Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Beleidsregel kleinschalige gronduitgifte aan particulieren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel kleinschalige gronduitgifte aan particulieren
CiteertitelBeleidsregel kleinschalige gronduitgifte aan particulieren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels ten aanzien van kleinschalige gronduitgifte aan particulieren

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-09-199901-07-1999nieuwe regeling

07-06-1999

de Peperbus, 16-09-1999

cb 1999-06.07

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel kleinschalige gronduitgifte aan particulieren

 

 

BELEIDSREGEL KLEINSCHALIGE GRONDUITGIFTE AAN PARTICULIEREN

1.1 Uitgangspunten
 • a.

  In Zwolle is het openbaar groen opgesplitst in de stedelijke hoofdgroenstructuur en het zogenaamde wijkgroen. Het wijkgroen, voor zover dat niet onderdeel uitmaakt van de stedenbouwkundige en planologische opzet van een wijk, kan in principe en onder voorwaarden in aanmerking komen voor uitgifte. Openbare grond gelegen binnen de stedelijke hoofdgroenstructuur, zoals deze is vastgelegd in het Groenbeleidsplan, komt in principe niet in aanmerking voor verkoop cq verhuur aan particulieren.

 • b.

  Bij gronduitgifte wordt de voorkeur gegeven aan grondverkoop. Verhuur van openbare grond is in principe alleen mogelijk wanneer ook de aanliggende grond door de aanvrager wordt gehuurd. Aan een koop- of huurovereenkomst kunnen (inrichtings)voorwaarden worden gesteld.

 • c.

  De grond die verkocht of verhuurd wordt, behoudt haar bestemming volgens het geldende bestemmingsplan en dient dus in de geest van de bestemming te worden gebruikt en ingericht. Wanneer hiervan wordt afgeweken dient dit langs formele ruimtelijke ordeningsprocedures te geschieden.

 • d.

  Indien een verzoek om gronduitgifte is ingediend in verband met een bouwplan, wordt de beslissing op dit verzoek aangehouden tot dat op de aanvraag om een bouwvergunning positief is beslist.

1. 2 Verzoeken om gronduitgifte

Procedure

Een verzoek om uitgifte van grond dient schriftelijk, door een ingevuld en ondertekend formulier te worden ingediend bij de gemeente Zwolle, sector Stadsbeheer, afdeling Ontwikkeling. Aan de verzoeker wordt de ontvangst van het verzoek bevestigd.

 

Toetsingscriteria

Een verzoek om uitgifte van grond aan particulieren wordt in beginsel toegewezen indien:

 • a.

  de betreffende grond grenst aan de eigen of de gehuurde grond van verzoeker;

 • b.

  er geen sprake is van strijdigheid met het geldende bestemmingsplan;

 • c.

  de grond niet valt binnen de stedelijke hoofdgroenstructuur zoals aangegeven in het Groenbeleidsplan (1998);

 • d.

  de uitgifte van de grond geen invloed heeft op de stedenbouwkundige en planologische opzet van haar omgeving;

 • e.

  de uitgifte van de grond geen verkeerstechnische of beheerstechnische problemen oplevert;

 • f.

  in de over te dragen grond, of de directe nabijheid daarvan, geen kabels, leidingen en rioolstrengen liggen, tenzij betrokken partijen (o.a. nutsbedrijven) bereid zijn deze voorzieningen te verleggen of daartoe een zakelijk recht op de grond te vestigen op kosten van de verzoeker;

 • g.

  het algemeen belang zich niet tegen de uitgifte van de grond verzet.

 

Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten in bijzondere gevallen een verzoek tot uitgifte van grond in afwijking van bovenstaande criteria toe te wijzen respectievelijk af te wijzen.

2. Procedure van uitgifte

De interne procedure voor de behandeling va de verzoeken is als volgt:

 • a.

  verzoek tot gronduitgifte

 • De sector Stadsbeheer, afdeling Ontwikkeling stuurt de verzoeker een ontvangstbevestiging toe.

 • b.

  toetsing van het verzoek

 • Aan de hanf van de toetsingscriteria wordt binnen de sector Stadsbeheer (afdelingen Ontwikkeling, Beleid en Wijkbeheer) beoordeeld of het verzoek kan worden af- of toegewezen.

 • Waar dit noodzakelijk wordt geacht, wordt het verzoek voorgelegd aan belanghebbenden (buren, andere instanties), de betreffende openbare ruimte is immers ten behoeve van en op kosten van de gemeenschap aangelegd.

 • c.

  advies en besluit

 • De sector Stadsbeheer, afdeling Ontwikkeling beantwoordt het verzoek van de aanvrager. Bij een afwijzing betreft dit een afwijzingsbrief, bij een toewijzing betreft dit het aanbieden van een koop- cq huurovereenkomst.

 • d.

  Koop- / huurovereenkomst

 • De verzoeker ontvangt een concept koop- c.q. huurovereenkomst met het verzoek aan te geven of men tot koop c.q. huur wil overgaan. Bij acceptatie wordt het definitieve verkoop- c.q. huurbesluit door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld (volgens het Delegatiebesluit 1995 is het college hiertoe bevoegd tot een transactiewaarde van fl. 60.000,--).

 • In het onlangs door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Mandaatbesluit voor de sector Stadsbeheer is de bevoegdheid tot het beslissen op verzoeken op grond van deze beleidsregel gemandateerd aan de directeur Stadsbeheer, met ondermandaat aan het sectiehoofd Vastgoed onder de voorwaarde dat overleg heft plaatsgevonden met de afdelingen Beleid en Wijkbeheer.

   

 • De verdere administratieve afwikkeling geschiedt bij afdeling Ontwikkeling en bij een notaris (in geval van verkoop). Afdeling Ontwikkeling stuurt een kopie van het verkoop- c.q. verhuurbesluit naar de andere betrokken afdeling(en) binnen de sector Stadsbeheer, een en ander ter controle van de overeengekomen voorwaarden.

 • e.

  controle en handhaving

 • Voor de meeste overeenkomsten geldt dat er op de grond niet gebouwd ma worden. Wordt er na het sluiten van de overeenkomst toch gebouwd of een bouwaanvraag ingediend, dan zal er moeten worden bepaald of de gemeente hier aan wenst mee te werken.

 • De in de overeenkomst gestelde (inrichtings)voorwaarden dienen door de afdeling Wijkbeheer van de sector Stadsbeheer te worden gecontroleerd.