Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwartewaterland

Beleidsregels Ketenbeleid van de gemeente Zwartewaterland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwartewaterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Ketenbeleid van de gemeente Zwartewaterland
CiteertitelBeleidsregels Ketenbeleid van de gemeente Zwartewaterland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Drank- en Horecawet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-2016Nieuwe regeling

02-02-2016

Gemeenteblad 2016 - 64142

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Ketenbeleid van de gemeente Zwartewaterland

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Keet: een ontmoetingsplek op een privéterrein en is opgezet voor en door jongeren, die daar structureel één of meer keer per week samenkomen voor de gezelligheid.

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1.

  De keet bevindt zich op privéterrein (bij woning, boerderij of bedrijf) en is speciaal voor het doeleinde keetbezoek neergezet.

 • 2.

  De keet is bedoeld voor keetbezoek en dit blijkt uit de inrichting van het bouwwerk. Criterium is de keet heeft de uitstraling van een ontmoetingsplek.

 • 3.

  De eigenaar van een perceel met een keet naast een bedrijfspand of agrarisch bedrijf vraagt jaarlijks een gedoogbesluit aan om een keet te mogen plaatsen en aanwezig te hebben.

 • 4.

  De eigenaar van een perceel met een keet naast een bedrijfspand of agrarisch bedrijf dient voorgaand aan de ingebruikname van een jongerenkeet een gedoogbesluit aan te vragen. De perceeleigenaar, de ouders van de bezoekende jeugd en de jongeren worden tijdens een gesprek geïnformeerd over deze beleidsregels. Bij dit gesprek is ook het koppel en een voorlichter van de verslavingszorg (zoals Stichting Voorkom! of Tactus) aanwezig . Het koppel, bestaande uit de ambulant jongerenwerker en de wijk-/jeugdagent, en de gemeente ontvangen tijdens dit gesprek een lijst met de jongeren die verantwoordelijk zijn voor de keet en het voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in dit artikel. Het betreft 2 of 3 jongeren waarvan de naam, adres, email en 06 nummer bekend zijn bij het koppel en de gemeente.

 • 5.

  Iedere keet houdt een ledenlijst bij, de 2 of 3 jongeren die verantwoordelijk zijn voor de keet jongeren maken deze lijst. Hierop staat vermeld naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, handtekening ouder(s) van de betreffende bezoekers van de keet.

 • 6.

  De jongerengroep in de keet bestaat uit maximaal 30 personen. De keet heeft een besloten karakter. Dit betekent dat tussen de bezoekers in de keet een onderlinge duidelijke en min of meer duurzame band bestaat. De keet is niet toegankelijk voor derden.

 • 7.

  Er is geen sprake van alcoholverkoop (bedrijfsmatige uitoefening van het horecabedrijf DHW) in de keet.

 • 8.

  De keet moet voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften. Voorafgaand aan in gebruik neming vindt controle hierop plaats door de brandweer in aanwezigheid van de perceeleigenaar en de jongeren die verantwoordelijk zijn voor de keet.

 • 9.

  De ouders van de keetbezoekers worden door de gemeente uitgenodigd voor bijeenkomsten in het kader van preventie (o.a. Puberbrein) die in het uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhavingsplan zijn geformuleerd. De ledenlijst die elke keet moet bijhouden wordt hiervoor gebruikt.

 • 10.

  De keet staat open voor politie en jongerenwerk (het koppel). In dit kader bezoeken beide partijen regelmatig de keten. Iedere 6 weken rapporteert het koppel richting de gemeente over de situatie rondom de keten. Indien nodig worden afspraken gemaakt met de eigenaren en de gebruikers over gewenste aanpassingen om aan de beleidsregels zoals genoemd in dit artikel te voldoen.

 • 11.

  De activiteiten in de keet mogen voor anderen geen overlast of hinder geven (voor geluidsoverlast gelden de normen van de milieuwetgeving). De houder van dit besluit is hiervoor verantwoordelijk. Gelet op artikel 252 van het wetboek van Strafrecht wordt de houder van dit besluit ook geacht toezicht te houden op de alcoholverstrekking in de keet.

Artikel 3

Indien er niet voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 2, vervalt de toestemming voor het gebruik van de keet (na een waarschuwing met hersteltermijn). Toestemming voor het gebruik van de keet geven wij niet opnieuw af.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit beleid treedt in werking op de dag van bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Dit beleid wordt aangehaald als “Beleidsregels jongerenketen gemeente Zwartewaterland”.

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Zwartewaterland in de vergadering d.d. 2 februari 2016

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,

de secretaris, de burgemeester,

J.Dijkstra ing. E.J.Bilder