Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Verordening Commissie Cultuur & Kwaliteit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Commissie Cultuur & Kwaliteit
CiteertitelVerordening commissie cultuur & kwaliteit
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wat is en doet de commissie Cultuur & Kwaliteit ?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-05-2017nieuwe regeling

18-04-2017

gmb-2017-70514

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Commissie Cultuur & Kwaliteit

Gemeente Zwolle, bekendmaking verordening commissie Cultuur & Kwaliteit.

De Raad van de gemeente Zwolle, heeft in de vergadering van 18 april 2017 de verordening commissie Cultuur & Kwaliteit vastgesteld. Deze verordening treedt 6 mei 2017 in werking en heeft betrekking op de gemeente Zwolle. Bovendien ligt de verordening ter inzage bij de informatiebalie in het Stadskantoor en is de verordening te raadplegen via www.zwolle.nl/bestuur/verordeningen en beleidsregels.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Commissie: de commissie Cultuur & Kwaliteit die beslist op alle aanvragen in het kader van de deelverordening Cultuur & Kwaliteit;

 • 2.

  Productie: het geheel van artistieke creatie, ontwikkeling en uitvoering van een nieuwe uiting binnen één van de volgende kunstdisciplines: muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, film, nieuwe media en literaire cultuur;

 • 3.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Taak van de commissie

 • 1.

  De commissie heeft tot taak een beslissing te nemen op de subsidieaanvragen en -vaststellingen die op grond van hoofdstuk 4 van de Algemene Subsidieverordening (subsidiëring Cultuur & Kwaliteit) worden ingediend;

 • 2.

  De commissie beslist met inachtneming van het budget dat voor verstrekking van subsidies op grond van hoofdstuk 4 van de Algemene Subsidieverordening beschikbaar is;

 • 3.

  De commissie neemt daarbij de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening in acht.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit:

  • drie leden;

  • en een secretaris;

 • 2.

  In de vergaderingen van de commissie heeft de secretaris een raadgevende stem;

 • 3.

  Tenminste één lid dient afkomstig te zijn uit Zwolle heeft kennis van de Zwolse culturele infrastructuur;

 • 4.

  Ten behoeve van de opvolging van de in het eerste lid bedoelde leden stelt de commissie een aanbeveling op, waarbij zij zorgdragen voor een commissie die kennis heeft van verschillende kunstdisciplines;

 • 5.

  Personen die deel uitmaken van, of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het college, kunnen niet als commissielid worden benoemd;

 • 6.

  Personen die deel uitmaken van, of werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van instellingen die subsidieaanvragen kunnen indienen, kunnen niet als commissielid worden benoemd;

 • 7.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 4  

 • 1.

  De leden en de secretaris van de commissie worden voor een periode van maximaal 4 jaar benoemd door het college;

 • 2.

  De leden en de secretaris van de commissie blijven hun functie waarnemen totdat over hun opvolging is beslist;

 • 3.

  De leden en de secretaris van de commissie kunnen ten alle tijde ontslag nemen. Het ontslag moet schriftelijk worden ingediend bij het college. Het bepaalde in het tweede lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing;

 • 4.

  De leden en de secretaris van de commissie kunnen door het college worden ontslagen, nadat de commissie ter zake is gehoord;

 • 5.

  De leden en de secretaris van de commissie kunnen ten hoogste eenmaal worden herbenoemd.

Artikel 5 Vergaderingen van de commissie

 • 1.

  De commissie vergadert ten minste 3 keer per jaar;

 • 2.

  De vergaderingen worden door of namens de voorzitter ten minste 6 dagen voordat zij worden gehouden, onder toezending van de agenda en de te behandelen stukken, bijeen geroepen;

 • 3.

  De commissie besluit bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend met in-achtneming van de termijnen van de deelverordening Cultuur & Kwaliteit. In deze vergadering wordt bij het staken van de stemmen het voorstel geacht niet te zijn aangenomen;

 • 4.

  Er kunnen alleen besluiten worden genomen, wanneer er minimaal twee leden aanwezig zijn;

 • 5.

  Als niet wordt voldaan aan het in lid 4 vermeldde aantal leden, wordt het onderwerp verschoven naar een volgende vergadering, waarin dan over het onderwerp kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige leden, waarbij de termijnen in de deelverordening Cultuur & Kwaliteit in acht worden genomen;

 • 6.

  Aan elk lid en de secretaris van de commissie wordt een onkostenvergoeding toegekend, waarvan de hoogte door het college wordt vastgesteld.

Artikel 6 Voorbereiding en uitvoering besluiten

1. De secretaris draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de commissie;

2. De voorzitter en de secretaris ondertekenen alle van de commissie uitgaande stukken.

Artikel 7 Verantwoording commissie

De commissie legt op verzoek van het college verantwoording aan het college af.

Artikel 8 Slotbepalingen

In gevallen waarin de verordening niet voorziet, beslist het college, na de commissie te hebben gehoord.