Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Aanwijzingsbesluit heffings –en invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffings –en invorderingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en heffingen
Externe bijlageMandaatbesluiten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wie worden aangewezen als heffings- en invorderingsambtenaar ?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231 van de Gemeentewet
 2. artikel 1 van de Wet waardering onroerende zaken
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

05-12-2017

gmb-2017-228076

cb 2017-12.05

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffings –en invorderingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle;

Gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

Besluit d.d. 5 december 2017

aan te wijzen als de gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en c van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ, de volgende gemeenteambtenaren:

 

 • 1.

  Voor de belastingjaren 2011, 2012 en 2013: het hoofd van de afdeling Financiën m.b.t. de heffing van onroerende-zaakbelastingen, baatbelastingen, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, rioolheffing, onderhoudsrechten begraafplaatsen, precariobelasting, toeristenbelasting, parkeerbelasting voor zover het betreft artikel 1, letter a, jo artikel 6 lid 1 van de verordening parkeerbelastingen, bedrijfsinvesteringzone, leges ligplaatsen, leges vervoer gevaarlijke stoffen en van hierna niet genoemde leges en het versturen van waardebeschikkingen wet WOZ.

 • 2.

  het hoofd van de afdeling Financiën m.b.t. de heffing van precariobelasting onderdeel 1 van de tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting, toeristenbelasting, bedrijveninvesteringszone en van hierna niet genoemde leges.

 • 3.

  het hoofd van de afdeling Juridische Zaken m.b.t. de heffing van parkeerbelasting voor zover het betreft artikel 1, letter a, jo artikel 6 lid 1 van de verordening parkeerbelastingen.

 • 4.

  het hoofd van de sectie Toezicht openbare ruimte en ondersteuning en de sectie Markten & Havens m.b.t. de heffing van: havengelden, marktgelden, precariobelasting onderdeel 3 van de tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting.

 • 5.

  het hoofd van de sectie Vergunningen m.b.t. de heffing van: leges ter zake van standplaatsen, leges genoemd in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening, leges kadaster en landmeten, leges voor documentatie en voor iedere andere vergunning niet concreet genoemd in de legesverordening, parkeerbelastingen voor zover het betreft artikel 1, letter b, jo artikel 6 lid 2 van de verordening parkeerbelastingen, leges ontheffing tijdelijke lozing op gemeentelijke riolering, leges Leegstandswet, leges Winkeltijdenwet, leges Wet op de kansspelen, leges ter verkrijging van een ontheffing inzake de Wegenverkeerswet jo. RVV en/of voertuigreglement voor zover B&W bevoegd zijn, leges i.v.m. verklaring van geen bezwaar o.g.v. Luchtvaartwet i.v.m. oplaten ballon of helikoptervergunningen, leges voor ondergrondse leidingen e.d., heffing leges ex. APV en andere plaatselijke verordeningen, leges ontheffing hogere grenswaarde, leges registreren van kinderopvang, leges genoemd in titel 3 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening, precariobelasting onderdeel 4 van de tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting.

 • 6.

  het hoofd van de sectie Burgerzaken m.b.t. de heffing van leges Burgerzaken zoals vermeld in hoofdstuk 1 t/m 6, 8 en 9 van titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening, leges Wet op de Lijkbezorging en de heffing van begraafplaatsrechten m.u.v. onderhoudsrechten.

 • 7.

  het hoofd van de afdeling Financiën m.b.t. de invordering van alle hierboven genoemde belastingen en rechten.

 

Dit besluit treedt in werking op 1-1-2018.

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

 

drs. H.J. Meijer, burgemeester,

mr. I. Geveke, secretaris