Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Rechtspositieregeling voor de (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand van de Gemeente Zwolle

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtspositieregeling voor de (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand van de Gemeente Zwolle
CiteertitelRechtspositieregeling voor de (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand van de Gemeente Zwolle
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAdministratie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. de rechtspositie van de abmbtenaar van de burgerlijke stand

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reglement burgerlijke stand (verordening 2.1.2)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-201001-01-2010Nieuwe regeling

05-01-2010

De Peperbus 03/03/2010

cb 2010-01.05

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtspositieregeling voor de (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand van de Gemeente Zwolle

 

 

Rechtspositieregeling voor de (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Zwolle

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

 • a.

  buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Reglement Burgerlijke Stand;

 • b.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: de bezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Reglement Burgerlijke Stand;

 • c.

  CAR/LAR: de Collectieve en Lokale arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Zwolle.

Artikel 2 Aanstelling

 • 1.

  Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

 • 2.

  Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

 • 3.

  Artikel 2.2 van de CAR/LAR (onderzoek naar de geschiktheid en bekwaamheid) is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Bezoldiging

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, belast met het voltrekken van huwelijken/ geregistreerde partnerschappen, ontvangt een bezoldiging in de vorm van een vergoeding voor elke voltrekking van een huwelijk/geregistreerd partnerschap of gelijkwaardige voltrekking van meer dan één huwelijk/geregistreerd partnerschap.

  Deze bezoldiging bedraagt:

  • a.

   voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap op maandag tot en met vrijdag, voltrokken tussen 09.00 uur en 17.00 uur: 2% van het (bruto) bedrag per maand, behorend bij salarisschaal 12, anciënniteit 4 naar boven afgerond op hele euro’s. Dit bedrag is inclusief vakantietoelage, eindejaarsuitkering en compensatie voor het niet genieten van vakantieverlof;

  • b.

   voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap op maandag tot en met vrijdag, voltrokken voor 09.00 uur of na 17.00 uur: de vergoeding genoemd onder a, vermeerderd met 75%;

  • c.

   voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap op zaterdag voltrokken: de vergoeding genoemd onder a, vermeerderd met 100%;

  • d.

   voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap op zondag of feestdag voltrokken: de vergoeding genoemd onder a, vermeerderd met 100%. Onder feestdag wordt verstaan: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, beide Kerstdagen, Bevrijdingsdag (5 mei) en de dag waarop de verjaardag van de koning(in) wordt gevierd;

  • e.

   voor een wegens omstandigheden (met uitzondering van de in artikel 4 geregelde situatie van ziekte van de ambtenaar zelf) niet voltrokken huwelijk/ geregistreerd partnerschap, waarvoor de betrokken ambtenaar wel alle voorbereidingen heeft verricht: 75% van de vergoeding, zoals genoemd onder a;

  • f.

   ingeval een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand op of na 1 juli 2008 een kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap voltrekt als bedoeld in artikel 9, lid 2 onder b, juncto artikel 4 Reglement Burgerlijke Stand: 50% van de vergoeding, zoals genoemd onder a.

 • 2.

  Alleen de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand die buiten zijn feitelijke arbeidsduur als aangestelde medewerker van de Gemeente Zwolle voor die dag een huwelijk/geregistreerd partnerschap voltrekt, ontvangt daarvoor een vergoeding, zoals genoemd in lid 1.

 • 3.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die benoemd is voor één dag voor het voltrekken van een huwelijk/geregistreerd partnerschap, ontvangt geen bezoldiging als bedoeld in deze regeling.

 • 4.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand die tevens lid van de raad, wethouder of burgemeester van de Gemeente Zwolle is, ontvangt geen bezoldiging als bedoeld in deze regeling.

Artikel 4 Aanspraken bij ziekte

 • 1.

  Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar jonger dan 65 jaar zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3 (definities, begeleiding en recht op bezoldiging bij ziekte), 7:9 tot en met 7:14 (verplichtingen en sancties) en 7:19 tot en met 7:21 (samenloop doorbetaling bezoldiging en uitkering) van de CAR/LAR van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor toepassing van dit artikel wordt onder bezoldiging verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

 • 3.
  • a.

   Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

  • b.

   Indien er op de dag van de ziekmelding geen dag is waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, geldt als eerste dag van ongeschiktheid de eerste dag van de periode waarover nog geen huwelijk of geregistreerd partnerschap is gepland.

  • c.

   De periode van ongeschiktheid eindigt op de dag dat de ambtenaar zich weer beschikbaar stelt voor of naar het oordeel van de bedrijfsarts weer beschikbaar is voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen.

Artikel 5 Ontslag en schorsing

 • 1.

  Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:2 en 8:2a (na ouderdomspensioen), 8:3 (wegens reorganisatie), 8:4 en 8:5 (wegens arbeidsongeschiktheid), 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:7 en 8:8 (overige ontslaggronden), 8:11 (wegens FPU), 8:12 en 8:12:1 (van rechtswege en tussentijdse ontslag uit tijdelijke aanstelling) en 8:13 (als disciplinaire straf) van de CAR/LAR.

