Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Beleidsregel Bed & Breakfast 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Bed & Breakfast 2011
CiteertitelBeleidsregel Bed & Breakfast 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel beschrijft de voorwaarden voor de realisering van een Bed & Breakfast

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 2:12 lid 1 sub a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 2. Artikel 4 lid 9 van bijlage II Besluit Omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-2011nieuw

12-07-2011

De Peperbus van 3 augustus 2011

cb 2011-07.12

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Bed & Breakfast 2011

 

 

Beleidsregel Bed & Breakfast 2011

Het zal een overbruggingsperiode nemen om alle bestemmingsplannen aan te passen en de mogelijkheid van een binnenplanse afwijking in de bestemmingsplannen op te nemen. Deze beleidsregel geeft uitwerking aan de bevoegdheid van het College voor het verlenen van een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Binnen de bebouwde kom is de afwijkingsbevoegdheid gebaseerd op artikel 4 lid 9 in bijlage 2 van het Besluit Omgevingsrecht dat weer een uitwerking is van artikel 2:12 lid 1 sub a onder 2 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo). Voor het buitengebied is dit een uitwerking van artikel 2:12, lid 1 sub a onder 3 van de Wabo. Met deze beleidsregel wordt aangegeven aan welke voorwaarden bij realisering van een B&B moet worden voldaan wil het college van burgemeester en wethouder bij het verlenen van de daarvoor benodigde omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Bed & Breakfast: een ruimte in of direct bij de hoofdwoning, waar gasten voor een beperkte periode verblijven en het ontbijt wordt geserveerd door de hoofdbewoner van het pand.

 • 2.

  Hoofdverblijf: de woning waar de hoofdbewoner van het perceel woont en verblijft.

 • 3.

  Bijgebouw: een gebouw in de directe omgeving van het hoofdverblijf.

 • 4.

  Erf: woonvlak direct bij de hoofdwoning en in het bestemmingsplan als zodanig aangemerkt.

 • 5.

  Tuin: deel van het perceel dat verder van de hoofdwoning ligt en in het bestemmingsplan als zodanig wordt aangemerkt.

 • 6.

  Binnenstad van Zwolle: gebied binnen de buitenste stadsgrachten van Zwolle (conform de grenzen van het huidig geldende bestemmingsplan “Beschermd Stadsgericht”.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  In de binnenstad van Zwolle blijft het bestemmingsplan “Beschermd Stadsgezicht” van toepassing.

 • 2.

  Voor de rest van de bebouwde kom van Zwolle (dus buiten de binnenstad), kan een afwijking op het bestemmingsplan worden aangevraagd conform de voorschriften in deze beleidsregel.

 • 3.

  In het buitengebied van Zwolle is in de bestemmingsplannen tot op heden geen mogelijkheid tot binnenplanse afwijking voor B&B opgenomen. Er wordt wel gewerkt aan een bestemmingsplan dat dit mogelijk maakt. Hier is een B&B voor een korte periode dus alleen mogelijk middels een (project)omgevingsvergunning. Voor de beoordeling zullen de voorschriften uit deze beleidsregel worden gehanteerd.

Artikel 3 Voorbij verlenen van een omgevingsvergunningaanvraag voor een B&B voorziening

 • 1.

  degene die B&B activiteiten uitvoert moet tevens de (hoofd)bewoner van het pand zijn,

 • 2.

  er mag voor de B&B niet meer dan 30% van de brutovloeroppervlakte van het pand worden gebruikt (inclusief de vloeroppervlakte van de bijgebouwen op het erf) met oppervlakte van maximaal 75 m²,

 • 3.

  er is alleen een gezamenlijke pantry toegestaan; er mag geen keuken aanwezig zijn in een kamer of zelfstandig gastenverblijf.

 • 4.

  Ter beoordeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning vindt een belangenafweging plaats waarbij wordt bezien (a) de mate waarin de belangen van de gebruikers of eigenaren van de aanliggende gronden en nabijgelegen woningen en bedrijven worden geschaad (b) de mate waarin afbreuk wordt gedaan aan het woon- , werk- en leefmilieu. Parkeerdruk wordt meegenomen in de belangenafweging.

Artikel 4 Voorschriften uit andere wet- en regelgeving

De exploitant van de B&B-voorziening is gehouden aan alle andere relevante landelijke wetgeving en gemeentelijk regels te voldoen.

Artikel 5 Vergunningaanvraag

Een aanvraag voor een afwijking om een B&B te starten dient te worden ingediend via www.omgevingsloket.nl.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikelgewijze toelichting op beleidsregel Bed & Breakfast 2011

Artikel 1 Begripsbepaling

Deze bepaling spreekt voor zich.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Op korte termijn zijn niet alle bestemmingsplannen aangepast. Gedurende een beperkte periode is dan ook sprake van rechtsongelijkheid. Dit artikel geeft aan welke regelgeving op korte termijn nog van kracht is.

Artikel 3 Voorschriften Bed & Breakfast

Enige regulering van functies in de stad is noodzakelijk om overlast te voorkomen. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de aanvullende regels uit dit artikel als regels opgenomen om de overlast te beperken.

Artikel 4 Voorschriften uit andere wet- en regelgeving

De initiatiefnemer en exploitant van een B&B zal zich moeten houden aan de landelijke wetgeving en Gemeentelijke regels, die van toepassing zijn. Zonder uitputtend te zijn, wijzen wij op de volgende wetgeving cq. regels:

 • ·

  Bouwbesluit 2003

 • ·

  Gebruiksbesluit

 • ·

  Wabo

 • ·

  Wet milieubeheer

 • ·

  Algemene Plaatselijke Verordening

 • ·

  Gemeentelijk Reclamebeleid

Deze regels zijn algemeen geldend voor iedere sector in Nederland en dus ook van toepassing op B&B. Er zal op deze regels worden gehandhaafd. Meer informatie over deze wetgeving is o.a. te vinden op www.vrom.nl of www.zwolle.nl. Ook kunt u contact opnemen met de Afdeling Toezicht & Handhaving van de Gemeente Zwolle of de brandweer.

Artikel 5 Vergunningaanvraag

Bij plannen voor de bouw van een woning, verbouwing, of start van een B&B zij verschillende vergunningen vereist. De Rijksoverheid wil het zo makkelijk mogelijk maken deze aan te vragen. Dit scheelt burgers en bedrijven tijd en geld. De Rijksoverheid heeft daarom de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning (Wabo). Een aanvraag voor de Wabo kan worden ingediend bij www.omgevingsloket.nl.