Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Collectieve zorgverzekering minima en alleenrecht gemeente Zwolle 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCollectieve zorgverzekering minima en alleenrecht gemeente Zwolle 2019
CiteertitelCollectieve zorgverzekering minima en alleenrecht gemeente Zwolle 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn
Externe bijlageToelichting bij de verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wat houdt de collectieve zorgverzekeringminima in en wie komt hiervoor in aanmerking

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
 3. artikel 2a.14 van de Aanbestedingswet 2012
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-202001-01-2020toevoeging artikel 9a t/m 9h en wijziging artikel 13

20-04-2020

gmb-2020-105643

rb 2020-04.20
01-01-201902-05-2020nieuwe regeling

09-07-2018

gmb-2018-212672

2018-07.09

Tekst van de regeling

Intitulé

Collectieve zorgverzekering minima en alleenrecht gemeente Zwolle 2019

De Raad van de gemeente Zwolle

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle van 19 juni 2018

Besluit

De verordening Collectieve zorgverzekering voor minima en alleenrecht gemeente Zwolle 2019 vast te stellen met ingang van 1 januari 2019. Deze verordening is inclusief een te verlenen uitsluitend recht ex art.1.1 aanbestedingswet 2012 inzake het aanbieden van een collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Zwolle

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Belanghebbende: de persoon die ten behoeve van zichzelf, zijn partner en of één of meerdere kinderen een voorziening in het kader van deze verordening verzoekt.

 • b.

  Partner: de persoon die al of niet gehuwd met de belanghebbende een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad.

 • c.

  Inkomen: het inkomen van belanghebbende zoals bedoeld in artikel 31,32 en 33 van de wet verminderd met de ontvangen vakantietoeslag. Tot het inkomen wordt ook gerekend de bijstand voor algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan zoals genoemd in artikel 5 onder b van de wet. Bij een partner wordt uitgegaan van de som van het inkomen van belanghebbende en zijn partner.

 • d.

  Kind: het eigen kind of stiefkind dat in de peilmaand jonger is dan 18 jaar, ten laste van de be-langhebbende of diens partner komt en op het zelfde adres als de belanghebbende staat in-geschreven in de basisregistratie personen van de gemeente.

 • e.

  Peilmaand: de maand voorafgaand aan de aanvraag bij begin van de collectieve zorgverzekering voor minima of de maand september van het lopende jaar bij verlenging van de voorziening.

 • f.

  Norm: bedrag voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, zoals bedoeld in artikel 5 onder b van de wet maar verminderd met de in de wet geldende vakantietoeslag;

 • g.

  Persoon met beperking of chronisch ziekte: Een belanghebbende, diens partner of een ten laste komend kind, die op de peildatum:

 • 1.

  geïndiceerd is voor voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning; of

 • 2.

  geïndiceerd is voor voorzieningen op grond van de Wet langdurige zorg; of

 • 3.

  Ondersteuning nodig heeft om te participeren in de samenleving ter beoordeling van het college.

 • h.

  Uitkeringsgerechtigde: een belanghebbende die van de gemeente Zwolle een uitkering voor levensonderhoud ontvangt op grond van de Participatiewet, de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

 • i.

  Vermogen: het vermogen van belanghebbende zoals bedoeld in artikel 34 van de wet. Bij een partner wordt uitgegaan van de som van het vermogen van belanghebbende en zijn partner.

 • j.

  Wet: Participatiewet

 • k.

  Zelfstandige: de volwassene die voor de voorziening in het bestaan geheel of gedeeltelijk is aangewezen op arbeid in eigen bedrijf of zelfstandig beroep en de financiële risico’s daarover draagt.

Artikel 2 Kring van belanghebbenden

 • 1.

  Om voor de collectieve zorgverzekering voor minima in aanmerking te komen:

 • a.

  dient de belanghebbende 18 jaar of ouder te zijn; en

 • b.

  dient de belanghebbende en zijn partner in de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Zwolle ingeschreven te staan; en

 • c.

  mag het inkomen over de peilmaand niet meer bedragen dan 110% van de norm of 130% van de norm voor de persoon met een beperking of chronische ziekte; en

 • d.

  dient het vermogen minder te bedragen dan de van toepassing zijnde vermogensgrens op grond van artikel 34 van de wet.

 • 2.

  indien als gevolg van wisselende of eenmalige inkomsten het inkomen in de peilmaand hoger is dan de norm wordt uitgegaan van een gemiddeld inkomen. Het gemiddeld inkomen wordt berekend door de som van het inkomen dat gedurende 12 maanden voorafgaand aan de peil-maand is genoten te delen door 12.