 • 2.

  Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/LAR.

Artikel 6 Overige rechten en verplichtingen

 • 1.

  De artikelen 15:1, 15:1b tot en met 15:1g (verplichtingen rond integriteit), 15:1:12 (vergoeding van schade), 15:1:15 (beoordeling van de ambtenaar),15:1:16 (uniform of dienstkleding), 15:1:19 (verbod betreden arbeidsterrein), 15:1:20 (infectieziekten), 15:1:22 (reis- en verblijfkosten), 15:1:23 tot en met 15:1:25 (vergoeden van schade) en 15:2 van de CAR/LAR zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  De in artikel 2 onder c van het Reglement Burgerlijke Stand bedoelde buitengewoon ambtenaar moet minimaal 10 huwelijken op jaarbasis sluiten.

Artikel 7 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/LAR.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 9

Deze regeling kan worden aangehaald als de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zwolle.

Toelichting op de rechtspositieregeling voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

Toelichting artikel 1 Begripsomschrijving

De buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) wordt aangesteld door het college van burgemeester en wethouders (Burgerlijk Wetboek, Boek 1: artikel 16).

De gemeente heeft een Reglement burgerlijke stand. Daarin is geregeld welke

benoemingsmogelijkheden er zijn. Gemeenteambtenaren, de burgemeester, wethouders en leden van de raad, kunnen tot (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd worden. Tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) kunnen bovendien anderen, niet werkzaam bij de gemeente, benoemd worden.

De babs is een ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet. Omdat de CAR/LAR niet op hem van toepassing is, dient een afzonderlijke rechtspositieregeling te gelden (art. 125 Ambtenarenwet). Doorgaans is de functie van babs een nevenfunctie, die in omvang sterk kan variëren.

Toelichting artikel 2 Aanstelling

In het Reglement burgerlijke stand is een benoemingstermijn geregeld. Veelal voor de duur van bijvoorbeeld het zijn van gemeenteraadslid. Voor de categorie Overige personen geldt een benoeming tot 65-jarige leeftijd.

De tijdelijke aanstelling kan opnieuw tijdelijk verleend worden. De flexwetbepaling geldt niet omdat noch de CAR/LAR, noch het Burgerlijk Wetboek (7:615 BW) van toepassing is.

Toelichting artikel 3 Bezoldiging

Artikel 125 van de Ambtenarenwet stelt dat voor ambtenaren nadere regels voor de bezoldiging moeten worden getroffen. Artikel 3 van deze regeling voorziet hierin. Per huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt een vergoeding uitbetaald waarin de vakantietoelage, de eindejaarsuitkering en de compensatie voor het niet genoten vakantieverlof, zijn verdisconteerd. De berekeningsystematiek is dezelfde als die in de CAR/LAR, dat wil zeggen dat de vakantietoelage wordt gebaseerd op de bezoldiging en de eindejaarsuitkering op het salaris.

 

De bezoldiging is inclusief een door de Belastingdienst vastgesteld onbelast deel aan onkostenvergoeding (voor reiskosten, kosten gebruik papier en printer e.d.). Daarnaast is in de bezoldiging rekening gehouden met de afstand naar de verschillende trouwlocaties.

Op de bezoldiging wordt door de Gemeente Zwolle pensioenpremie ingehouden.

Het eerste lid maakt duidelijk dat de bezoldiging bestaat uit een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap. Deze vergoeding is een percentage van een salarisschaal. Wijziging van de hoogte van de salarisschaal heeft in deze systematiek dan ook direct gevolg voor de vergoeding. Periodieke wijziging in de hoogte van de vergoeding wordt hiermee voorkomen.

In het eerste lid onder e wordt een regeling getroffen voor een vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden, zoals het hebben gehad van een voorgesprek en/of het reeds geschreven hebben van de toespraak terwijl het huwelijk of partnerschap niet wordt gesloten.

Indien ingeval van ziekte van de babs zelf het huwelijk/partnerschap niet door deze babs gesloten kan worden, ontvangt deze babs niet een vergoeding op basis van dit artikel maar op basis van artikel 4 van deze regeling.

Indien een kosteloos huwelijk/geregistreerd parternschap niet wordt gesloten, heeft de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand geen recht op een vergoeding omdat hiervoor geen voorafgaande werkzaamheden worden verricht.

 

Per 1 januari 2009 kan in Zwolle op elk gewenst tijdstip en gewenste plaats een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden gesloten. Daarnaast wordt een huwelijk met een beperkte ceremonie geïntroduceerd. In lid 1 zijn de financiële consequenties hiervan vertaald.

In het tweede lid wordt de bezoldiging bepaald van de (b)abs die tevens een andere bezoldigde betrekking of ambt bij de Gemeente Zwolle vervult en een huwelijk of geregistreerd partnerschap voltrekt. Deze (b)abs ontvangt alleen bezoldiging indien de voltrekking buiten de feitelijke arbeidsduur plaatsvindt. Een voltrekking binnen de feitelijke arbeidsduur wordt gezien als onderdeel van de functie van ambtenaar van de burgerlijke stand.

