Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Regeling Parkeervergunningen 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Parkeervergunningen 2021
CiteertitelRegeling Parkeervergunningen 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVerkeer, vervoer en wegen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. parkeervergunningen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2020nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2020-327743

cb 2020-12.08

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Parkeervergunningen 2021

Gemeente Zwolle, bekendmaking regeling parkeervergunningen 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle,

Besluit d.d. 8 december 2020

De Regeling Parkeervergunningen 2021 vast te stellen.

Deze regeling treedt op de eerste dag na bekendmaking in werking en is van toepassing op aanvragen en vergunningen geldend vanaf 1 januari 2021.

 

Uitbreiding parkeerplaatsen voor autodate.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle maken bekend op 8 december 2020 te hebben besloten om het aantal parkeerplaatsen voor autodate uit te breiden met één parkeerplaats:

- op het parkeerterrein Van Karnebeekstraat P2, nabij Van der Laenstraat;

- aan de Van Muudenstraat, 2e parkeerplaats vanaf Jan Buschstraat;

- aan de Seringenstraat ter hoogte van Mimosastraat 1-4A;

- aan de Thorbeckegracht ter hoogte van huisnummer 41.

In artikel 3, lid 14, van de Regeling parkeervergunningen 2021 zijn deze locaties toegevoegd aan de sector. Door plaatsing van verkeersborden wordt de situatie aangegeven.

 

Tegen de uitbreiding van parkeerplaatsen voor autodate kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatiedatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om, met betrekking tot dit besluit een voorlopige voorziening te treffen. Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Op www.zwolle.nl/bezwaarindienen treft u alle informatie aan.

 

Hoofdstuk 1 Definities

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Belanghebbende: een persoon die voldoet aan artikel 3.3, eerste lid, artikel 3.4, artikel 3.5, eerste en tweede lid, artikel 3.6, eerste lid, artikel 3.7, artikel 3.8, eerste lid en/of artikel 3.9 van de Parkeerverordening 2016.

 • 2.

  Bewonersbelanghebbende: een persoon die voldoet aan artikel 3.3, eerste lid, artikel 3.4 en/of artikel 3.9 aanhef en eerste lid van de Parkeerverordening 2016.

 • 3.

  Zakelijk belanghebbende: een persoon die voldoet aan artikel 3.5, eerste en tweede lid, artikel 3.6, eerste lid, artikel 3.7, artikel 3.8, eerste lid en/of artikel 3.9 aanhef en tweede, derde en vierde lid, van de Parkeerverordening 2016.

 • 4.

  Privéparkeergelegenheid:

  • a.

   een parkeerplaats – niet zijnde een parkeerplaats in een openbaar toegankelijke parkeergarage, tenzij deze openbaar toegankelijke parkeergarage gevestigd is op hetzelfde adres of anderszins behoort bij het bewoners- of vestigingsadres - waarover de aanvrager beschikt of kan beschikken op grond van eigendom, erfpacht, huur, ingebruikgeving of anderszins; of

  • b.

   een parkeerplaats waarop de aanvrager aanspraak kan maken (al dan niet via een wachtlijst) in een garage of op een perceel, omdat deze volgens een raadsbesluit, een bouwvergunning, een omgevingsvergunning, een bestemmings- of omgevingsplan, een erfpachts- of splitsingsakte of een huur- of koopovereenkomst voor de woning of het bedrijf van de aanvrager bestemd is; of

  • c.

   een voormalige parkeerplaats op eigen terrein die door of vanwege de aanvrager een andere bestemming dan die van parkeerplaats heeft gekregen.

 • 5.

  Beroep en/of bedrijf uitoefenen:

  • a.

   de rechtspersoon of de natuurlijke persoon onder wiens verantwoordelijkheid de beroeps- en/of bedrijfsuitvoering plaatsvindt;

  • b.

   activiteiten die zowel op commerciële als op niet-commerciële basis plaatsvinden;

  • c.

   maten van een maatschap gevestigd op één adres worden samen als één zakelijk belanghebbende aangemerkt.

 • 6.

  Kamerbewoner: bewoner van een niet-zelfstandige woning.

 • 7.

  Binnenstad: het gebied dat is begrensd door de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven.

 • 8.

  Overige centrumgebied: het gebied om de binnenstad heen dat is begrensd door de A28, Ceintuurbaan, Leo Majoorlaan, Hortensiastraat en fiets- en voetgangerstunnel, IJsselallee en A28.

 • 9.

