Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Verordening basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening basisregistratie personen
CiteertitelVerordening basisregistratie personen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening beschrijft wat de verordening voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Zwolle inhoudt. Wanneer het nodig is en wie het beheert.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Reglement basisregistratie personen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-201506-01-2014nieuwe regeling

07-09-2015

Gemeenteblad 21-09-2015

gb 2015-09.07

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening basisregistratie personen

Verordening basisregistratie personen

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze verordening worden de definitiebepalingen van artikel 1.1 Wet basisregistratie personen gehanteerd.

 

Artikel 2: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Zwolle.

 

Artikel 3: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Zwolle en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Zwolle was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Zwolle gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Artikel 4: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze verordening;

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1 van deze verordening.

 

Artikel 5: Inwerkingtreding

Deze verordening heeft terugwerkende kracht  tot 6 januari 2014.

 

Toelichting  

Algemeen

De verordening voorziet er in dat het college van burgemeester en wethouders nadere invulling geeft aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan de organen van de gemeente Zwolle voor de uitvoering van wettelijke taken.

Deze verordening voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente Zwolle aan de vereisten zoals gesteld in de Wet basisregistratie personen (Wbrp).

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1: begripsbepalingen

De begrippen uit de Wbrp die relevant zijn voor de inhoud van deze verordening, zijn integraal overgenomen uit artikel 1.1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Zwolle.

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikel 2. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van Binnenlandse Zaken (BZK) verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de brp zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Zwolle woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Zwolle op grond van artikel 3.2 Wbrp.

Zolang de Wbrp door de gemeente Zwolle wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Zwolle beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de brp zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Zwolle woonachtig zijn, dient de gemeente Zwolle het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

Artikelen 3 en 4. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de brp aan een groot aantal derden al voorzien in de Wbrp. Desondanks kunnen er (lokale) maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is de gemeenteraad bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Zwolle. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkte set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wbrp kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 5: Inwerkingtreding

De verordening basisregistratie personen heeft terugwerkende kracht tot 6 januari 2014 in werking (de dag dat de wet Wbrp inwerking getreden is).

Bijlage 1 behorend bij artikel 4 verordening basisregistratie personen

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wbrp verzocht heeft om geheimhouding.

Gewi chtig maatschappelijk belang

Categorie derde

 

 

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

Woningbouwcorporaties

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme.

Bibliotheken

Maatschappelijke zorg en dienstverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op dit terrein

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en de uitvoering van erfelijkheidsonderzoek

Ziekenhuizen/Medische universiteiten

Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet.

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land buiten de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Buitenlandse rechtspersonen ten behoeve van sociale zekerheid