In het derde lid is uitdrukkelijk opgenomen dat een babs die voor één dag benoemd is om een huwelijk of partnerschap te voltrekken geen recht heeft op een bezoldiging. De te benoemen babs wordt op verzoek van het (bruids)paar benoemd voor het sluiten van het huwelijk of de partnerschap.

Toelichting artikel 4 Aanspraken bij ziekte

De regeling verklaart de CAR/LAR op het punt van doorbetaling bezoldiging bij ziekte van toepassing op de babs jonger dan 65 jaar. Achtergrond hiervan is het dwingende karakter van de sociale wetgeving die zieke werknemers (voor zover jonger dan 65 jaar) rechten en plichten toekent. Artikel 76a van de Ziektewet geeft de persoon “krachtens publiekrechtelijke aanstelling gehouden tot het verrichten van arbeid” bij ziekte het recht op 104 weken (of zolang als het dienstverband nog duurt) doorbetaling van 70% van de bezoldiging of, indien de bezoldiging op een ander wijze dan naar tijdruimte vastgesteld wordt, de gemiddelde bezoldiging die betrokkene, wanneer hij niet verhinderd was geweest, gedurende die tijd had kunnen verdienen. De CAR/LAR geeft aanspraak op een hoger doorbetalingpercentage dan 70%.

Naast het recht op doorbetaling van bezoldiging staat de verplichting van werkgever en werknemer (jonger dan 65 jaar) zich in te spannen tot reïntegratie in het arbeidsproces. In de praktijk wordt deze verplichting niet altijd als wenselijk beschouwd. De babs is op grond van het Burgerlijk Wetboek immers uitsluitend benoemd tot het verrichten van de formaliteiten rondom en sluiting van het huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Bovendien heeft de babs in de regel een hoofdfunctie waar vanuit reïntegratieverplichtingen bestaan. In de praktijk zal bezien moeten worden hoe arbodienstverleners en het UWV omgaan met de verplichting tot reïntegratie van de gemeente ten aanzien van een zieke babs.

Toelichting artikel 5 Ontslag en schorsing

De babs wordt geschorst en ontslagen door het college van burgemeester en wethouders (Burgerlijk Wetboek, Boek 1: artikel 16). Artikel 125 van de Ambtenarenwet stelt dat voor schorsing, ontslag en uitkering nadere regels worden getroffen. Er wordt een limitatieve opsomming gegeven van de ontslaggronden voor de babs, onder verwijzing naar de CAR/LAR.

Opgemerkt wordt dat ontslag na ouderdomspensioen niet verplicht is. Artikel 8:2 tweede lid en 8:2a bieden de mogelijkheid om een gepensioneerde in dienst te houden dan wel te nemen.

Het dienstverband met een gepensioneerde is op grond van artikel 8:2a eenvoudig te beëindigen.

Toelichting artikel 6 Overige rechten en verplichtingen

De rechten en plichten van hoofdstuk 15 van de CAR/LAR worden hier voor een groot gedeelte ook op de babs van toepassing verklaard. Voor de inhoud van de artikelen wordt verwezen naar de CAR/LAR. Enkele opmerkingen hierover:

 

De eed of belofte is niet van toepassing verklaard op de babs omdat eedaflegging reeds op grond van het BW verplicht is.

 

De personeelsbeoordeling is van toepassing omdat dit in de ontslaggrond ‘onbekwaamheid/ongeschiktheid anders dan’ aan de orde kan zijn. Een beoordeling kan bij toepassing van die ontslaggrond van belang zijn, evenals bij een weigering om opnieuw een aanstelling te verlenen.

 

De vergoeding van kosten bij dienstreizen is van toepassing verklaard. Deze vergoeding geniet de voorkeur boven een vaste onkostenvergoeding die aan belastingheffing is onderworpen.

Onder dienstreizen worden niet verstaan de reizen in het kader van woon-werkverkeer. Onder woon-werkverkeer wordt de reis naar de trouwlocatie alsmede de reis naar het woonadres van het bruidspaar verstaan. Voor deze reizen vindt geen vergoeding plaats.

De reguliere bepalingen over schadevergoeding door en aan de ambtenaar zijn van toepassing verklaard. In het algemeen kan gezegd worden dat de gemeente aansprakelijk is voor fouten van ondergeschikten en een zorgplicht heeft ten aanzien van de ondergeschikten zelf. Gemeenten kunnen bij aansprakelijkheid voor schade terugvallen op de aansprakelijkheidsverzekering die personenschade, zaakschade en vermogensschade dekt. Onder deze verzekering valt een ruime groep van ondergeschikten van de gemeente, waaronder de babs. Ook valt hieronder de babs die slechts voor één enkele gelegenheid werkzaamheden verricht.

 

Er is g een toelichting opgenomen voor de artikelen 7, 8 en 9.