Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Besluit nadere regels reclame over losse reclame 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit nadere regels reclame over losse reclame 2019
CiteertitelBesluit nadere regels reclame over losse reclame
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. losse reclame

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-201901-01-2019nieuwe regeling

29-01-2019

gmb-2019-27940

cb 2019-01.29

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit nadere regels reclame over losse reclame 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle,

besluiten d.d. 29 januari 2019

De beleidsregel reclame per 1 januari 2019 in te trekken en in plaats daarvan het besluit nadere regels over losse reclame 2019 vanaf 1 januari 2019 in werking te laten treden

 

 

In dit besluit worden de nadere regels op grond van artikel 2:10 lid 2 onder a Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle 2015 uitgewerkt.

Reclameobjecten en uitstallingen mogen op de weg of een weggedeelte of in de openbare ruimte worden geplaatst als wordt voldaan aan deze regels.

 

Artikel 1 – Definitie

Uitstalling: het geheel van voor verkoop ten toon gespreide goederen.

Reclameobjecten: losse reclameborden, sandwichborden, borden op rotondes, spandoeken en dergelijke, niet zijnde uitstallingen of gevelreclame, aan (de buitenzijde van) een onroerende zaak op of aan de weg of op een rotonde, geplaatst met het doel om reclame te maken en/of aandacht te trekken;

Artikel 2 Uitstallingen en reclameobjecten bij een onroerende zaak

Uitstallingen en/of losse reclameobjecten mogen worden geplaatst als voldaan wordt aan het volgende:

 • a.

  Er wordt uitgestald met/reclame worden gemaakt voor goederen, diensten en activiteiten die in de desbetreffende onroerende zaak aan het publiek worden aangeboden danwel voor de onderneming die in de onroerende zaak is gehuisvest.

 • b.

  De uitstalling en losse reclameobjecten dienen tegen de voorgevel van het desbetreffende pand te worden geplaatst. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk in de navolgende gevallen.

  • In gebieden met trottoirs is het plaatsen van een reclameobject aan de rijwegzijde van het trottoir toegestaan, mits de afstand tussen het reclameobject en de gevel tenminste 1,5 meter bedraagt.

  • Bij horecabedrijven met een terras zonder trottoir mag in het belang van de doorstroming van het voetgangersverkeer het reclameobject worden geïntegreerd in het terras.

 • c.

  Een uitstalling en een los reclameobject mag niet breder zijn dan 80 centimeter.

 • d.

  De uitstalling en reclameobjecten mogen zich ten hoogste uitstrekken over de halve breedte van de voorgevel van het desbetreffende pand.

 • e.

  De uitstalling en losse reclameobjecten mogen niet hoger zijn dan 2 meter, gemeten vanaf de weg.

 • f.

  Per onroerende zaak mogen maximaal 2 losse reclameobjecten dan wel 1 uitstalling en 1 los reclameobject worden geplaatst.

 • g.

  Uitstallingen en losse reclameobjecten in winkelportieken achter de voorgevelrooilijn van de winkel zijn toegestaan.

Artikel 3 - Vrije doorgang verkeer

 • a.

  In gebieden zonder trottoirs dient de vrije loopruimte voor het publiek minimaal 2 meter te bedragen

 • b.

  In gebieden met trottoirs dient de vrije loopruimte voor het publiek minimaal 1,5 meter te bedragen.

 • c.

  De toegankelijkheid van de weg moet altijd gewaarborgd blijven voor hulpdiensten en voor minder valide verkeersdeelnemers.

Artikel 4 – Sandwichborden en spandoeken

Sandwichborden op of aan de weg zijn verboden, tenzij

 • a.

  het sandwichbord dient als aankondiging voor circussen; er mogen maximaal 20 sandwichborden in de gemeente Zwolle worden geplaatst gedurende een periode van maximaal 10 dagen.

 • b.

  het sandwichbord dient als aankondiging van buurt-/wijkactiviteiten; er mogen maximaal 20 sandwichborden worden geplaatst in de wijk waarin de activiteit wordt gehouden gedurende een periode van maximaal 10 dagen.

 • c.

  het sandwichbord dient als aankondiging van acties van Veilig Verkeer Nederland; er mogen maximaal 20 sandwichborden, al dan niet in combinatie met spandoeken, worden aangebracht per actie gedurende een periode van maximaal 14 dagen.

Artikel 5 – Reclameborden op rotondes

Reclameborden op rotondes, mits aangebracht door een reclamebedrijf dat hiervoor een contract met de gemeente heeft gesloten, zijn toegestaan.

Artikel 6 – Verwijsborden (bewegwijzering)

Alleen verwijzingsborden die voldoen aan de CROW -publicatie ‘Richtlijn bewegwijzering worden toegestaan.

Plaatsing en onderhoud dienen, met het oog op de uniformiteit en kwaliteit, aan de gemeente te worden voorbehouden. De kosten voor aanschaf, plaatsing, onderhoud en administratieve afhandeling komen voor rekening van de partij die om plaatsing van de verwijsborden verzoekt.

Verwijsborden kunnen alleen in overeenstemming met de gemeente worden geplaatst. Hierbij worden de navolgende regels gehanteerd:

Alleen objecten die in het maatschappelijk/economisch verkeer een functie hebben voor een grote groep mensen die niet bekend zijn in Zwolle, kunnen met verwijzingsborden worden aangeduid. De groep objecten die in ieder geval in aanmerking komt is als volgt te concretiseren:

 • wijk-, winkelcentra

 • sportaccommodaties

 • wijkgebouwen

 • leisure/recreatie

 • industrie- en handelsvestigingen met separate ligging, die op zich een groot bezoekersaantal trekken van buiten de gemeente

 • horeca-accommodaties met een separate ligging, die tenminste regionale betekenis hebben

 • onderwijs-, en gezondheidsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld Hogeschool Windesheim, Deltion, Cibap, Isala en de huisartsenpost.

Plaatsing van verwijsborden ten behoeve van objecten die onmiddellijk aan de hoofdwegen-structuur liggen is niet toegestaan. Dit geldt niet voor winkelcentra.

Individuele winkels, horeca-instellingen, wijkcentra en sporthallen die in een winkelcentrum staan, worden niet apart bewegwijzerd.

Bewegwijzering moet aanvullend zijn op bestaande informatiestructuur (plattegronden/ANWB/NBD-borden). Verwijsborden mogen niet dienen als vervanging van de bestaande bewegwijzeringsstructuur.

Alleen bij gebeurtenissen waarbij veel bezoekers worden verwacht kunnen in de nabije omgeving tijdelijke verwijsborden worden.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. H.J. Meijer, burgemeester

mr. I. Geveke, secretaris