 • 3.

  indien de belanghebbende of diens partner in een inrichting verblijft wordt het inkomen verminderd met een bedrag dat gelijk is aan de verschuldigde bijdrage in de verzorgingskosten.

 • 4.

  Indien er sprake is van eigenwoning bezit is artikel 50 lid 1 van de wet op overeenkomstige wijze van toepassing.

Artikel 3 Geleidelijke uitstroom

In afwijking van het gestelde in artikel 2 lid 1 onder c kan de collectieve zorgverzekering voor minima voortgezet worden tot het einde van het lopende kalenderjaar als het inkomen van de belanghebbende is gestegen boven de toepasselijke norm mits de belanghebbende aan de overige bepalingen van deze verordening voldoet.

Artikel 4 Schuldenaren

 • 1.

  In afwijking van het gestelde in artikel 2 lid 1 onder c kan een belanghebbende ongeacht de hoogte van het inkomen voor een voorziening in aanmerking komen als hij in het kader van een schuldregeling een relatie heeft met de gemeentelijke Schulddienstverlening en hij alleen het vrij te laten bedrag van zijn inkomen overhoudt ter besteding.

 • 2.

  Indien de schuldenaar gedurende het kalenderjaar opnieuw de beschikking krijgt over meer inkomen dan het vrij te laten bedrag, geschiedt de uitstroom geleidelijk dat wil zeggen per 1 januari van het volgende kalenderjaar.

Artikel 5 Wie komt niet voor een voorziening in aanmerking?

 • 1.

  Een voorziening wordt niet verstrekt als een belanghebbende en of zijn partner op de peildatum als vreemdeling niet rechtmatig verblijf houdt in Nederland in de zin van artikel 8 onder a tot en met e en l van de Vreemdelingenwet 2000;

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing als een belanghebbende en zijn partner als vreemdeling na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8 onder a tot en met e en l van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf heeft op grond van artikel 8, onder g of h van de Vreemdelingenwet 2000.

 • 3.

  Indien een situatie zoals genoemd in lid 1 of 2 zich slechts ten aanzien van één van de partners voordoet, wordt bij de beoordeling of er aanspraak bestaat op een voorziening en bij de vaststelling van de omvang van de voorziening de partner op wie het gestelde in lid 1 van toepassing is buiten beschouwing gelaten.

Hoofdstuk 2 Deelname collectieve zorgverzekering voor minima

Artikel 6 Collectieve zorgverzekering voor minima

De gemeente sluit een overeenkomst met de zorgverzekeraar NV ENO te Deventer over een collectieve zorgverzekering voor minima met een gemeentespecifieke module voor haar inwoners met een laag inkomen of beperking of chronische ziekte.

Artikel 7 Deelname aan collectieve zorgverzekering voor minima

Deelname aan de collectieve zorgverzekering voor minima is mogelijk als de belanghebbende en/of diens partner met de zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 6, een overeenkomst sluit voor een zorgverzekering in het kader van de Zorgverzekeringswet en het te verzekeren pakket overeenkomt met de eisen die het college aan een collectieve zorgverzekering voor minima stelt.

Artikel 8 Ingangsdatum collectieve zorgverzekering voor minima

Een inwoner kan aan de collectieve zorgverzekering voor minima deelnemen vanaf de datum waarop de collectieve zorgverzekeraar hem accepteert.

Artikel 9 Beëindiging collectieve zorgverzekering voor minima

De deelname aan de collectieve zorgverzekering voor minima eindigt vanaf het moment dat belanghebbende of diens partner:

 • a.

  de verzekering beëindigt;

 • b.

  niet meer ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Zwolle;

 • c.

  het inkomen hoger is dan 110% van de toepasselijke norm, tenzij er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 3 of de persoon onder artikel sub g een inkomen heeft hoger dan 130%;

 • d.

  de schuldenaar als bedoeld in artikel 4 de beschikking krijgt over meer dan het vrij te laten met dien verstande dat ook de schuldenaar geleidelijk uitstroomt.

 • e.

  het vermogen boven de van toepassing zijnde vermogensgrens op grond van artikel 34 van de wet komt.

Hoofdstuk 2a Tegemoetkoming meerkosten

Artikel 9a Begrippen tegemoetkoming meerkosten

In dit hoofdstuk van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: de persoon die voor van zichzelf, zijn partner en/of één of meerdere kinderen een te-gemoetkoming meerkosten verzoekt.

 • b.

  Partner: de persoon die al of niet gehuwd of geregistreerd met de aanvrager een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad.

 • c.

