Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Kwijtscheldingsbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsbeleid
CiteertitelKwijtscheldingsbeleid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. het kwijtscheldingsbeleid

De datum inwerkingtreding van het kwijtscheldingsbeleid is een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-1998Nieuwe regeling

02-10-1998

De Peperbus 10/10/1998

cb1998-10.02

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsbeleid

 

 

KWIJTSCHELDINGSBELEID

De gemeente Zwolle heeft in 1995, in het kader van de verruiming van het kwijtscheldingsbeleid, gebruik gemaakt van de mogelijkheid het normbedrag voor de kosten van het bestaan aan te passen naar 95% van de algemene bijstandsnorm. Eind 1996 werd de mogelijkheid gecreëerd dat de gemeenten deze norm naar 100% van de bijstandsnorm konden ophogen. Voor de jaren 1997 en 1998 is daartoe niet overgegaan. In 1999 wordt conform het programma-akkoord het normbedrag voor de kosten van het bestaan verhoogd naar 100% van de algemene bijstandsnorm*. Hierdoor zal het aantal te honoreren verzoeken om kwijtschelding structureel stijgen met ca. 600. Tevens zullen belastingplichtigen van 65 jaar en ouder met alleen een AOW-uitkering benaderd worden die naar verwachting in aanmerking komen voor kwijtschelding. Hierdoor zullen ca. 400 extra verzoeken om kwijtschelding worden gehonoreerd. De totale meerkosten worden geraamd op fl. 671.600,--.

 

* In het collegeakkoord 1998-2002 is m.b.t. de verruiming van de kwijtschelding een koppeling gelegd met de zogenaamde open einderegelingen, waarvan de bijzondere bijstand en de WVG de belangrijkste zijn. In het kader van het dekkingsplan is onder meer onder de bezuinigingen voor 1999 een versobering van de WVG opgenomen, welke mede behelst te komen tot een beheersing van deze open einderegeling. Kortheidshalve wordt verwezen naar het onderdeel “Dekkingsplan voor de begrotingstekort 1999” in het hoofdstuk “Financiële Beleidsbeschouwing” van deel I van de concernbegroting.