Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Beleidsregel straat- en buurtbarbecues in de gemeente Zwolle

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel straat- en buurtbarbecues in de gemeente Zwolle
CiteertitelBeleidsregel straat- en buurtbarbecues in de gemeente Zwolle
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels ten aanzien van straat- en buurtbarbecues

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-200701-02-2007Nieuwe regeling

09-01-2007

De Peperbus 07/03/2007

cb 2007-01.09

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel straat- en buurtbarbecues in de gemeente Zwolle

 

 

BELEIDSREGEL STRAAT- EN BUURTBARBECUES IN DE GEMEENTE ZWOLLE

Op grond van artikel 2.2.2, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening Zwolle 2007 kan de burgemeester vrijstelling verlenen voor door hem aan te wijzen categorieën evenementen.

Op grond van deze bepaling is de volgende categorie evenementen aangewezen: Straat en buurtbarbecue.

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a.

   Straat: het geasfalteerde, dan wel van straattegels voorziene, gedeelte gelegen tussen twee rijen huizen.

  • b.

   Buurt: een gedeelte van een wijk met enige bij elkaar gelegen huizen.

 • 2.

  De beleidsregel is van toepassing indien bewoners van een straat- of buurt, in de straat of buurt waarin zij woonachtig zijn, ten behoeve van een straat- of buurtactiviteit, een barbecue organiseren.

Artikel 2 Nadere regels

De burgemeester kan in het belang van de bescherming van:

 • a.

  de openbare orde;

 • b.

  het voorkomen of beperken van overlast;

 • c.

  de verkeersveiligheid of veiligheid van personen of goederen;

 • d.

  de zedelijkheid of gezondheid.voor een buurt- of straatbarbecue nadere regels vaststellen

Artikel 3 Voorschriften

Er mag alleen een buurt- of straatbarbecue gehouden worden, als voldaan wordt aan de hieronder gestelde voorschriften. Indien niet voldaan kan worden aan deze voorschriften, dient een vergunning te worden aangevraagd.

 • a.

  Het vuur in de barbecue(s) moet zodanig zijn dat het verkeer en de omwonenden geen last ondervinden van de rook;

 • b.

  Nabij de barbecue(s) moeten blusmiddelen aanwezig zijn om het vuur te beperken;

 • c.

  Na afloop van de barbecue(s) dienen de smeulende resten te worden geblust;

 • d.

  De barbecue(s) moet(en) zodanig zijn geplaatst dat geen gevaar ontstaat voor het verwonden van het aanwezige publiek en/of het bedienend personeel.

 • e.

  De opstelling dient zodanig te zijn dat ten behoeve van de hulpverlenende diensten een vrije doorrijdbreedte gehandhaafd blijft van tenminste 3,50 meter; dit geldt ook voor luifels; boven de rijstrook moet een vrije hoogte van 4,20 meter gehandhaafd blijven;

 • f.

  Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen;

 • g.

  Nooduitgangen mogen niet worden geblokkeerd en moeten over de volle breedte worden vrijgehouden van obstakels;

 • h.

  Voor zover er straten en wegen afgesloten worden voor het verkeer, moet deze afsluiting zodanig geschieden, dat een vrije doorgang van de hulpverlenende diensten onmiddellijk kan worden gerealiseerd, indien dit nodig is.

 • i.

  Het gebruik van autogas, autogastanks, anders dan als energievoorziening voor verbrandingsmotoren, is niet toegestaan.

 • j.

  Bij aansluiting van gasverbruikende toestellen mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van gasslangen, voorzien van GIVEG-keur, maximaal 2jaar oud, met een maximale lengte van 1 meter die met deugdelijke slangklemmen op de slangpilaren zijn bevestigd conform NEN 3324.

 • k.

  Bij het gebruik van pannen of toestellen voor bakken en braden, moet een goed sluitend deksel en een handbrandblusapparaat met 6 kg bluspoeder of 5 kg kooldioxide aanwezig zijn.

 • l.

  Alle bevelen te geven door de politie moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

 • m.

  De brandveiligheidsvoorschriften en de aanwijzingen van of namens de commandant van de brandweer gegeven moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

 • n.

  De barbecue mag plaatsvinden tot maximaal 24.00 uur en er mag geen versterkte muziek ten gehore gebracht worden.

 • o.

  Schade toegebracht aan gemeente-eigendommen (of eigendommen van derden) dienen te worden hersteld c.q. vergoed. Mocht dit niet naar genoegen geschieden dan zullen wij dit doen en de kosten hiervan achteraf op u verhalen.

 • p.

  De omwonenden, die niet deelnemen aan de barbecue, in verband met eventuele (geluids)overlast, van de barbecue dienen op de hoogte gesteld te worden.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt op 1 februari 2007 in werking.

 • 2.

  Op het tijdstip als bedoeld in het eerste lid wordt de beleidsregel straat- en buurtbarbecues in de gemeente Zwolle, vastgesteld op 6 april 2004 en in werking getreden op 1 juni 2004, ingetrokken.

TOELICHTING

Artikel 1 Algemene bepalingen

Met het begrip ‘buurt’ wordt een gedeelte van een wijk bedoeld met enige bij elkaar gelegen huizen. Met het begrip ‘straat’ wordt het geasfalteerde, danwel van straattegels voorziene, gedeelte bedoeld gelegen tussen twee rijen huizen.

Er is bewust gekozen om het begrip ‘weg’ niet op te nemen in de definitie van zowel het begrip ‘buurt’ als het begrip ‘straat’. Het begrip ‘weg’ uit artikel 1 van de APV omvat namelijk ook openbare parken, openbare plaatsen, plantsoenen, speelweiden, bossen en andere natuurterreinen.

Gelet op het openbare karakter van parken, openbare plaatsen, plantsoenen, speelweiden, bossen en andere natuurterreinen en nabij plassen is het niet wenselijk op deze locaties barbecues vergunningvrij toe te staan, dit om geluidsoverlast, vervuiling en vernieling te voorkomen.

Verder is van belang dat het moet gaan om een barbecue ten behoeve van de buurt- of straatbewoners. Indien een straat- of buurtbewoner in zijn straat of buurt een barbecue organiseert voor bijvoorbeeld de hockeyvereniging, gaat het niet om een buurt- of straatactiviteit en is ingevolge artikel 2.2.2, eerste lid van de APV een vergunning vereist.

Artikel 2 Nadere regels

Indien noodzakelijk kan de burgemeester in het belang van bescherming van genoemde aspecten bevoegd nadere regels te stellen.

Artikel 3 Voorschriften

De reden voor het opleggen van genoemde voorschriften is gelegen in de sfeer van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, de verkeersveiligheid of veiligheid van personen of goederen en de zedelijkheid of gezondheid.

Handhaving vindt plaats door de Eenheid Publiekszaken, afdeling Toezicht en Handhaving.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze bepaling spreek voor zich.