Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Regeling taken en bevoegdheden functionaris gegevensbescherming Gemeente Zwolle

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling taken en bevoegdheden functionaris gegevensbescherming Gemeente Zwolle
CiteertitelRegeling taken en bevoegdheden functionaris gegevensbescherming Gemeente Zwolle
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. de functionaris gegevensbescherming Gemeente Zwolle

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet bescherming persoonsgegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2005Nieuwe regeling

06-09-2005

De Peperbus 14/09/2005

cb2005-09.06

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling taken en bevoegdheden functionaris gegevensbescherming Gemeente Zwolle

 

 

Regeling taken en bevoegdheden functionaris gegevensbescherming gemeente Zwolle

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  WBP: Wet bescherming persoonsgegevens;

 • b.

  FG: De Functionaris Gegevensbescherming als bedoeld in artikel 62 van de WBP;

 • c.

  Verantwoordelijke: het (bestuurs)orgaan dat het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt;

 • d.

  telewerken: het verrichten van de reguliere arbeid in de eigen woning met behulp van elektronische apparatuur.

Artikel 2
 • 1.

  Binnen de gemeente Zwolle is een FG als bedoeld in artikel 62 van de WBP;

 • 2.

  De FG heeft naast het houden van toezicht als bedoeld in artikel 64 van de WBP in ieder geval tot taak:

  • a.

   Het toezicht houden op en de coördinatie van de verwerking van wijzigingen in bestaande verwerkingen en aanleggen van nieuwe verwerkingen met persoonsgegevens;

  • b.

   Het geven van voorlichting en advies over de toepassing van de WBP en over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de gemeente Zwolle;

  • c.

   Het bijeenroepen van de werkgroep WBP, zo vaak als nodig;

  • d.

   Het inrichten en onderhouden van het register als bedoeld in artikel 6 van dit besluit;

  • e.

   Het jaarlijks opstellen van een verslag van zijn werkzaamheden. Dit verslag wordt gezonden aan de verantwoordelijke;

 • 3.

  De in de artikelen 6, 7, 1e lid, 8, 6e tot en met 10e lid, 9, 2e lid, 10, 11, 12, 13 en 14 van de regeling "Bescherming Persoonsgegevens gemeente Zwolle" genoemde taken worden geacht tevens onderdeel uit te maken van de regeling "Taken en bevoegdheden functionaris gegevensbescherming".

Artikel 3

De FG maakt van de bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 4 tot en met 6 slechts gebruik voor zover dit redelijkerwijs voor de uitoefening van de taak noodzakelijk is.

Artikel 4
 • 1.

  De FG is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats in de gebouwen op de terreinen die bij de gemeente in gebruik zijn en waar persoonsgegevens worden verwerkt te betreden;

 • 2.

  Indien er sprake is van telewerken, wordt de woning slechts betreden met toestemming van de werknemer-bewoner;

 • 3.

  Hij is bevoegd zich te laten vergezellen door personen die daartoe door hem zijn aangewezen.

Artikel 5

De FG is bevoegd inlichtingen te vorderen van een ieder die onder gezag van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester werkzaam is of overeenkomstig artikel 9 van de Regeling Bescherming persoonsgegevens gemeente Zwolle persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6
 • 1.

  De FG is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden waarin persoonsgegevens zijn verwerkt.

 • 2.

  Hij is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken.

 • 3.

  Indien het maken van kopieën niet ter plekke kan gebeuren, is hij bevoegd de gegevens en bescheiden voor maximaal één dag mee te nemen.

Artikel 7  

ien de medewerking voor het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in artikel 5 en het verzoek tot inzage als bedoeld in artikel 6 wordt geweigerd, kan het college van burgemeester en wethouders, op een met redenen omkleed verzoek van de FG, toestemming verlenen zelfstandig de nodige inlichtingen te verzamelen dan wel de persoonsgegevens in te zien;

Het college van burgemeester en wethouders wordt zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de uitkomsten van dit onderzoek.

Artikel 8  

De FG is bevoegd opdracht te geven tot vernietiging van persoonsgegevens, waarvan de bewaartermijn als bedoeld in artikel 11 van de regeling  "Bescherming persoonsgegevens gemeente Zwolle", is overschreden.

Artikel 9  

Een ieder, die werkzaam is onder het gezag van de verantwoordelijke of op grond van een overeenkomst als bedoeld in artikel 9 van de regeling "Bescherming persoonsgegevens gemeente Zwolle", is verplicht aan de FG medewerking te verlenen, die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.

Artikel 10  

De FG is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem op grond van een klacht of een verzoek van betrokkene is bekend geworden, tenzij betrokkene in bekendmaking toestemt.

Artikel 11  

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2005.

Artikel 12  

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling taken en bevoegdheden functionaris gegevensbescherming gemeente Zwolle"

Toelichting regeling taenk en bevoegdheden functionaris gegevensbescherming gemeente Zwolle

Artikel 1

Hier worden begripsomschrijvingen aangegeven, welke aansluiten bij de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 2

Hier wordt de functionaris gegevensbescherming ingesteld met de daaraan gekoppelde taken en bevoegdheden. Daar in de "Regeling Bescherming Persoonsgegevens gemeente Zwolle” verschillende taken en werkzaamheden zijn opgenomen is voor de duidelijkheid maakt dit onderdeel deel uit van deze regeling. Beide regelingen zijn niet los van elkaar te zien.

Artikel 3

In deze regeling zijn vrij zware bevoegdheden richting organisatie opgenomen. Het "geschut" moet niet zwaarder zijn dan de situatie vereist. Gekozen is derhalve voor eenvoud om het doel te bereiken. Gelukt dit niet, dan wordt teruggevallen op de gegeven (zwaardere) bevoegdheden. Op deze wijze wordt de vrijblijvendheid vanuit de organisatie tenietgedaan.

Opname van de artikelen 3, 4, 5, 6 en 9 is verplicht ingevolge artikel 64 van de WBP. Hierin wordt verwezen naar het bepaalde in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4 tot en met 6

In deze artikelen komt het zelfstandig en actief handelen van de FG tot uitdrukking. De medewerking van de organisatie blijft echter nodig.

Artikel 7

Mocht iemand categorisch weigeren om inlichtingen te verstrekken, dan kan met behulp van een bestuurlijke beslissing medewerking worden afgedwongen. Het college van burgemeester en wethouders wordt op de hoogte gebracht van de uitkomst van het onderzoek.

Artikel 8

Dit artikel geeft de FG de bevoegdheid de bewaartermijnen te toetsen. Enerzijds is dit nodig om te bepalen of de bestanden onder het Vrijstellingsbesluit vallen, anderzijds om te voorkomen dat bestanden onnodig bewaard blijven. Dit laatste komt zowel de fysieke als de digitale ruimte ten goede.

Artikel 9

De tekst spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 10

Het betreft hier de geheimhoudingsplicht zoals deze in de WBP is vastgelegd.

Artikel 11 en 12

De tekst spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting.