Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Reglement Burgerlijke Stand Zwijndrecht 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Burgerlijke Stand Zwijndrecht 2015
CiteertitelReglement Burgerlijke Stand 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit Burgerlijke Stand 1994

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-12-2015Nieuwe regeling

10-11-2015

Gemeenteblad, 02-12-2015

BW 2015-13348

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Burgerlijke Stand Zwijndrecht 2015

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek; 

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994; 

 • c.

  ambtenaar burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Zwijndrecht als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders; 

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Zwijndrecht of een ambtenaar in dienst bij een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is maar als zodanig is benoemd door het college van burgemeester en wethouders; 

 • e.

  gemeentehuis: alle locaties die conform artikel 5 van dit reglement door of namens burgemeester en wethouders zijn aangewezen als trouwlocatie. Deze bevoegdheid kan worden gemandateerd aan het hoofd van de burgerlijke stand ; 

 • f.

  verbintenis: een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk; 

 • g.

  ceremoniële verbintenis: een ceremoniële herbevestiging van een bestaande verbintenis.

Artikel 2 (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan de ambtenaar die werkzaam is bij de burgerlijke stand benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 2.

  Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand is twee. 

 • 3.

  Het college kan tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   personen voor het gebruikelijk voltrekken van huwelijken, partnerschapsregistraties of ceremoniële verbintenissen, alsmede het omzetten van een partnerschapsregistratie in een huwelijk;

  • b.

   personen die reeds in dienst zijn bij een andere gemeente als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en daartoe als zodanig benoemd en beëdigd zijn;

  • c.

   leden van het college van burgemeester en wethouders;

  • d.

   leden van de gemeenteraad.

 • 4.

  De bevoegdheid bedoeld in artikel 2, lid 1 en lid 3 kan door het college gemandateerd worden aan het hoofd van de burgerlijke stand.

Artikel 3 Benoeming

 • 1.

  De benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand, als bedoeld in artikel 2 lid 1 onder a, geschiedt voor de periode die gelijk is aan de periode dat de betrokken ambtenaar zijn of haar werkzaamheden uitoefent voor de burgerlijke stand.

 • 2.

  De benoeming tot (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, als bedoeld in artikel 2 lid 3 onder a en b, geschiedt voor de periode of voor slechts de dag die genoemd wordt in het benoemingsbesluit.

 • 3.

  De benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, als bedoeld in artikel 2 lid 3 onder c en d, geschiedt voor de periode die gelijk is aan de periode dat de betrokken persoon lid is van

  • a.

   het college van burgemeester en wethouders;

  • b.

   de gemeenteraad.

Artikel 4 Vergoeding

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals genoemd in artikel 2, lid 3 onder a, ontvangt voor ieder voltrokken huwelijk of partnerschapsregistratie of omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk, een vergoeding conform de Rechtspositieregeling voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand Zwijndrecht.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zoals genoemd in artikel 2, lid 3 onder b, c en d ontvangt geen vergoeding voor het voltrekken van een huwelijk, een partnerschapsregistratie of omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk.

Artikel 5 Locatie

 • 1.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand verricht zijn of haar wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen een locatie als gemeentehuis aanwijzen voor het vastleggen van een verbintenis.

 • 3.

  Het eenmalig benoemen van een locatie is gemandateerd aan het hoofd van de burgerlijke stand.

Artikel 6 Voorwaarden voor aanwijzing van een locatie als gemeentehuis

 • 1.

  Een verzoek om aanwijzing van een locatie als gemeentehuis, die niet genoemd is in het Aanwijzingsbesluit huwelijkslocaties 2015, kan schriftelijk (uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de verbintenis) gedaan worden aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De locatie is voor iedereen toegankelijk, bereikbaar en niet in strijd met de openbare orde, veiligheid en de goede zeden.

 • 3.

  Aanvullende voorwaarden kunnen worden opgenomen in het Aanwijzingsbesluit huwelijkslocaties 2015

Artikel 7 Huwelijksvoltrekking, partnerschapsregistratie, omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk, ceremoniële verbintenis

 

 • 1.

  Onverminderd wat daarover in de wet is bepaald, wordt tweemaal per week de gelegenheid gegeven om kosteloos een huwelijk te voltrekken, een partnerschap te registreren of een partnerschapsregistratie om te zetten in een huwelijk.

 • 2.

  Het kosteloos voltrekken van een huwelijk, de kosteloze partnerschapsregistratie of de kosteloze omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk vindt plaats op maandagmorgen om 09.00 uur en om 09.15 uur in de trouwkamer van het gemeentehuis. Deze verbintenissen worden gesloten door de ambtenaar van de burgerlijke stand, hebben een sober karakter en duren maximaal 15 minuten. De trouwkamer biedt ruimte voor ongeveer 10 personen.

 • 3.

  Het voltrekken van een huwelijk, een partnerschapsregistratie of een omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk voor laag tarief vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur in de trouwkamer van het gemeentehuis. Deze verbintenissen worden gesloten door de ambtenaar van de burgerlijke stand, hebben een sober karakter en duren maximaal 15 minuten. De trouwkamer biedt ruimte voor ongeveer 10 personen.

 • 4.

  Een huwelijk, een partnerschapsregistratie, een omzetting van een partnerschap in een huwelijk of een ceremoniële verbintenis voor normaal tarief of hoog tarief wordt voltrokken door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand naar keuze. Deze verbintenissen worden gesloten in de trouwzaal van het gemeentehuis of op een als gemeentehuis aangewezen locatie in de gemeente Zwijndrecht en duren maximaal 45 minuten.

 • 5.

  De kosten van de verbintenissen zijn opgenomen in de legesverordening gemeente Zwijndrecht.

Artikel 8 Leiding van dienst

Het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel is belast met de leiding van de burgerlijke stand en draagt zorg voor de verdeling van de werkzaamheden van de (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand.

Artikel 9 Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is geopend op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en op woensdag van 13.00 uur tot 20.00 uur.

 • 2.

  Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten op erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3, eerste lid van de Algemene Termijnenwet en op overige door het college aan te wijzen dagen en uren. In bijzondere gevallen kan het college besluiten om van de openingstijden af te wijken.

 • 3.

  Verbintenissen, genoemd in artikel 7 lid 4, kunnen in het gemeentehuis voltrokken worden op maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 • 4.

  Verbintenissen, genoemd in artikel 7 lid 4, kunnen op locatie voltrokken worden op maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 22.00 uur.

 • 5.

  In bijzondere en spoedeisende gevallen kan het hoofd burgerlijke stand besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Burgerlijke Stand 2015.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking de dag nadat het bekend is gemaakt op de gebruikelijke wijze. Hierbij wordt het Reglement Burgerlijke Stand van 14 januari 2011 tegelijktijdig ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op d.d. 10 november 2015

drs. D.J. Schrijer, H. van Beelen

burgemeester, gemeentesecretaris,