  Parkeerkaart: het vergunningbewijs dat zodanig aan de binnenzijde van de voorruit van het motorvoertuig moet zijn aangebracht dat de barcode en het nummer van de kaart buiten het voertuig leesbaar zijn.

 • 10.

  Catering: een bedrijf dat als hoofdactiviteit heeft het bezorgen van gerechten en maaltijden die met bederfelijke verse waren door het cateringbedrijf zijn bereid. De bereiding moet plaats hebben gevonden in het pand in de binnenstad, waardoor de bezorging vanuit dat pand moet plaatsvinden. De bezorging moet binnen een uur, omdat de toestand/smaak van de bereide gerechten en maaltijden binnen een uur na bereiding aantoonbaar vermindert qua smaak en temperatuur. De catering moet aantoonbaar een vast onderdeel van de bedrijfsactiviteit uitmaken.

 • 11.

  Makelaardij: een makelaardij in onroerende goederen.

 • 12.

  Nulvergunningenafspraak: belanghebbenden, die wonen of gevestigd zijn op een adres of perceel zonder (voldoende) bijbehorende eigen parkeergelegenheid in, op, of onder het bouwwerk, dan wel op, of onder het onbebouwde terrein dat bij het adres of perceel behoort, waarvoor deze nulvergunningenafspraak – ook wel nulvergunningenregeling en nulvergunningenoptie genoemd - is vastgelegd in een raadsbesluit, een omgevingsvergunning, een bestemmings- of omgevingsplan, een erfpachts- of splitsingsakte of een huur- of koopovereenkomst, komen niet voor een bewoners- en bedrijvenvergunning in aanmerking.

Hoofdstuk 2 Indeling in sectoren en reikwijdte

Artikel 2 Sectoren

Het gebied waarbinnen de weggedeelten liggen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders (artikel 2.1 Parkeerverordening 2016) is in sectoren verdeeld.

Artikel 3 Begrenzing sectoren

De grenzen van de in artikel 2 bedoelde sectoren 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 zijn:

 • 1.

  Kerkstraat (huisnummers 16 tot en met 43), Diezerstraat (oneven huisnummers en even huisnummers vanaf 114), Melkmarkt (even huisnummers), Schuttevaerhaven, Achtergracht tot aan Kerkstraat en Ter Pelkwijkpark huisnummers 22 t/m 60.

 • 2.

  Rodetorenplein (alle huisnummers), Melkmarkt (oneven huisnummers), Diezerstraat (even huisnummers t/m 112), Hagelstraat, Kerkstraat (huisnummers 1 tot en met 15), en Stadsgracht tot aan Rodetorenplein.

 • 4.

  Stockholmstraat ter hoogte van huisnummers 44 tot en met 72.

 • 5.

  Willemskade, Harm Smeengekade, Pannekoekendijk, Katerdijk, Meeuwenlaan (beide zijden), Veemarkt en Rieteweg tot aan Willemskade.

 • 6.

  Stationsweg (even huisnummers), Westerlaan, Willemskade, Emmawijk en Burgemeester van Roijensingel tot aan Stationsweg.

 • 7.

  Stationsweg (oneven huisnummers), Stationsplein, Oosterlaan, Van Karnebeekstraat (alle huisnummers) en Burgemeester van Roijensingel tot aan Stationsweg.

 • 8.

  Almelose Kanaal (tussen Groot Wezenland en Koelwaterkanaal) en Groot Wezenland (huisnummers 30 tot en met 41) en woonschepen tot aan Almelose Kanaal.

 • 9.

  Govert Flinckstraat, Ferdinand Bolstraat, Minervalaan, Rembrandtlaan, Esdoornstraat, Elzenstraat, Larixstraat (incl. even huisnummers 28 t/m 52), Plataanstraat, Iepenstraat (uitgezonderd huisnummers 79, 81 en even huisnummers 82 t/m 90), Kastanjestraat, Beukenstraat, Wilgenstraat, Middelweg, Bisschop Willebrandlaan (oneven huisnummers 1 t/m 97 en huisnummer 26 en 28A), Vechtstraat (oneven huisnummers t/m 93 en even huisnummers t/m 68), Thomas a Kempisstraat (even huisnummers t/m 90 en oneven huisnummers t/m 117), Diezerkade, Burgemeester Drijbersingel en Schuttevaerkade (inclusief parkeerterrein Schuttevaerkade) tot aan Govert Flinckstraat en Pannekoekendijk 10.

 • 10.

  Rhijnvis Feithlaan, Brink, Blekerswegje en Turfmarkt (inclusief woonschepen), Nieuwe Vecht (inclusief woonschepen) tot aan Rhijnvis Feithlaan.

