Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Bomenverordening gemeente Zwijndrecht 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBomenverordening gemeente Zwijndrecht 2011
CiteertitelBomenverordening gemeente Zwijndrecht 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2012Onbekend

20-12-2011

Stadsnieuws, 2012-02-01

2011-10424 herzien III

Tekst van de regeling

Intitulé

Bomenverordening gemeente Zwijndrecht 2011

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze afdeling wordt verstaan onder:

  • a.

   houtopstand: hakhout, één houtwal of een of meer bomen met een stamomtrek van meer dan 31 cm of een doorsnede van meer dan 10 cm op 130 cm. boven het maaiveld; 

  • b.

   hakhout: een of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen;

  • c.

   omgevingsvergunning: de vergunning die wordt verleend in het kader van deze verordening voor de activiteit vellen.

 • 2.

  In deze afdeling wordt onder vellen ook verstaan: rooien, met inbegrip van verplanten, en ook het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand tot gevolg kunnen hebben.

Artikel 2 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag houtopstand te vellen of te doen vellen.

 • 2.

  Dit verbod geldt niet voor:

  • a.

   wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide voor zover bestaande uit niet-geknotte populieren of wilgen;

  • b.

   houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld;

  • c.

   houtopstand die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde bosbouwondernemingen en gelegen is buiten een bebouwde kom, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die

   ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are;

   ofwel bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het totale aantal rijen.

  • d.

   houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving of last van het college van burgemeester en wethouders, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 3.

  • e.

   houtopstand die dood is.

 • 3.

  De omgevingsvergunning kan worden geweigerd op grond van:

  • a.

   de natuurwaarde van de houtopstand;

  • b.

   de landschappelijke waarde van de houtopstand;

  • c.

   de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;

  • d.

   de beeldbepalende waarde van de houtopstand;

  • e.

   de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;

  • f.

   de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

 • 4.

  Houtopstand  mag niet geveld  worden in het broedseizoen (15 maart t/m15 juli), tenzij de houtopstand moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of dat de houtopstand een direct gevaar vormt voor de directe leefomgeving.

Artikel 3 Bijzondere voorschriften omgevingsvergunning

 • 1.

  Tot de aan de omgevingsvergunning te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen, waaronder een goedgekeurd compensatieplan, moet worden herplant. 

 • 2.

  Wordt een voorschrift, zoals bedoeld in het eerste lid, gegeven, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze niet-geslaagde beplanting moet worden vervangen.

Artikel 4 Toezichthouders

Het bevoegd gezag kan toezichthouders aanwijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.

Artikel 5 Citeertitel

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de Bomenverordening gemeente Zwijndrecht 2011.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 3.

  Op dat tijdstip wordt de Bomenverordening 1999, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 30 september 1999, ingetrokken.