Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Regeling toestemming laadpalen elektrisch vervoer op openbaar terrein Zwolle 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling toestemming laadpalen elektrisch vervoer op openbaar terrein Zwolle 2017
CiteertitelRegeling toestemming laadpalen elektrisch vervoer op openbaar terrein Zwolle 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVerkeer, vervoer en wegen
Externe bijlageToelichting bij de beleidsregel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels ten aanzien van de voorwaarden van het gebruik van parkeeraccomodaties (beleidsregel)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 160 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-11-2017nieuwe regeling

07-11-2017

gmb-2017-200315

cb 2017-11.07

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling toestemming laadpalen elektrisch vervoer op openbaar terrein Zwolle 2017

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle,

op basis van artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo. artikel 160, eerste lid Gemeentewet,

besluiten de gewijzigde Regeling toestemming laadpalen elektrisch vervoer op openbaar terrein Zwolle 2017 vast te stellen.

 

 

De hier aan de orde zijnde beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van aanvragen om (privaatrechtelijke) toestemming te verlenen voor het realiseren van laadpalen met oplaadpunten voor elektrische auto’s op het grondgebied van de gemeente Zwolle.

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvraag: de bij de gemeente ingediende aanvraag voor toestemming tot het plaatsen van een laadpaal op grond die in eigendom is van de gemeente;

 • b.

  Aanvrager: leverancier oplaadpunt of gebruiker (bewoner die of bedrijf) die bij de gemeente een aanvraag indient voor toestemming tot het plaatsen van een laadpaal op grond die in eigendom is van de gemeente.

 • c.

  Leverancier oplaadpunt: de aanbieder van laadinfrastructuur, zoals de laadpaal, aan gebruikers.

 • d.

  Een gebruiker:

  • 1.

   Een bedrijf en/of organisatie dat/die gevestigd is in de Gemeente Zwolle en eigenaar en/of bezitter is van één of meerdere elektrische auto’s of een of meerdere werknemers in dienst heeft, die aantoonbaar beschikt/beschikken over een elektrische auto.

  • 2.

   Een particulier die aantoonbaar eigenaar en/of bezitter is van een elektrische auto en woonachtig en/of werkzaam is in de gemeente Zwolle. Een bewoner is degene die daadwerkelijk woonachtig is in Zwolle, blijkens inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • e.

  Elektrische auto: een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c van de Wegenverkeerwet 1994 dat bij de RDW staat geregistreerd als auto en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan de batterij (mede) kan worden opgeladen door middel van een oplaadpunt;

 • f.

  Laadpaal: openbare voorziening, inclusief alle daarbij behorende en achterliggende installaties, waar een elektrische auto kan worden opgeladen: een laadpaal kan één of meer oplaadpunten bevatten;

 • g.

  Oplaadlocatie: locatie in de openbare ruimte waar een laadpaal en één of meer parkeerplaatsen uitsluitend ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s aanwezig zijn;

 • h.

  Oplaadpunt: een op de laadpaal aanwezige voorziening waarmee de houder van een elektrische auto deze van stroom kan voorzien;

 • i.

  Opladen: het gedurende een aaneengesloten periode opladen van een elektrisch voertuig bij een openbaar toegankelijke laadpaal;

 • j.

  Overeenkomst: de te ondertekenen “Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrische auto’s op openbaar terrein”

 • k.

  Partijen: gemeente en aanvrager en eigenaar van het oplaadpunt;

 • l.

  Vergunninghouder: vergunninghouder in het kader van de Parkeerverordening Zwolle;

 • m.

  Houder van een motorvoertuig: degene die naar de omstandigheden als houder van een motorvoertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuigdat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt

  • 1.

   degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven, of

  • 2.

   degene die een leasecontract heeft met een erkend autoverhuurbedrijf dan wel in dienst is van een bedrijf op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven en die in het bezit is van dat motorvoertuig of een leasecontract heeft met een erkend autoverhuurbedrijf, of

  • 3.

   degene die een contract heeft voor een auto op afroep met een erkend autoverhuurbedrijf op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven en die in het bezit is van dat motorvoertuig;

Artikel 2 Elektrische auto

De elektrische auto mag niet met inbegrip van de lading een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2.40 meter, en mag geen woonwagen, kampeerwagen, kampeerauto, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig zijn dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd.

Artikel 3 Parkeergelegenheid op eigen terrein

Op een aanvraag wordt geen toestemming verleend wanneer de aanvrager of gebruiker:

 • a.

  over een privéparkeergelegenheid op het woonadres kan beschikken. Aan het hebben van een privéparkeergelegenheid wordt gelijkgesteld de situatie dat men woonachtig is in gebouwen die gerealiseerd zijn inclusief een parkeergelegenheid in het gebouw of in de nabije omgeving van dat gebouw, waar parkeerruimte gehuurd, geleasd of gekocht kan worden of anders ter beschikking kan staan van de aanvrager (zoals het Maagjesbolwerk) en;

 • b.