 • 11.

  Assendorperstraat (oneven huisnummers t/m 25a), Groot Wezenland, Schuurmanstraat, Luttenbergstraat (oneven huisnummers) tot aan Assendorperstraat huisnummer 25a.

 • 12.

  Van Karnebeekstraat (is buitengrens: Van Karnebeekstraat zelf valt onder sector 7), Groot Wezenland, Assendorperstraat (uitgezonderd oneven huisnummers 1 t/m 25a), Luttenbergstraat (is buitengrens: parkeerplaatsen Luttenbergstraat vallen onder sector 11), Wethouder Alferinkweg, Ten Oeverstraat (tot aan Van Cuylenburchstraat), (Grasdorpstraat valt binnen het gebied, Van Cuylenburchstraat valt er buiten), Assendorperdijk (even huisnummers t/m 128), Sallandstraat, Molenweg, Papaverstraat, Assendorperstraat (even huisnummers t/m 232 en oneven huisnummers t/m 357), Begoniastraat en Deventerstraatweg (oneven huisnummers t/m 155) tot aan de Van Karnebeekstraat (buitengrens), inclusief het Parkeerterrein Van Karnebeekstraat oostzijde P2.

 • 13.

  De Philosofenallee inclusief woonboten Menistenstraat 112, 116 en 118.

 • 14.

  Autodateplaatsen: één ter hoogte van Amer 252; één ter hoogte van Assendorperdijk 294; één ter hoogte van Assendorperstraat 13-15; één op het parkeerterrein Azaleapark, nabij Assendorperstraat 129; één op parkeerterrein Bachlaan ter hoogte van nr. 20; één op de Backermarke nabij de Commissarislaan; twee ter hoogte van Campus 2; één ter hoogte van Celestraat 1; één ter hoogte van Emmawijk 11; één aan het Groot Wezenland ter hoogte van Kerkbrugje; twee ter hoogte van Hanzelaan 234; twee ter hoogte van Hanzelaan 310 op parkeerterrein Hanzeland; twee ter hoogte van Hanzeplein 27; één op parkeerterrein Hedon; één ter hoogte van Herfterweg 1; één op het parkeerterrein Van Karnebeekstraat P2, nabij Van der Laenstraat; één aan de Van Muudenstraat, 2e parkeerplaats vanaf Jan Buschstraat; één op de Oosterlaan nabij de hoek met de Van Karnebeekstraat; twee ter hoogte van Potgietersingel 1a; één aan de Provincieroute ter hoogte van Stadhouderlaan 37; één aan de Seringenstraat ter hoogte van Mimosastraat 1-4A; één ter hoogte van Stokmeesterslaan 16; één ter hoogte van Terborchstraat 28; één ter hoogte van Thorbeckegracht 41; één ter hoogte van Tiendschuurstraat 66 en één op het parkeerterrein Wilheminasingel, nabij huisnr. 2.

Artikel 4 Reikwijdte parkeervergunning

 • 1.

  In de sectoren 1, 2, 6, 7 en 8 mag met een parkeervergunning worden geparkeerd op de vergunninghouderparkeerplaatsen binnen de desbetreffende sector en geldt het volgende:

  • a.

   het vergunninghouderparkeren geldt alle dagen per week, gedurende 24 uur per dag;

  • b.

   in sector 1 mag met een parkeervergunning ook worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen langs de Thorbeckegracht en Badhuiswal;

  • c.

   in sector 2 mag met een parkeervergunning ook worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen op de Potgietersingel en het Van Nahuysplein;

  • d.

   in sector 7 mag met een parkeervergunning ook worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen van het oostelijk deel van het parkeerterrein Van Karnebeekstraat (P2);

 • 2.

  In sector 4 mag met een parkeervergunning worden geparkeerd op de vergunninghouderparkeerplaatsen binnen de desbetreffende sector en geldt het volgende:

  • a.

   het vergunninghouderparkeren geldt op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur;

 • 3.

  In sector 5, 9, 11, 12 en 13 mag met een parkeervergunning worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen binnen de desbetreffende sector en geldt het volgende:

  • a.

   het parkeerregime geldt op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 20.00 uur, donderdag tot 21.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur;

  • b.

   op de volgende straten/straatdelen mag van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur, donderdag tot 21.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur niet worden geparkeerd met een parkeervergunning:

 • 1.

  in sector 9:

  • Thomas a Kempisstraat, beide zijden;

  • Rembrandtlaan ter hoogte van huisnummers 53 tot en met 61;

  • Diezerkade;

  • Vechtstraat ter hoogte van huisnummers 3 tot en met 57 en 2 tot en met 68 (op het parkeerterrein achter perceel Vechtstraat 60-66 mag wel met een parkeervergunning worden geparkeerd);

 • 2.

  nabij sector 9:

  • a.

