Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en invordering van precariobelasting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en invordering van precariobelasting
CiteertitelUitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en invordering van precariobelasting
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. de uitvoering van de heffing en invoerdering van precariobelasting (beleidsregel).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 2. artikel 7 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 3. artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 4. artikel 13 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 5. artikel 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 6. artikel 29 van de Invorderingswet 1990
 7. artikel 31 van de Invorderingswet 1990
 8. artikel 160 van de Gemeentewet
 9. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/CVDR621685/CVDR621685_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2007Nieuwe regeling

13-02-2007

De Peperbus 21/02/2010

cb 2007-02.13

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en invordering van precariobelasting

 

 

UITVOERINGSREGELING MET BETREKKING TOT DE HEFFING EN INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING.

Artikel 1 Aangifte

 • 1.

  De belastingplichtige voor de precariobelasting aan wie niet binnen drie maanden na afloop van het belastingtijdvak een aangiftebiljet is uitgereikt of een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen een maand na het verstrijken van die drie maanden bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar een schriftelijk verzoek in te dienen om uitreiking van een aangiftebiljet.

 • 2.

  Als formulier van het aangiftebiljet precariobelasting wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in de bijlage opgenomen model.

Artikel 2 Accountantsverklaring ten behoeve van de heffing van precariobelasting voortankstations

 

 • 1.

  Bij de vaststelling van feiten ten behoeve van de heffing van precariobelasting kan in de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, bedoelde gemeenteambtenaar een accountantsverklaring van het door belastingplichtige aangegeven aantal werkelijk verkochte liters brandstof opvragen.

Artikel 3 Rente

 • 1.

  Het percentage van de invorderingsrente is het percentage dat ingevolge artikel 29 van de Invorderingswet 1990 voor het betreffende kalenderkwartaal voor de rijksbelastingen is vastgesteld.

 • 2.

  Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vindt de ministeriele regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Uitvoeringsregeling precariobelasting Zwolle”.