  Niet feitelijk op het opgegeven adres woont en als zodanig ook in het bevolkingsregister is geregistreerd (bewonersbelanghebbende).

 • c.

  Niet feitelijk op het opgegeven adres in het register van de Kamer van Koophandel is geregistreerd (zakelijk belanghebbende).

Artikel 4 Gebieden met betaald- en vergunninghoudersparkeren

In gebieden waar van gemeentewege betaald- en vergunninghoudersparkeren is ingesteld, wordt geen toestemming verleend, tenzij aanvrager tevens vergunninghouder is of hiervoor in aanmerking komt in dit gebied en daarvoor een aanvraag heeft ingediend. Het streven is dat medewerking aan de realisatie van een oplaadpunt in gebieden waar de parkeerdruk op maatgevende momenten boven de 80% is, niet ten koste gaat van de bestaande parkeercapaciteit. In dat geval gaat de voorkeur uit naar het realiseren van een extra plek, indien mogelijk.

Artikel 5 Eén oplaadpunt per perceel of woning

Per perceel of woning geldt een maximum van één oplaadpunt in de openbare ruimte.

Artikel 6 Locatiebepaling

 • 1.

  Op een aanvraag wordt geen toestemming verleend indien er een openbaar toegankelijk oplaadpunt is binnen een straal van 200 meter van het perceel of de woning van de gebruiker;

 • 2.

  Als adres van de woning geldt voor een bewoner-belanghebbende het adres zoals bedoeld in artikel 3 onder b;

 • 3.

  Als adres van het perceel geldt voor een zakelijk-belanghebbende het adres zoals bedoeld in artikel 3 onder c.

 • 4.

  Indien er binnen de straal zoals in lid 1 wordt genoemd, aantoonbaar door exploitant voldoende gebruik wordt gemaakt van de laadpaal om er vanuit exploitatie oogpunt een laadpaal bij te plaatsen, kan er gekeken worden naar een extra oplaadpunt binnen deze straal.

Artikel 7 Duur toestemming

De toestemming voor het realiseren van een laadpaal op grond in eigendom van de gemeente wordt verleend voor de maximale duur van tien jaar met een stilzwijgende verlenging van telkens een jaar. Deze gaat in op de dag dat partijen de Overeenkomst hebben getekend.

Artikel 8 Openbaarheid

 • 1.

  Op een aanvraag wordt geen toestemming verleend wanneer blijkt dat aanvrager niet de intentie heeft de oplaadvoorziening openbaar toegankelijk te maken en te houden voor het opladen van elektrische auto’s. Het oplaadpunt moet gebruikt kunnen worden binnen de landelijke afspraken op het gebied van interoperabiliteit.

 • 2.

  De oplaadlocatie mag niet zijn voorzien van een bord waaruit zou blijken dat de locatie slechts voor een of meerdere bepaalde nader aangegeven elektrische auto’s is bedoeld.

Artikel 9 Kosten plaatsen, onderhoud, beheer en aansprakelijkheid tengevolge van schade door laadpaal en oplaadpunt
 • 1.

  Alle kosten voor het plaatsen, onderhouden, beheren van en schade veroorzaakt door de laadpaal en het oplaadpunt, inclusief aanrijdbeveiliging om de oplaadpaal te beschermen en in stand te houden zijn voor rekening van de leverancier van het oplaadpunt.

 • 2.

  De gemeente Zwolle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten, onderhoud en schade die het realiseren en gebruiken van de laadpaal met zich mee kan brengen.

 • 3.

  De gemeente verleent alleen toestemming op een aanvraag wanneer in een overeenkomst is vastgelegd, dat alle aansprakelijkheid waaronder voor het gebruik en onderhoud van de laadpalen en het oplaadpunt en eventuele schade hierdoor voor rekening komen van de leverancier van het oplaadpunt.

 

Artikel 10 Realisatie

Om voor toestemming op een aanvraag in aanmerking te komen, dient een oplaadpunt op de oplaadlocatie daadwerkelijk te kunnen worden gerealiseerd. In dat kader wordt tevens de (technische) haalbaarheid bezien. Daarbij is de aanwezigheid van (hoofd)kabels en leidingen en het voorhanden zijn van een netwerk van belang.

Artikel 11 Deelauto

Indien uit de aanvraag blijkt dat er meerdere gebruikers van één elektrische auto zijn (bijvoorbeeld bij een deelauto), kan in afwijking van deze regeling toestemming worden gegeven.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Er kan van deze regeling worden afgeweken wanneer toepassing ervan gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van 7 november 2017.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs H.J. Meijer, burgemeester

mr I. Geveke, secretaris