   Vechtstraat ter hoogte van huisnummers 70 tot en met 110, omdat dit gedeelte buiten de parkeersector valt;

 • 3.

  in sector 12: langs beide zijden van de Assendorperstraat ter hoogte van huisnummers 1 tot en met 150.

 • 4.

  In sector 10 mag met een parkeervergunning worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen binnen de desbetreffende sector en geldt het volgende:

  • a.

   het parkeerregime geldt op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 23.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur;

  • b.

   op de volgende straten/straatdelen mag van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur, donderdag tot 21.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur niet worden geparkeerd met een parkeervergunning: 1.Blekerswegje.

 • 5.

  In sector 14 mag met een parkeervergunning worden geparkeerd op de als zodanig aangeduide autodateplaatsen en geldt het volgende:

  • a.

   het vergunninghouderparkeren geldt alle dagen per week, gedurende 24 uur per dag;

 • 6.

  Een vergunning kan in afwijking van hetgeen hiervoor bepaald slechts voor één of meerdere nader aangegeven parkeerplaatsen in de betreffende sector geldig zijn.

 • 7.

  In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, kan een vergunning voor één of meerdere nader aangewezen delen van een sector niet geldig zijn.

 • 8.

  Als activiteiten plaatsvinden in de betreffende sector dan wel op de betreffende parkeeraccommodatie, waardoor het niet mogelijk is daar te parkeren, kunnen aan het hebben van een parkeervergunning geen rechten worden ontleend.

Hoofdstuk 3. Aanvragen, uitgifte en gebruik vergunningen

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een parkeervergunning moet elektronisch of schriftelijk worden ingediend. De aanvrager is verantwoordelijk voor het aanleveren van de gegevens en bescheiden, zoals de vermelding van het kenteken.

 • 2.

  Aanvragen om een vergunning worden elektronisch ingediend en verwerkt via de website www.zwolle.nl. Besluiten hierop worden elektronisch of schriftelijk verzonden. Gegevens en bescheiden die langs elektronische weg bij een aanvraag worden verstrekt, moeten geleverd zijn in een van de volgende bestandsformaten:

 • a.

  scans: TIFF, JPG, PDF/A-1b en PDF 1.4

 • b.

  officedocumenten: PDF/A-1a en PDF 1.4

 • 3.

  Voor schriftelijke indiening moet het door burgemeester en wethouders vastgestelde formulier worden gebruikt en moeten de daarbij benodigde gegevens en bescheiden fysiek dan wel elektronisch worden aangeleverd bij de publieksbalie van de gemeente Zwolle.

Artikel 6 Maximum aantal voertuigen waarvoor een vergunning geldig kan zijn en activeren kenteken

 • 1.

  Een vergunning wordt verstrekt voor een motorvoertuig waarvan het kenteken in de vergunning is vermeld.

 • 2.

  In de gevallen dat een vergunning is verstrekt voor meerdere motorvoertuigen is deze slechts voor één van deze motorvoertuigen tegelijk geldig. Voor de parkeervergunning voor het faciliteren van mantelzorg geldt een maximum van twee motorvoertuigen tegelijk. Het motorvoertuig dat bij het kenteken hoort waarvoor de vergunning wordt gebruikt, moet – als er sprake is van meerdere kentekens op één vergunning – voor het gebruik van de vergunning elektronisch zijn geactiveerd via de website van de gemeente Zwolle www.zwolle.nl. De vergunning kan alleen voor dit kenteken worden gebruikt als dit kenteken is geactiveerd.

 • 3.

  Een vergunning voor een bewonersbelanghebbende kan worden verleend voor maximaal twee motorvoertuigen waarvan de aanvrager houder is. Een vergunning is slechts voor één motorvoertuig tegelijk geldig.

 • 4.

  In de sectoren 1 en 2 kan de houder van het eerste en tweede motorvoertuig waarvoor de vergunning geldig is, verschillen, als deze allebei op het opgegeven adres in de Basisregistratie Personen staan geregistreerd en ook allebei als houder van een motorvoertuig kunnen worden aangemerkt. Een vergunning is slechts voor één motorvoertuig tegelijk geldig.

 • 5.

