Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Verordening op de gemeentelijke Rekenkamercommissie 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de gemeentelijke Rekenkamercommissie 2020
CiteertitelVerordening op de gemeentelijke Rekenkamercommissie 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Hoe werkt de gemeentelijke rekenkamer ?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk IVb van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-2020nieuwe regeling

26-10-2020

gmb-2020-280077

rb 2020-10.26

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de gemeentelijke Rekenkamercommissie 2020

Gemeente Zwolle, bekendmaking verordening op de gemeentelijke Rekenkamercommissie 2020.

De Raad van de gemeente Zwolle heeft in de vergadering van 26 oktober 2020 besloten de verordening op de gemeentelijke Rekenkamercommissie 2020 vast te stellen.

Deze verordening treedt 1 dag na de bekendmaking in werking.

De verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie 2018 wordt ingetrokken.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  De rekenkamercommissie: de gemeentelijke commissie ter uitoefening van de rekenkamerfunctie.

 • 2.

  Doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin de organisatie erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of beoogde maatschappelijke effecten te bereiken.

 • 3.

  Doelmatigheid of efficiency: het streven om met een zo gunstig mogelijke inzet van de beschikbare productiemiddelen het gewenst resultaat te bereiken.

Artikel 2 Taak

De taak van de rekenkamercommissie is het uitvoeren of laten uitvoeren van beleidsevaluatieonderzoeken. De doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk beleid staan hierbij centraal.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De rekenkamercommissie bestaat uit zes leden, waarvan vier raadsleden en twee niet-raadsleden. Benoeming en ontslag van de leden is een bevoegdheid van de raad.

 • 2.

  De benoemde raadsleden moeten een redelijke afspiegeling van de raad vormen; ten minste één raadslid moet komen uit een niet in het college van burgemeester en wethouders vertegenwoordigde partij.

 • 3.

  Leden van het college van burgemeester en wethouders kunnen geen lid zijn van de rekenkamercommissie.

 • 4.

  De niet-raadsleden worden als vast lid benoemd voor de duur van de raadsperiode. Deze leden moeten specifieke deskundigheid hebben op het gebied van het uitvoeren van beleidsevaluaties bij de overheid, bij voorkeur de lokale overheid. Personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur of in opdracht van de gemeente werkzaamheden hebben uitgevoerd die betrekking hebben op het te onderzoeken onderwerp, kunnen niet als lid van de rekenkamercommissie worden benoemd.

 • 5.

  Voor ieder onderzoek kan de rekenkamercommissie een niet-raadslid met specifieke deskundigheid op het terrein van dat onderzoek als ad-hoc adviseur inhuren.

 • 6.

  De rekenkamercommissie kan een lid van de directie uitnodigen om op te treden als ad hoc adviseur.

Artikel 4 Voorzitter en secretaris

 • 1.

  De rekenkamercommissie wijst één van de twee niet-raadsleden in de commissie aan als voorzitter. De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

  • a.

   het tot stand komen van de concept onderzoeksopdracht.

  • b.

   het tot stand komen van een onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen.

  • c.

   het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming binnen de rekenkamercommissie.

  • d.

   de leiding van de vergaderingen aan de rekenkamercommissie.

  • e.

   in voorkomende gevallen optreden namens de rekenkamercommissie.

 • 2.

  De rekenkamercommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, die door de griffier wordt aangewezen. Deze draagt zorg voor:

  • a.

   de procescoördinatie van de onderzoeken.

  • b.

   de ondersteuning van de rekenkamercommissie.

  • c.

   de organisatie van de vergaderingen in overleg met de voorzitter.

Artikel 5 Vergoeding (externe) leden van de Rekenkamercommissie

 • 1.

  De externe leden van de rekenkamercommissie ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt:

  • a.

   voor de voorzitter: een vast bedrag ter grootte van €400,- per vergadering.

  • b.

   voor de externe leden: een vast bedrag ter grootte van €300,- per vergadering.

   Daarnaast ontvangen de voorzitter en de externe leden van de rekenkamercommissie op declaratiebasis een vergoeding voor eventueel gemaakte onderzoekskosten en een vergoeding voor eventueel gemaakte reis- en verblijfskosten.

 • 3.

  De in het tweede lid genoemde vergoedingen komen ten laste van het budget van de rekenkamercommissie.

