Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Circusbeleid Gemeente Zwolle

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCircusbeleid Gemeente Zwolle
CiteertitelCircusbeleid Gemeente Zwolle
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels met betrekking tot de speelvergunning voor een circus

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening (beleidsregel)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-200101-01-2001Nieuwe regeling

12-12-2000

De Peperbus 21/02/2001

cb 2000-12.12

Tekst van de regeling

Intitulé

Circusbeleid Gemeente Zwolle

 

 

CIRCUSBELEID GEMEENTE ZWOLLE

Het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening Zwolle ten behoeve van een circus is een bevoegdheid van de burgemeester. De Burgemeester van Zwolle stelt de volgende beleidsregels vast.

Aanvragen om een speelvergunning voor circussen worden getoetst aan de volgende criteria en voorschriften.

 

1.Aantal circussen per jaar

 

Per kalenderjaar worden maximaal drie speelvergunningen voor circussen verleend te weten;

 • a.

  Een groot circus (meer dan 601 zitplaatsen);

 • b.

  een kindercircus (minder dan 600 zitplaatsen en speciaal programma voor kinderen);

 • c.

  Een groot (kerst-) circus op een buiten of binnenlocatie.

   

2. Locaties

 

De locaties van het kindercircus kunnen in de verschillende wijken gezocht worden.

Voor de grote circussen is momenteel het Manifestatieterrein een geschikte locatie. Zodra deze locatie verdwijnt zal er naar een alternatief moeten worden gezocht.

 

3. Periode waarin circussen mogen optreden

 

 • a.

  Het voorjaar voor het kindercircus;

 • b.

  De maand september of oktober voor een groot circus;

 • c.

  De maand december voor het kerstcircus.

   

4.Datum indienen speelvergunning

 

De uiterlijke indieningdatum voor het aanvragen van een speelvergunning is 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de optredens plaatsvinden. Voor 15 december wordt de beslissing aan de circussen meegedeeld.. De circussen zijn dan in staat om aanéénsluitende tournees voor te bereiden.

 

5.Vereisten aanvraag

 

De aanvragen om een speelvergunningen dienen volledig te worden ingediend. Een aanvraag dient te bevatten:

 • -

  de periode van optreden;

 • -

  Een zogenaamd circus- c.q. bouwboek waarin alle technische gegevens van de tent, installaties, stoelenplan, etc staan vermeld. Bij het ontbreken van de gevraagde gegevens krijgt de aanvrager de mogelijkheid dit binnen 14 dagen alsnog aan te vullen. Voldoet men hier niet aan dan wordt de aanvraag terzijde gelegd.

 • -

  Een overzicht van plaatsen waar het afgelopen seizoen is gespeeld.

   

6.Selectiecriteria

 

Bij de keuze uit de aanvragen worden de volgende selectiecriteria gehanteerd:

 • a.

  Circussen die in de voorafgaande twee jaren een speelvergunning hebben gekregen, dingen voor het jaar daarop niet mee en worden terzijde gelegd, tenzij er onvoldoende aanvragen zijn ingediend;

 • b.

  De periode waarvoor de aanvraag is ingediend is bepalend. Circussen die een aanvraag voor de onder 3 genoemde periode hebben ingediend verdienen de voorkeur;

 • c.

  Beoordeling van het circus c.q. bouwboek;

 • d.

  Ervaringen van voorgaande jaren;

 • e.

  Ervaringen van andere gemeenten;

 • f.

  Een kwaliteitstoets op grond van recensies in de circusbladen (onder andere De Piste en Circusnieuwsbrief).

 • g.

  Het circus moet voldoen aan de gedragscode van de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO).

   

7.Maximum aantal dagen voor een speelvergunning.

 

Het maximaal aantal dagen van een speelvergunning is tien. Dit voorschrift is opgenomen ter beperking van de mogelijke overlast voor de woon- en leefomgeving.

 

8.Niet naleving vergunningvoorschriften etc.

 

Bij niet naleving van de voorschriften of de namens het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen, dan wel bij geconstateerd wangedrag wordt een circus voor maximaal twee jaar uitgesloten van inschrijving.

 

9.Besloten circusvoorstellingen

 

Besloten circusvoorstellingen waar geen entreegelden worden geheven ten behoeve van speciale doeleinden zoals bedrijfsfeesten, scholen, etc. vallen buiten dit circusbeleid.

 

10.Leges

 

Ingevolge de legesverordening is een aanvrager leges verschuldigd bij het indienen van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Algemene plaatselijke verordening Zwolle. Een uitzondering hierop is de inschrijving voor een speelvergunning ten behoeve van een circus. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Zodra de aanvraag in behandeling wordt genomen, ongeacht of de vergunning wordt verleend, zijn er leges verschuldigd.