  Een vergunning voor een zakelijk belanghebbende kan worden verleend voor maximaal vijftien motorvoertuigen waarvan de aanvrager houder is. Een vergunning is slechts voor één motorvoertuig tegelijk geldig.

Artikel 7 Maximum aantal te verlenen vergunningen per sector

 • 1.

  In de sectoren 6, 7, en 8 kunnen maximaal 25% meer vergunningen worden verleend dan het aantal vergunninghouderparkeerplaatsen in de betreffende sector;

 • 2.

  In sector 1 kunnen maximaal 349 vergunningen worden verleend en in sector 2 kunnen maximaal 388 vergunningen worden verleend.

 • 3.

  In sector 4 (Stockholmstraat 44 t/m 72) kunnen maximaal 26 vergunningen worden verleend.

 • 4.

  In sector 5 (Kamperpoort) kunnen maximaal 343 vergunningen worden verleend.

 • 5.

  In sector 9 (Dieze) kunnen maximaal 2.289 vergunningen worden verleend.

 • 6.

  In sector 12 (Assendorp) kunnen maximaal 1.652 vergunningen worden verleend.

 • 7.

  In de sectoren 10, 11 en 13 kan per parkeerapparatuurplaats maximaal 0,9 vergunning worden verleend.

 • 8.

  Bij de vaststelling van het maximum aantal te verlenen vergunningen per sector worden de bezoekersvergunningen niet meegeteld.

 • 9.

  In sector 14 wordt per parkeerplaats maximaal één vergunning voor autodate verleend.

Artikel 8 Wachtlijst

 • 1.

  Als het maximum aantal te verlenen vergunningen in de sector is bereikt, wordt een aanvrager die aan de criteria voor het verkrijgen van een eerste parkeervergunning voldoet op een wachtlijst voor de desbetreffende sector geplaatst.

 • 2.

  Afhandeling van de wachtlijst vindt plaats op basis van de volgorde van binnenkomst.

Artikel 9 Gebruik parkeerkaart

Als bij de vergunning een parkeerkaart is afgegeven, moet deze zodanig aan de binnenzijde van de voorruit van het motorvoertuig zijn aangebracht dat de kaart buiten het voertuig leesbaar is.

Hoofdstuk 4. Voorwaarden

Artikel 10 Algemene voorwaarden

 • 1.

  Aanvragers die zowel bewoners- als zakelijk belanghebbende op één adres zijn, komen voor maximaal één vergunning in aanmerking.

 • 2.

  Een vergunning kan niet worden verleend voor een motorvoertuig dat, met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,40 meter.

 • 3.

  Een vergunning kan niet worden verleend voor een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt.

 • 4.

  De houder van een vergunning is verplicht een adres- en of kentekenwijziging direct door te geven en de vergunning op te zeggen zodra hij/zij niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het verstrekken ervan. Dit is onder meer het geval als men verhuist en of geen houder van een motorvoertuig meer is.

 • 5.

  De vergunning kan worden ingetrokken als de houder handelt in strijd met de eraan verbonden voorschriften.

 • 6.

  Bij activiteiten in een parkeersector en/of op een parkeeraccommodatie waarvoor de gemeente de parkeervergunning en/of het -abonnement heeft verleend en waardoor het niet mogelijk is om daar te parkeren, kan aan het hebben van een parkeervergunning en/of -abonnement geen rechten worden ontleend.

 • 7.

  Voor een parkeerkaart, -pas of -druppel verstrekt bij een vergunning geldt dat bij verlies of vermissing ervan de kosten van vervanging voor rekening zijn van de vergunninghouder.

Artikel 11 Voorwaarden bewonersvergunning

 • 1.

  Aanvragers komen voor een vergunning om in een sector te parkeren in aanmerking als zij:

 • a.

  feitelijk op het opgegeven adres wonen en als zodanig ook in de Basisregistratie Personen zijn geregistreerd (bewonersbelanghebbende). Bewonersbelanghebbenden komen uitsluitend in aanmerking voor een vergunning om te parkeren in de sector waar zij wonen; én

 • b.

  niet op een adres wonen met privéparkeergelegenheid met uitzondering van de adressen Nieuwstraat oneven huisnummers 115 tot en met 127, Pletterstraat oneven huisnummers 41 tot en met 121, Eiland 1 tot en met 15 en 2 tot en met 12; Drie Pistolengang oneven huisnummers 1 tot en met 11; Drietrommeltjessteeg even huisnummers 2 tot en met 12; Klokkensteeg even huisnummers 2 tot en met 14 en Achter de Broeren 18; én

 • c.

  niet wonen op een adres waarop de Nulvergunningenafspraak van toepassing is.