  Gezamenlijke huishouding: een huishouding zoals omschreven in artikel 3 Participatiewet.

 • d.

  Kind: het eigen kind of stiefkind dat op de datum van aanvraag jonger is dan 18 jaar, ten laste van de aanvrager of diens partner komt en op het zelfde adres als de aanvrager staat ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie personen.

 • e.

  Ten laste komend kind: het kind voor wie de aanvrager of diens partner aanspraak op kinderbijslag kan maken.

 • f.

  Inkomen: het inkomen van aanvrager in de maand voor de aanvraag zoals bedoeld in artikel 31,32 en 33 van de Participatiewet verminderd met de ontvangen vakantietoeslag. Tot het inkomen wordt ook gerekend de bijstand voor algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan zoals genoemd in artikel 5 onder c van de Participatiewet. Bij partners wordt uitgegaan van de som van het inkomen van aanvrager en zijn partner.

 • g.

  Norm: bedrag voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, zoals bedoeld in artikel 5 onder c van de Participatiewet maar verminderd met de in de Participatiewet geldende vakantietoeslag.

 • h.

  vervallen.

 • i.

  Persoon met beperking of chronische ziekte: Een aanvrager, diens partner of een ten laste komend kind, die op de datum van aanvraag:

 • 1.

  Een toekenning heeft voor voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning; of

 • 2.

  Een toekenning heeft voor voorzieningen op grond van de Wlz; of

 • 3.

  Ondersteuning nodig heeft om te participeren in de samenleving ter beoordeling van het college.

 • j.

  Vermogen: het vermogen van belanghebbende zoals bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet. Bij een gehuwde of samenwonende wordt uitgegaan van de som van het vermogen van aanvrager en zijn partner.

 • k.

  Zelfstandige: de volwassene die voor de voorziening in het bestaan geheel of gedeeltelijk is aan-gewezen op arbeid in eigen bedrijf of zelfstandig beroep en de financiële risico’s daarvan draagt.

Artikel 9b Financiële tegemoetkoming meerkosten

Een tegemoetkoming voor aannemelijke meerkosten wordt verleend ter ondersteuning van de zelf-redzaamheid en de participatie aan een inwoner voor onderstaande kosten die voortvloeien uit chronische ziekte of beperking en waarin niet op andere wijze reeds is voorzien:

 • a.

  extra uitgaven voor dieet;

 • b.

  extra uitgaven voor hulpmiddelen;

 • c.

  extra uitgaven voor kleding of bewassing;

 • d.

  extra uitgaven voor verwarming;

 • e.

  extra uitgaven voor vervoer;

 • f.

  extra uitgaven voor eigen bijdragen of eigen risico;

 • g.

  andere extra uitgaven voor medische dienstverlening.

Artikel 9c Kring van belanghebbenden en inkomen

 • 1.

  Om als chronisch zieke of persoon met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen, dient:

 • a.

  de aanvrager en zijn partner op de datum van aanvraag 18 jaar of ouder te zijn; en de aanvrager en zijn partner op die datum in de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Zwolle ingeschreven te staan; en

 • b.

  het inkomen over de maand voor de aanvraag niet meer te bedragen dan 130% van de toe-passelijke norm; en

 • c.

  het vermogen minder te bedragen dan de van toepassing zijnde vermogensgrens op grond van Artikel 34 Participatiewet. Indien er sprake is van eigenwoningbezit is voor de bepaling van de overwaarde artikel 34 van de Participatiewet op overeenkomstige wijze van toepassing.

 • 2.

  Indien als gevolg van wisselende of eenmalige inkomsten het inkomen in de maand voor aanvraag hoger is dan de norm wordt uitgegaan van een gemiddeld inkomen. Het gemiddeld inkomen wordt berekend door de som van het inkomen dat gedurende 12 maanden voorafgaand aan de maand van aanvraag is genoten te delen door 12.

 • 3.

  Indien er sprake is van een inkomen als zelfstandige wordt voor bepaling van dat inkomen uitgegaan van het inkomen uit zelfstandigheid over het boekjaar, voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag is gedaan. Dit is het inkomen na aftrek van de verschuldigde inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Deze belasting en premies worden gesteld op het percentage, zoals vermeld in artikel 6, lid 2, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Hierbij wordt een teruggave inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen niet als inkomen aangemerkt. Het vastgestelde inkomen als zelfstandige wordt, na eventuele vermeerdering met andere inkomsten over het betreffende boekjaar, gedeeld door 12.

 • 4.