Artikel 6 Selectie onderzoeksonderwerp

 • 1.

  Selectie onderzoeksonderwerp:

  • a.

   De rekenkamercommissie bepaalt het onderwerp dat zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

  • b.

   De in het eerste lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamercommissie ter kennisneming aan de raad gestuurd.

  • c.

   Voor de keuze van het onderwerp van onderzoek beheert de rekenkamercommissie een niet openbare groslijst.

  • d.

   De raad kan de rekenkamercommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamercommissie bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamercommissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

 • 2.

  De rekenkamercommissie benoemt – indien van toepassing – zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de onderzoeksopdracht het ad hoc lid, overeenkomstig artikel 3 lid 5 en 6.

 • 3.

  Bij de keuze van het onderzoeksonderwerp worden de volgende richtinggevende criteria zo veel mogelijk in acht genomen:

  • a.

   Het onderwerp moet op effectiviteit van beleid en/of efficiency van de uitvoering kunnen worden getoetst;

  • b.

   Het onderwerp moet bestuurlijk relevant zijn, waarbij het maatschappelijk effect zwaar weegt;

  • c.

   Het gemeentebestuur moet van de uitkomsten kunnen leren;

  • d.

   De betrokkenheid van het gemeentebestuur bij het onderwerp dient substantieel en aanwijsbaar te zijn;

  • e.

   Het onderwerp dient betrekking te hebben op een (deels) afgerond beleidsonderdeel, waardoor de relatie met in raadsdocumenten vastgelegde beleidsdoelen en gewenste resultaten gelegd kan worden.

Artikel 7 Werkwijze

 • 1.

  De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het onderzoek.

 • 2.

  Het directielid, zoals bedoeld in artikel 3 lid 6, draagt zorg voor tijdige en volledige informatieverschaffing vanuit het ambtelijk apparaat aan de rekenkamercommissie.

 • 3.

  Indien de rekenkamercommissie inlichtingen wenst van leden van het college, van raadsleden of medewerkers van de gemeente, zijn zij verplicht hieraan gehoor te geven.

 • 4.

  De directie wordt tijdens het onderzoek gevraagd het conceptrapport te toetsen op onjuistheden, die relevant zijn voor de oordeelsvorming van de rekenkamercommissie.

 • 5.

  De rekenkamercommissie kan terugkoppelen naar de raad op momenten die zij zinvol acht.

 • 6.

  De rekenkamercommissie kan burgers betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en rapportering van onderzoeken op de momenten waarop zij dat wenselijk acht.

 • 7.

  De rekenkamercommissie publiceert over de voorbereiding, uitvoering en rapportering van onderzoeken op de momenten waarop zij dat wenselijk acht.

Artikel 8 Beslotenheid en geheimhouding

 • 1.

  De vergaderingen van de rekenkamercommissie worden in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De rekenkamercommissie kan geheimhouding opleggen over de inhoud van stukken die aan de rekenkamercommissie zijn overgelegd en op alles wat tijdens het onderzoek aan het licht komt. Geheimhouding kan tevens worden opgelegd over hetgeen in de vergadering is behandeld.

 • 3.

  De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de rekenkamercommissie haar opheft. Betreft het stukken waarover door andere organen geheimhouding is opgelegd, of het verslag van de behandeling van dergelijke stukken, dan blijft geheimhouding gehandhaafd tot het betreffende orgaan of de raad deze opheft.

 • 4.

  De rapporten en de verslagen van de rekenkamercommissie zijn conform artikel 185 lid 5 van de Gemeentewet openbaar.

Artikel 9 Resultaten onderzoek

 • 1.

  Het onderzoek van de rekenkamercommissie resulteert in een openbaar onderzoeksrapport, waarin bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen. Eventuele minderheidsstandpunten worden weergegeven.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders geeft binnen 6 weken na het gereedkomen van het onderzoeksrapport een reactie op de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport.

 • 3.

  Het onderzoeksrapport wordt samen met de reactie van het college van burgemeester en wethouders in de raad besproken.

 • 4.

  De raad neemt besluiten naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport met inachtneming van de reactie van het college van burgemeester en wethouders.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 oktober 2020

P. Snijders, voorzitter

A. ten Have, griffier