 • 2.

  In de sectoren 4 tot en met 13 kan een tweede parkeervergunning per adres worden verleend, mits:

 • a.

  op het opgegeven adres in ieder geval twee personen in de Basisregistratie Personen staan geregistreerd, die ieder als houder van een motorvoertuig kunnen worden aangemerkt; én

 • b.

  er niet wordt beschikt of kan worden beschikt over twee of meer privéparkeergelegenheden; én

 • c.

  niet wonen op een adres waarop de Nulvergunningenafspraak van toepassing is; én

 • d.

  in de sector niet meer dan 95% van het maximum aantal te verlenen vergunningen is verleend.

 • 3.

  Een bewoner komt voor het faciliteren van nodige mantelzorg in diens woning voor maximaal één extra parkeervergunning in aanmerking als een vergoeding in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt ontvangen.

Artikel 12 Voorwaarden bedrijvenvergunning

 • 1.

  Bij meerdere bedrijven op één adres waarvan uit het register van de Kamer van Koophandel of anderszins blijkt dat het één eigenaar betreft of dat er een familie- en/of zakelijke relatie bestaat tussen de verschillende eigenaren, wordt maximaal één vergunning verleend. Een dergelijke situatie wordt beschouwd alsof het één zakelijk belanghebbende betreft.

 • 2.

  Aanvragers komen voor een bedrijvenvergunning om in een sector te parkeren in aanmerking als zij:

 • a.

  niet op een adres gevestigd zijn met privéparkeergelegenheid;

 • b.

  feitelijk op het opgegeven adres in het register van de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd (zakelijk belanghebbende);

 • c.

  niet gevestigd zijn in een gebouw waarop de Nulvergunningenafspraak van toepassing is; en

 • 3.

  Zakelijk belanghebbenden komen uitsluitend in aanmerking voor een vergunning om te parkeren in de sector waar zij een beroep en/of bedrijf uitoefenen.

 • 4.

  Er kunnen 50 bedrijvenvergunningen in de binnenstad, sectoren 1 en 2, worden verleend.

 • 5.

  Voor een bedrijvenvergunning in sector 1 of 2 komen in aanmerking: apothekers en bloemisterijen, catering-, reproductiebedrijven en/of drukkerijen die hun handelsproducten vanuit hun hoofdvestiging die gelegen is binnen sector 1 of 2 bezorgen en makelaardijen met de hoofdvestiging gelegen binnen sector 1 of 2, als aannemelijk is dat de bedrijfsvoering regelmatige ritten noodzaakt en dat het economisch belang van de bedrijven dermate zwaarwegend is dat een bedrijvenvergunning binnen sector 1 of 2 noodzakelijk is.

 • 6.

  In de sectoren 4 tot en met 13 kan aan een zakelijk belanghebbende een tweede parkeervergunning worden verleend als:

 • a.

  naar het oordeel van burgemeester en wethouders is aangetoond dat voor nader te omschrijven bedrijfsdoeleinden per dag gemiddeld met elk van de twee auto´s meer dan vier keer van het zakenadres moet worden gegaan. Daartoe kan een overzicht van alle, over een periode van twee maanden voorafgaand aan de vergunningaanvraag, gemaakte ritten worden gevraagd. Dit overzicht moet dag, datum, tijdstip vertrek, bestemming, tijdstip terugkomst en afgelegde kilometers omvatten; én

 • b.

  er niet wordt beschikt of kan worden beschikt over twee of meer privéparkeerplaatsen;

 • c.

  in de sector niet meer dan 95% van het maximum aantal te verlenen vergunningen is verleend.

 • 7.

  In de sectoren 4 tot en met 13 komt een kamerverhuurbedrijf dat bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd voor een parkeervergunning in aanmerking.

Hoofdstuk 5. Bezoekersvergunning

Artikel 13 Bezoekersvergunning

 • 1.

  In alle sectoren, uitgezonderd sector 14, kan per adres maximaal één bezoekersvergunning worden verleend. Aanvragers komen voor een bezoekersvergunning in de sector in aanmerking als zij feitelijk op het opgegeven adres wonen en als zodanig ook in de Basisregistratie Personen zijn geregistreerd.

 • 2.