  Indien de aanvrager of diens partner in een inrichting verblijft wordt het inkomen dat overeenkomstig het gestelde onder 1 tot en 3 is vastgesteld verminderd met een bedrag dat gelijk is aan de verschuldigde bijdrage in de verzorgingskosten.

 • 5.

  Indien in hetzelfde kalenderjaar als van de aanvraag gebruik is gemaakt van een Zwolse ge-meentelijke inkomensondersteunende voorziening of kwijtschelding van Zwolse gemeentelijke be-lastingen over het jaar van aanvraag is verleend, kan het college oordelen dat aan de inkomens en vermogensnorm in lid 1 is voldaan.

Artikel 9d Schuldenaren

In afwijking van het gestelde in artikel 9c lid 1 kan een aanvrager ongeacht de hoogte van het inkomen voor een tegemoetkoming in aanmerking komen als hij in het kader van een schuldregeling een structurele relatie heeft met de gemeentelijke afdeling van schulddienstverlening en hij structureel alleen het vrij te laten bedrag van zijn inkomen overhoudt ter besteding.

Artikel 9e Wie komt niet voor een tegemoetkoming in aanmerking

 • 1.

  Een tegemoetkoming wordt niet verstrekt als een aanvrager en zijn partner als vreemdeling niet rechtmatig verblijf houdt in Nederland in de zin van artikel 8 onder a tot en met e en l van de Vreemdelingenwet 2000.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing als een aanvrager en zijn partner als vreemdeling na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8 onder a tot en met e en l van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf heeft op grond van artikel 8, onder g of h van de Vreemdelingenwet 2000.

 • 3.

  Indien een situatie zoals genoemd in lid 1 of 2 zich slechts ten aanzien van één van de partners voordoet, wordt bij de beoordeling of er aanspraak bestaat op een voorziening en bij de vaststelling van de omvang van de voorziening de partner op wie het gestelde in lid 1 van toepassing is buiten beschouwing gelaten.

 • 4.

  iemand die rechtens zijn vrijheid is ontnomen of zich onttrekt aan tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf heeft geen recht op de tegemoetkoming.

Artikel 9f Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt maximaal € 175,00 per kalenderjaar per persoon. De tegemoetkoming wordt ook verleend voor kinderen met een chronische ziekte of beperking binnen het gezin.

Artikel 9g Betaling en schriftelijke bewijzen

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt één keer in het jaar verstrekt over het lopende kalenderjaar. Betaling geschiedt op de opgegeven bankrekening.

 • 2.

  De aanvrager bewaart gedurende tenminste twee jaar na afloop van het betreffende kalanderjaar de schriftelijke bewijzen van zijn extra uitgaven van dieet, eigenbijdragen of andere medische aard of voor maatschappelijke dienstverlening, etc.

Artikel 9h Indexering

Het college kan jaarlijks de geldende bedragen van deze verordening verhogen of verlagen conform de ontwikkelingen van de Centraal Bureau voor de Statistiek prijsindex voor gezinsconsumptie of ander passend indexcijfer.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 10 Uitsluitend recht in Zwolle

 • 1.

  Ten behoeve van de uitvoering van een collectieve basiszorgverzekering en aanvullende zorgverzekering en gemeentespecifieke module voor minima wordt Eno Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd aan de Munsterstraat 7 (7418 EV) te Deventer en Eno Aanvullende Verzekeringen N.V., statutair gevestigd aan de Munsterstraat 7 (7418 EV) te Deventer, gezamenlijk handelend onder de naam Salland Zorgverzekeringen, een uitsluitend recht verleend voor het aanbieden van een basiszorgverzekering, een aanvullende zorgverzekering en een gemeentespecifieke module aan minima in de gemeente Zwolle voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021.

 • 2.

  Op basis van het uitsluitend recht zoals bedoeld in het eerste lid gaat het college van burgemeester en wethouders met genoemde zorgverzekeraar een concessie-overeenkomst aan voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021

Artikel 11 Aanvragen

Om voor een voorziening in aanmerking te komen dient de belanghebbende voor het aanvragen gebruik te maken van een formulier dat door het college is vastgesteld. De partner moet schriftelijk instemmen dat de belanghebbende mede namens hem een aanvraag in dient.

Artikel 12 Inlichtingenverplichting

Belanghebbenden die deelnemen aan de collectieve zorgverzekering voor minima zijn verplicht het college in te lichten indien zij niet meer voldoen aan één van de voorwaarden.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen artikel 2, 3, 4, 8, 9, 9a, 9c t/m 9e, 9g en 11 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voorzover toepassing gelet op het belang van belanghebbende leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 juli 2018

drs. H.J. Meijer, voorzitter

drs. A. ten Have, griffier