worden van het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

 

Procedure

 • 1.

  De subsidieaanvraag dient uiterlijk 10 weken voor aanvang van de activiteit te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders door middel van een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

 • 2.

  De afdeling Ontwikkeling bevestigt de ontvangst van de subsidieaanvraag. In de ontvangstbevestiging worden nadere mededelingen gedaan met betrekking tot de procedure.

 • 3.

  De beleidsmedewerker cultuur kan, indien dit nodig wordt geacht, voor een beter inzicht in de aanvraag een nadere toelichting op de verstrekte gegevens dan wel om andere gegevens verzoeken;

 • 4.

  De beleidsmedewerker cultuur beoordeelt de aanvragen en weegt deze op basis van de hiervoor genoemde criteria en stemt dit af met de portefeuillehouder Cultuur;

 • 5.

  Het college van burgemeester en wethouders krijgt halfjaarlijks een voortgangsrapportage van de aanvragen en toekenningen uit het Fonds;

 • 6.

  Na besluitvorming krijgen de aanvragers een beschikking toegestuurd;

 • 7.

  Tegen het definitieve besluit kan de aanvrager binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten;

 • 7.

  Op grond van artikel 16 van de Algemene Subsidieverordening Zwartewaterland zijn subsidies tot € 10.000,- vrijgesteld van verantwoording. De subsidieverlening is ook de subsidievaststelling.

 

Aanvraagformulieren

De aanvraagformulieren zijn op te vragen bij de beleidsambtenaar Cultuur of als pdf-bestand te downloaden via de website van de gemeente Zwartewaterland: www.zwartewaterland.nl