  Met de bezoekersvergunning kan de aanvrager:

 • a.

  in de sectoren 1, 2, 4, 6, 7 en 8 het bezoek 8 uur per week laten parkeren op vergunninghouderparkeerplaatsen binnen de betreffende sector en op parkeerapparatuurplaatsen zoals aangegeven in artikel 4, lid 1;

 • b.

  in de sectoren 5, 9, 10, 11, 12 en 13 het bezoek 18 uur per week laten parkeren op parkeerapparatuurplaatsen binnen de betreffende sector.

Hoofdstuk 6. Specifieke beroepen

Artikel 14 Voorwaarden en overige bepalingen

 • 1.

  Aanvragers komen voor een vergunning op grond van artikel 3.6 van de Parkeerverordening 2016 in aanmerking als zij het beroep en/of bedrijf uitoefenen van huisarts, verloskundige, kraamverzorging of thuiszorg waardoor zij naar het oordeel van burgemeester en wethouders in verband met de uitoefening van hun beroep of bedrijf in meerdere sectoren meer dan tien keer per twee maanden aangewezen zijn op het gebruik van een motorvoertuig en de desbetreffende werkzaamheden onregelmatig zijn voor wat betreft hun aanvang, tijdsduur en plaats.

 • 2.

  Als meerdere medewerkers in de hoedanigheid van huisarts, verloskundige, medewerker kraamzorg of thuiszorg aan een beroep en/of bedrijf zoals genoemd in het eerste lid verbonden zijn, kunnen zij allen voor een vergunning in aanmerking komen, als zij naar het oordeel van burgemeester en wethouders in meerdere sectoren meer dan tien keer per twee maanden aangewezen zijn op het gebruik van een motorvoertuig en de desbetreffende werkzaamheden onregelmatig zijn voor wat betreft hun aanvang, tijdsduur en plaats en houder zijn van een motorvoertuig.

 • 3.

  Met deze vergunning mag worden geparkeerd op de vergunninghouderparkeerplaatsen en op de parkeerapparatuurplaatsen binnen de sector waar men op dat moment werkzaam is.

 • 4.

  De vergunning kan worden verleend voor parkeren in de sector waar de specifieke beroepsbeoefenaar als bewoner of gevestigd staat ingeschreven, of waar de specifieke beroepsbeoefenaar zijn/haar zorg verleent en kan ook worden verleend voor parkeren in alle sectoren.

Hoofdstuk 7 Vergunningen voor storing, onderhoud en reparatie

Artikel 15 Voorwaarden en overige bepalingen

 • 1.

  Aanvragers komen voor een vergunning op grond van artikel 3.7 van de Parkeerverordening 2016 om in alle sectoren te mogen parkeren in aanmerking als zij naar het oordeel van burgemeester en wethouders in verband met de uitoefening van hun beroep en/of bedrijf in meerdere sectoren meer dan tien keer per twee maanden aangewezen zijn op het gebruik van een motorvoertuig en de desbetreffende werkzaamheden onregelmatig zijn voor wat betreft hun aanvang, tijdsduur en plaats (bedoeld voor aannemers, installateurs, schilders, e.d.).

 • 2.

  Daartoe kan een overzicht van alle, over een periode van twee maanden voorafgaand aan de vergunningaanvraag, gemaakte ritten worden gevraagd.

 • 3.

  Het overzicht als bedoeld in het tweede lid moet dag, datum, tijdstip vertrek, bestemming, tijdstip terugkomst en afgelegde kilometers omvatten.

 • 4.

  Met deze vergunning mag worden geparkeerd op de vergunninghouderparkeerplaatsen en op de parkeerapparatuurplaatsen binnen de sector waar men op dat moment werkzaam is.

 • 5.

  De vergunning mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het parkeren van een motorvoertuig dat direct noodzakelijk is voor de uitvoering van de storings¬-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden.

Hoofdstuk 8 Autodate

Artikel 16 Voorwaarden

 • 1.

  Vergunningen voor autodate worden alleen verstrekt aan een bedrijf of bewonersbelanghebbende, tevens aanbieder of deelnemer inzake autodate, die voldoet aan de kwaliteitsnormen voor autodate zoals vastgelegd door de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik.

 • 2.

  Een bewonersbelanghebbende, tevens aanbieder of deelnemer inzake autodate, komt alleen voor een vergunning voor autodate in aanmerking als de aanbieder en deelnemer(s) binnen de gemeente Zwolle op een adres in de Basisregistratie Personen is of zijn geregistreerd.

 • 3.

  Vergunningen voor bedrijven kunnen worden verstrekt voor een in de vergunning vermelde autodateplaats.

 • 4.

