Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Verordening Interferentiegebieden Bodemenergiesystemen Stadshagen-Breezicht 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Interferentiegebieden Bodemenergiesystemen Stadshagen-Breezicht 2019
CiteertitelVerordening Interfentiegebieden Bodemenergiesystemen Stadshagen-Breezicht 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu
Externe bijlageBijlage A, kaart behorende bij het gebied

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels voor een optimaal gebruik van bodemenergiesystemen en voor het borgen van de bodembelangen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 121 van de Gemeentewet
 2. artikel 147 van de Gemeentewet
 3. artikel 18 van de Wet bodembescherming
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2019nieuwe regeling

06-05-2019

gmb-2019-122165

rb 2019-05.06

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Interferentiegebieden Bodemenergiesystemen Stadshagen-Breezicht 2019

De raad van de gemeente Zwolle,

gelet op artikelen 121 en 147 Gemeentewet, artikel 2.2b Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel 18 Wetbodembescherming (Wbb)

overwegende dat:

ter voorkoming van interferentie tussen gesloten bodemenergiesystemen onderling of anderszins ter bevordering van een doelmatig gebruik van bodemenergie en het borgen van de overige bodembelangen, bij gemeentelijke verordening interferentiegebied(en) kan worden aangewezen;

Voor het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem met een vermogen van 70 kW of meer, dan wel een gesloten bodemenergiesysteem met een vermogen van minder dan 70 kW dat is gelegen binnen een interferentiegebied, een Omgevingsvergunning met beperkte milieutoets verplicht wordt;

In gebieden waar grote drukte is of wordt verwacht van bodemenergiesystemen, het nodig is dat negatieve interferentie wordt voorkomen en dat daarom een vergunningplicht voor gesloten bodemenergie-systeem met een vermogen van minder dan 70 kW dat is gelegen binnen een interferentiegebied wenselijk is;

het wenselijk is nadere voorschriften te bepalen om interferentie tussen bodemenergiesystemen te voorkomen en om het meest doelmatige gebruik van bodemenergiesystemen te bevorderen;

 

BESLUIT

vast te stellen de volgende

VERORDENING Interferentiegebieden Bodemenergiesystemen Stadshagen-Breezicht

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening en de toelichting wordt verstaan onder:

 • gesloten bodemenergiesysteem: een installatie waarmee gebruik wordt gemaakt van de bodem voor de levering van warmte of koude ten behoeve van verwarming of koeling van gebouwen door middel van een gesloten circuit van zich in de bodem bevindende leidingen, met inbegrip van het bovengrondse deel van de installatie;

 • interferentiegebied: een of meerdere gebieden binnen Stadshagen – Breezicht waarin ordening van bodemenergiesystemen wenselijk is met het oog op het voorkomen van negatieve onderlinge beïnvloeding van meerdere bodemenergiesystemen of anderszins ter bevordering van het doelmatig gebruik van bodemenergie en of het borgen van de overige bodembelangen.

Artikel 2 Aanwijzing interferentiegebieden

Ter voorkoming van interferentie tussen gesloten bodemenergiesystemen onderling of anderszins ter bevordering van een doelmatig gebruik van bodemenergie en het borgen van de overige bodembelangen, worden de omkaderde gebieden op bijlage A aangewezen als interferentiegebied in de zin van artikel 2.2b Besluit omgevingsrecht.

Artikel 3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders oefenen namens de raad de bevoegdheid uit om nieuwe interferentiegebieden aan te wijzen en vast te stellen en de grenzen van een interferentiegebied te wijzigen en opnieuw vast te stellen, indien zij van oordeel zijn dat dit ter voorkoming van interferentie tussen gesloten en tussen gesloten en open bodemenergiesystemen onderling of anderszins ter bevordering van een doelmatig gebruik van bodemenergie en/of het borgen van overige bodembelangen nodig is. Van deze bevoegdheid kan pas gebruik worden gemaakt nadat de raad daarover vooraf en tijdig is geïnformeerd.

Artikel 4 Aanleg gesloten bodemenergiesystemen binnen interferentiegebied

 • 1.

  Voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem binnen een interferentiegebied is een vergunning (een omgevingsvergunning beperkte milieutoets) van het college van burgemeester en wethouders nodig.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 5.13b van het Besluit omgevingsrecht weigert het college van burgemeester en wethouders de in lid 1 genoemde vergunning, als niet voldaan wordt aan de eisen zoals opgenomen in het bijbehorende bodemenergieplan.

Artikel 5 Overgangsrecht

Op een aanvraag om vergunning, ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening, is deze Verordening niet van toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking 6 weken na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Artikel 7 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Interferentiegebieden Bodemenergiesystemen Stadshagen-Breezicht 2019.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 6 mei 2019

drs. H.J. Meijer, voorzitter

drs. A. ten Have, griffier