  Met een vergunning voor autodate mag onder dezelfde voorwaarden als voor een bewonersvergunning in de sector waarbinnen de autodateplaats valt of binnen de sector waar de aanvrager woont, worden geparkeerd.

Hoofdstuk 9 Abonnementen parkeeraccommodaties

Artikel 17 Voorwaarden en overige bepalingen abonnementen

 • 1.

  Aanvragers komen in aanmerking voor een abonnement, als zij:

 • a.

  horen tot de categorie bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Parkeerverordening 2016, met een vestiging binnen sector 1 of 2 en die kunnen aantonen een motorvoertuig voor de uitoefening van diens beroep en/of bedrijf nodig te hebben;

 • b.

  horen tot de categorie bedoeld in artikel 3.9, eerste lid van de Parkeerverordening 2016, woonachtig in sector 1 of 2, voldoen aan de voorwaarden voor een bewonersvergunning en in de plaats daarvan een abonnement aanvragen; of indien op het opgegeven adres geen bewonersvergunning is verleend, terwijl men hiervoor wel in aanmerking zou komen (wachtlijst);

 • c.

  standwerker zijn op de warenmarkt die vrijdags en zaterdags in de binnenstad gehouden wordt. Dit abonnement is geldig op de parkeerlocaties Schuttevaerkade of de Branie op vrijdag en/of zaterdag tussen 09.00 en 20.00 uur;

 • d.

  horen tot een categorie bedoeld in artikel 3.9 van de Parkeerverordening 2016 en ook als op het opgegeven adres geen parkeervergunning kan worden verleend op grond van artikel 11, lid 1, sub c, of artikel 12, lid 2 sub c, van deze Regeling (de Nulvergunningenafspraak) en of omdat er beschikt kan worden over privéparkeergelegenheid.

 • 2.

  Bij meerdere bedrijven op één adres waarvan uit het register van de Kamer van Koophandel of anderszins blijkt dat het één eigenaar betreft dan wel dat er een familie- en/of zakelijke relatie bestaat tussen de verschillende eigenaren, wordt de situatie beschouwd alsof het één zakelijk belanghebbende betreft.

 • 3.

  Aan een zakelijk belanghebbende kan naar het oordeel van burgemeester en wethouders, afhankelijk van de grootte en de aard van het bedrijf en de grootte van de betreffende parkeeraccommodatie maximaal twee abonnementen zoals bedoeld in lid 1, onder a, worden verleend mits er niet wordt beschikt of kan worden beschikt over twee of meer privéparkeergelegenheden.

 • 4.

  Aan een bewonersbelanghebbende kan per adres maximaal één abonnement worden verleend zoals bedoeld in lid 1, onder b, mits er niet wordt beschikt of kan worden beschikt over privéparkeergelegenheid.

 • 5.

  Per parkeeraccommodatie is een maximaal aantal uit te geven abonnementen. Deze abonnementen worden verleend afhankelijk van de sector, waarin de aanvrager woonachtig, gevestigd en of werkzaam is en als het maximale aantal uit te geven abonnementen voor deze accommodatie nog niet is bereikt, zoals in onderstaande tabel is aangegeven. De parkeeraccommodaties waar vanuit een sector met een abonnement kan worden geparkeerd, zijn:

 •  

Parkeeraccommodatie

Aantal parkeer-apparatuur-plaatsen

Maximale uitgifte abonnementen

voor bewonersbelanghebbende en/of zakelijk belanghebbende uit sector

 

Noordereiland (NE)

635

287

1 en 2

 

Dijkstraat

Alleen bewonersvergunningen

67

49

 

Diezerpoort

576

390

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13

 

Turfmarkt

270

177

 

Emmawijk

204

176

 

Burgemeester van Roijensingel

184

95

 

Albert Cuypstraat

37

28

 

Schuttevaerkade

139

58

 

Van Karnebeekstraat P2 Oostzijde

120

78

 

Assendorperstraat

70

44

 

Katwolderpleingarage

700

210

 

’t Streekien

67

49

 

 

Artikel 18 Inwerkingtreding, intrekking en overgangsbepaling

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling Parkeervergunningen 2021.

 • 2.

  De Regeling Parkeervergunningen 2021 treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en is van toepassing op aanvragen en vergunningen geldend vanaf 1 januari 2021.

 • 3.

  De Regeling parkeervergunningen 2020, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 17 december 2019 en laatstelijk gewijzigd op 3 november 2020, wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop de Regeling Parkeervergunningen 2021 van toepassing is.

   

Burgemeester en wethouders voornoemd,

P. Snijders, burgemeester

I. Geveke, secretaris